دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

تکه ای از متن پایان نامه :

 هــزار نــکته بــاریکتر از مــو اینجاست                     نــه هــر کــه ســر بتراشد قلنــدری داند

(قاسم غنی ،1330:صص444-445)

«دکتر پرویز اهور می نویسد :«رند در اصطلاح صوفیان به کسی گفته می گردد که خود را از بند قیود ظاهری و معمول به کلی رها کند و محو حقیقت گردد .رندی که حافظ به کار می برد مشابهتی با معنی امروزین آن که زیرک و حیله گر باشد ندارد،رند حافظ نه ظاهر بین می باشد نه متظاهر .نگاهش به زندگی نیز با نظر گاه عامه مردم متفاوت می باشد و بدین سبب مقبول مردم نیست ،حتی مردود ایشان نیز هست .طریق رندی حافظ صفای دل و خوش بودن و طرب کردن و عاشقی می باشد .طریق ریا و نفاق نیست .در مذهب رندی خود بینی و خود خواهی و خودرأیی کفر می باشد …رندی حافظ دوری از ریا کاری و خشکی و دروغ ،و ستایش زیبایی و اعتقاد به لزوم برخورداری از نعمتها و شادیهای حیات و دوری از مردم آزاری و گردن ننهادن به بندگی و حتی مرگ .ضمن دور ماندن از غرور و خشم و با اعتقادی راسخ به انسانیت و ارزشهای والای بشر بودن می باشد .(خرمشاهی ،1373:ص203)

آثارشان می بینیم .گوته یکی از اینهاست .او برای درک معنی بلند اشعار حافظ زبان فارسی می آموخته می باشد .پس از مرگش روی میز تحریر او بر صحفه کاغذی دستکاری شده با خطی شبیه به خط اطفال ،که معلوم می باشد خط تازه آموخته خود اوست ،این دو بیت به نام حافظ نوشته شده بوده می باشد :

  برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت - دانلود پایان نامه ارشد

خـوشتر از کوی خرابات ندیدم جائی                     گر بـه پیرانه سرم دست دهد مأوائی

آرزو می کشدم از تو چـه پنهان دارم                      شیشه بـــاده و کنجی و رخ زیبــائی

یکی دیگر از این صاحبان اندیشه انگلس همکار نزدیک و کمک حال مارکس می باشد .او هم مانند گوته قصد آموختن زبان فارسی داشته می باشد تا حافظ را بهتر بفهمد .

آن چیز که نظر این اندیشمندان عقل گرا و ماده گرا را به اشعار حافظ جلب نموده عقل گرایی یا ماده گرائی حافظ نیست ،ارتفاع سخن و سطح اندیشه این رند عافیت سوز می باشد که فراتر از حد دنیای متناهی ماده و عقلی که فرمانروای آن می باشد اوج و جهش داشته می باشد .

وآنچنان برای آنها در خور اعتناءبوده که این دو اندیشمند رنج آموختن یک زبان مشکل شرقی را بر خود هموار ساخته بودند .بدیهی می باشد اندیشمندی زیرا انگلس و فیلسوف پر مایه ای زیرا مارکس ،که ربع جمعیت کنونی کره ارض گرد محور اندیشه آنان می گردد،امکان ندارد به سخن یاوه و اراجیف تکراری که در حد عادیات باشد ،برانگیخته شوند.

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

این نوشته در دسته‌بندی نشده ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.