دانلود پایان نامه ارشد با موضوع گروه کنترل، عصاره هیدروالکلی، تستوسترون، تحلیل واریانس

کنتـرل
32/0±74/1
شاهد
21/1±88/3
تجربی1 (عصاره هیدروالکلی سنجد)
80/0±27/3
تجربی2 (بوسولفان mg/kgBW5)
46/0±08/1
تجربی3 (بوسولفان mg/kgBW15)
40/0±06/2
تجربی4 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW5)
55/0±24/2
تجربی5 (عصاره هیدروالکلی سنجد+بوسولفان mg/kgBW15)
همانگونه که در نمودار 3-7 ملاحظه میگردد، بین میانگین هورمون تستوسترون در گروههای مختلف تفاوت معناداری وجود ندارد.

نمودار 3-7: نمودار باکس- ویسکر (box-and-whisker plots) برای هورمون تستوسترون در گروههای مختلف
3-8- یافتههای مربوط به بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر تعداد اسپرمها
جهت بررسی تأثیر امواج WiFi و اثر حفاظتی عصارهی هیدروالکلی سنجد بر تعداد اسپرمها از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه (ANOVA) به همراه آزمون پیگیری LSD استفاده شد. در جدول 3-8 میانگین و خطای معیار میانگین () تعداد اسپرمها در گروههای مختلف ارائه شده است. نتایج نشان میدهند که بین میانگین تعداد اسپرمها در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل و کنترل WiFi تفاوت معناداری مشاهده میگردد اما بین گروههای دیگر تفاوت معناداری وجود ندارد.
جـدول 3-8: میانگین و خطای معیار میانگین () تعداد اسپرمها (میلیون بر میلیلیتر) در گروههای مختلف
خطای معیار میانگین±میانگین تعداد اسپرمها

گروههای مختلف
81/0±13/12
کنتـرل
76/1±24/13
کنتـرل WiFi
,#*65/0±22/8
شاهد
99/0±16/11
تجربی1 (عصاره هیدروالکلی سنجد)
08/1±12/12
تجربی6 (تابش WiFi)
53/1±36/10
تجربی7 (عصاره هیدروالکلی سنجد+تابش WiFi)
* نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 05/0>P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
# نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 01/0>P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل WiFi میباشد.
همانگونه که در نمودار 3-8 ملاحظه میگردد، بین میانگین تعداد اسپرمها در گروه شاهد نسبت به گروه کنترل و کنترل WiFi تفاوت معناداری مشاهده میگردد اما بین گروههای دیگر تفاوت معناداری وجود ندارد.

$ نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 05/0>P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل میباشد.
# نشان دهنده تفاوت معنادار در سطح 01/0>P بین گروه مورد نظر با گروه کنترل WiFi میباشد.
نمودار 3-8: میانگین و خطای معیار میانگین () تعداد اسپرمها در گروههای مختلف

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *