۵-۳- بحث ۱۰۶
۵-۴- پیشنهادها ۱۰۶
۵-۴-۱- پیشنهادهای پژوهش حاضر ۱۰۶
۵-۴-۲- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده ۱۰۷
منابع ۱۰۸
فهرست جداول
جدول ۱-۱- سهم منابع مختلف در تأمین آب آبیاری ناحیه فومنات……………………………………… ۶
جدول ۱-۱- سهم منابع مختلف در تأمین آب آبیاری ناحیه فومنات……………………………………. ۲۱
جدول ۲-۲- آثار کمتر شناخته شده سیاست افزایش قیمت آب………………………………………… ۲۲
جدول ۴-۱- وضعیت سنی شالیکاران مورد مطالعه……………………………………………………… ۶۰
جدول ۴-۲- وضعیت سطح آموزش شالیکاران مورد مطالعه……………………………………………. ۶۲
جدول ۴-۳- وضعیت میزان سابقه شالیکاران…………………………………………………………… ۶۳
جدول ۴-۴- وضعیت آب مصرفی بر حسب متر مکعب……………………………………………….. ۶۴
جدول ۴-۵- وضعیت میزان مصرف کود شیمیایی بر حسب کیلوگرم………………………………….. ۶۵
جدول ۴-۶- وضعیت میزان مصرف سم ساقه خوار بر حسب لیتر……………………………………… ۶۶
جدول ۴-۷- مصرف سم علف کش بر حسب لیتر……………………………………………………… ۶۷
جدول ۴-۸- وضعیت میزان مصرف بذر برحسب کیلوگرم…………………………………………….. ۶۸
جدول ۴-۹- وضعیت تعداد نیروی انسانی……………………………………………………………… ۶۹
جدول ۴-۱۰- هزینه ماشین آلات……………………………………………………………………….. ۷۰
جدول ۴-۱۱- هزینه های متغیر کل……………………………………………………………………… ۷۱
جدول ۴-۱۲- توصیف موارد مربوط به هزینه های متغیر کل…………………………………………… ۷۲
جدول ۴-۱۳- وضعیت درآمد زارعین…………………………………………………………………… ۷۲
جدول ۴-۱۴- آمار توصیفی مربوط به درآمد……………………………………………………………. ۷۳
جدول ۴-۱۵- نتایج حاصل از آزمون همخطی تجزیه واریانس…………………………………………. ۷۴
جدول ۴-۱۶- نتایج حاصل از برازش تابع تولید کابداگلاس………………………………………….. ۷۴
جدول ۴-۱۷- نتایج حاصل از آزمونهای ناهمسانی واریانس اجزاء اخلال در برآورد اولیه تابع کابداگلاس………………………………………………………………………………………………….. ۷۵
جدول ۴-۱۸- نتایج حاصل از برازش تابع تولید کاب- داگلاس بر مبنای وزنHCCM ……………… 76
جدول ۴-۱۹- ماتریس واریانس- کواریانس ضرایب رگرسیون فرم تابعی کاب- داگلاس ……………. ۷۷
جدول ۴-۲۰- ماتریس همبستگی ضرایب رگرسیون فرم تابعی کاب- داگلاس ……………………….. ۷۷
جدول ۴-۲۱- نتایج حاصل از برازش تابع تولید ترانسندنتال ………………………………………….. ۷۹
جدول ۴-۲۲- نتایج حاصل از آزمونهای ناهمسانی واریانس اجزاء اخلال در برآورد اولیه تابع ترانسندنتال …………………………………………………………………………………………………………… ۸۰
جدول ۴-۲۳- نتایج حاصل از برازش تابع تولید ترانسندنتال بر مبنای وزندهی HCCM…………………. 80
جدول ۴-۲۴- کشش جزئی عوامل تولید در فرم تابعی ترانسندنتال ……………………………………. ۸۱
جدول ۴-۲۵- ماتریس واریانس- کواریانس ضرایب رگرسیون فرم تابعی ترانسندنتال ………………… ۸۳
جدول ۴-۲۶- ماتریس همبستگی ضرایب رگرسیون فرم تابعی ترانسندنتال …………………………… ۸۴
جدول ۴-۲۷- نتایج حاصل از برازش تابع تولید ترانسلوگ ……………………………………………. ۸۵
جدول ۴-۲۹- نتایج حاصل از آزمونهای ناهمسانی واریانس اجزاء اخلال در برآورد اولیه تابع ترانسلوگ …………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
جدول ۴-۳۰- نتایج حاصل از برازش تابع تولید ترانسلوگ بر مبنای وزندهی HCCM ……………… 87
جدول ۴-۳۲- کشش جزئی عوامل تولید در فرم تابعی ترانسلوگ …………………………………….. ۸۹

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Tags: