این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «رضایت مشتریان» بر «تبلیغات دهان‌به‌دهان» می‌پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر «رضایت مشتریان» بر «تبلیغات دهان‌به‌دهان» با توجه به آماره t که برابر است با (۱٫۰۱) و این فرضیه مورد تأیید قرار نگرفت. بر این اساس، نمی‌توان نتیجه گرفت که رضایت بیشتر مشتریان زمینه‌ساز تبلیغات دهان‌به‌دهان را فراهم کند.
۴-۱-۱-۵ نتایج آزمون فرضیه اصلی چهارم
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «طراحی وب‌سایت» بر «رضایت مشتریان» می‌پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر «طراحی وب‌سایت» بر «رضایت مشتریان» با اطمینان ۹۹ درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که هرچقدر طراحی وب‌سایت بهبود یابد، رضایت مشتریان نیز از طریق بهبود رضایت آن‌ها بیشتر می‌شود.
بنابراین مدیران بانک‌ها باید با بهبود مستمر طراحی وب‌سایت رضایت مشتریان را نسبت به استفاده از این نوع خدمات بهبود بخشند تا درنهایت وفاداری (تبلیغات دهان‌به‌دهان) آنان نسبت به استفاده از این نوع خدمات افزایش یابد.
۵-۱-۱-۵ نتایج آزمون فرضیه اصلی پنجم
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «راحتی» بر «رضایت مشتریان» می‌پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر «راحتی استفاده» بر «رضایت مشتریان» با اطمینان ۹۹ درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر باهم خطی و از نوع مستقیم می‌باشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که هرچقدر «سهولت استفاده» مساعدتر باشد، «رضایت مشتریان» نیز مثبتتر و بیشتر می‌شود.
۶-۱-۱-۵ نتایج آزمون فرضیه اصلی ششم
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «محتوای وب‌سایت» بر «رضایت مشتریان» می‌پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر «محتوای وب‌سایت» بر «رضایت مشتریان» با اطمینان ۹۹ درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر باهم خطی و از نوع مستقیم می‌باشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که هرچقدر محتوای وب‌سایت» مساعدتر باشد، «رضایت مشتریان» نیز مثبتتر و بیشتر می‌شود.
۷-۱-۱-۵ نتایج آزمون فرضیه اصلی هفتم
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «سرعت» بر «رضایت مشتریان» می‌پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر «سرعت» بر «رضایت مشتریان» با اطمینان ۹۹ درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر باهم خطی و از نوع مستقیم می‌باشد و این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که هرچقدر سرعت مساعدتر باشد، «رضایت مشتریان» نیز مثبتتر و بیشتر می‌شود.
۸-۱-۱-۵ نتایج آزمون فرضیه اصلی هشتم
این فرضیه به بررسی تأثیر عامل «امنیت» بر «رضایت مشتریان» می‌پردازد. نتایج حاصل از تحلیل داده‌های تحقیق نشان می‌دهد که متغیر «امنیت» بر «رضایت مشتریان» با اطمینان ۹۹ درصد تأثیر مثبت و معنادار دارد و رابطه این دو متغیر
 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

Tags: