حسابرسی چیست ؟

حسابرسی چیست ؟

حسابرسی فرایندی است منظم وباقاعده (سیستماتیک ) جهت جمع آوری وارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها ووقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها(اظهارات) با معیار های از پیش تعیین شده وگزارش نتایج به افراد ذینفع (انجمن حسابداری آمریکا، 1973) نظرباینکه، شواهد حسابرسی شالوده اظهار نظر حسابرسی است، ارزش حسابرسی بر مبنای میزان بی طرفانه بودن فرایند جمع آوری وارزیابی شواهد حسابرسی است؛ ارزش حسابرسی بر مبنای میزان بی طرفانه بودن فرایند جمع آوری وارزیابی شواهد تعیین می شود. بی طرفانه بودن به عنوان عاری بودن از سوء گیری وتضاد منافع تعریف شده است (انجمن حسابدارن رسمی آمریکا ، 2006)

براساس استاندارد های حسابرسی ایران، لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای، پایبندی به اصول بنیادی درستکاری، بیطرفی، ورفتار حرفه ای است. از آنجا که وظیفه حسابرس اعتبار سنجی به صورتهای مالی است، این امر مستلزم کیفیت حسابرسی وصلاحیت حسابرسان است. (هوشمند،  1386)

در مورد تعهد اجتماعی حسابرسان، این انتظار متعارف وجوددارد که آنها درتمام مدت، مستقل از هرنوع منفعتی از جمله منافع شخصی به وظایف خود عمل کنند خواه این تعهد در عمل پذیرفته شود یا خیر، برداشت واستنباط آن است که حسابرسی مستقل مبنای معقولی برای ارزیابی صادقانه از کیفیت اطلاعات مندرج در صورتهای مالی فراهم آورد. (حساس یگانه ،1384)

2-12-1-نقش حرفه حسابرسی در جامعه :

تمامی حرفه های شناخته شده چندین ویژگی مشترک دارند. مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

  • مسئولیت خدمت به جامعه
  • مجموعه پیچیده از دانش
  • نیاز به اعتماد جامعه

حرفه حسابرسی نیز در جامعه مانند حرفه های دیگر بتدریج تکامل یافته است وبدلیل تغییرات مستمر در روشهای حسابداری پیوسته درحال تغییر است. علاوه براین تغییرات اخیر در گزارشگری حسابرسی در جوامع پیشرفته صنعتی تا حد زیادی مربوط به عوامل تعیین کننده وظیفه و نقش حسابرسی است. بدون بررسی وملاحظه این عوامل علت تغییرات در گزارشگری حسابرسی، در پرده ابهام خواهد ماند.

در کشور ما نیز بعلت اینکه در تعیین شکل و محتوای گزارش، اغلب از الگوهای کشورهای پیشرفته صنعتی استفاده می شود. در جهت رفع نارسایی ها اولین گام تعیین استاندارد های ملی در کشور می باشد که این مهم (تدوین رهنمودهای حسابداری واستاندارد های حسابرسی) توسط سازمان حسابرسی عملی گردید واز اول سال 1378 لازم الاجرا گردیده است (هاجری ،

مرداد 1390)

وضعیت واقعی: وضعیت واقعی به موقعیتی گفته می شود که درعمل وجود دارد. وضعیت واقعی  در جریان عملیات حسابرسی، مشخص و مستند می شود. حسابرس در تعیین وضعیت موجود یک یافته حسابرسی عملیاتی، باید از این قبیل دهد: چه چیزی را یافته اند؟ چه چیزی را مشاهده کرده اید؟ چه چیزی معیوب، ناقص یا اشتباه است؟ وآیا نارسایی مشاهده شده ، محدود به واحد عملیاتی مورد بررسی ویا گسترده تر از این حد است (رایدر ،راهنمای جامع حسابرسی عملیلاتی، 1380)

فعالیتی اطمینان بخش و مشاوره ای  مستقل وواقع بینانه که با هدف ارزش افزایی وبهبود عملیات سازمان انجام می شود. حسابرسی داخلی با اتخاذ رویکردی نظام مند به سازمان کمک می کند تابه اهداف خود دست یابد وفرایند های اثر بخش مدیریت ریسک، کنترل ها وحاکمیت شرکتی رابهبود بخشد.

-کنترل عملیات

-ارزیابی سر مایه گذاری ها

-مدیریت سیستم های اطلاعاتی

-کارکنان و سیستم های منابع انسانی

سیستم های مالی :

– حسابداری مالی

-حسابداری مدیریت وبودجه

-پیش بینی ها وبرنامه ریزی تجاری

-حقوق ودستمزد

-روش های پرداخت های نقدی

رابطه سازمانی مدیران وحسابرسان داخلی: جایگاه حسابرسی داخلی باید به گونه ای باشد که بتواند بطور اثر بخش عمل کند. از این رو پشتیبانی مدیریت سازمان از حسابرسی داخلی، یک ضرورت است. حسابرسی داخلی باید با مشورت با مدیریت ضرورت ها واولویت های کار خود را تعیین کند. بنابراین رئیس حسابرسی داخلی باید آزادانه به مدیران ارشد، دسترسی داشته باشد وبه آنها گزارش کند. نتیجه یک تحقیق نشان می دهد که عملکرد حسابرسی داخلی بیشتر به جایگاه مستقل آن بستگی دارد. تامین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی، می توان نسبت به استقلال واحد حسابرسی داخلی اطمینان لازم را به دست آورد. موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی به توانایی واثر بخشی آن بستگی دارد. دربیشتر سازمانها وظایف حسابرسی داخلی در بخش مالی وزیر نظر مدیر اجرایی است. این موقعیت تا حدی قابل قبول ورضایت بخش است، زیرا حسابرسی داخلی باید به کسی گزارش دهد که کل بخش عملیاتی را بررسی می کند.