فايل دانشگاهی – تاثیر مدیریت دانش(KM) بر موفقیّت مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)- قسمت ۳۶

۴-۷-۵: نمودار هیستوگرام متغیر “موفقیت در اجرای مدیریت ارتباط با مشتری”
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

این مطلب را هم بخوانید :  ارزیابی و تحلیل پروژه ها ی پیچیده فناوری اطلاعات با رویکرد تحلیل ...
نام تعداد سوال اندازه نمونه مقدار آلفای کرونباخ
پرسشنامه کل ۴۱ ۲۲۷ ۸۲٫۹ %
توانایی های مدیریت دانش ۱۱ ۲۲۷ ۷۲٫۸ %
عوامل سازمانی ۱۰ ۲۲۷ ۷۴٫۷ %
تکنولوژی CRM ۶ ۲۲۷ ۸۷٫۱ %
مشتری مداری ۷ ۲۲۷ ۷۲٫۶ %