دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

پساساختارگرایان این ایده را که نقد می‌تواند آبشخورهای یک متن را ردیابی کند رد می‌کنند. این نوع بینامتنیت مؤلف متن دوم، در نظر ندارد مرجع متن خود یعنی متن اول را پنهان کند. به همین دلیل به نوعی می‌توان حضور متن دیگری را در آن مشاهده نمود.» (همان: 88)

بینامتنیت غیرصریح و پنهان شده: «بیانگر حضور پنهان یک متن در متن دیگر می باشد. به عبارت دیگر این نوع بینامتنیت می‌کوشد تا مرجع بینامتن خود را پنهان کند… ژنت در این خصوص می‌نویسد: بینامتنیت در شکل کمتر صریح و غیر رسمی آن همانا سرقت می باشد که عاریت بدون اعلام، اما همچنان لفظی می‌باشد.» (همان: 88)

بینامتنیت ضمنی: «گاهی نیز مؤلف متن دوم قصد پنهان‌کاری بینامتن خود را ندارد و به همین دلیل نشانه‌هایی را به کار می‌برد که با این نشانه‌ها می‌توان بینامتن را تشخیص داد و حتی مرجع آن را نیز شناخت…. ژنت در این خصوص می‌گوید: بینامتنیت در کمترین شکل صریح و لفظی‌اش، کنایه می باشد…» (همان: 89)

2- پیرامتنیت[1]: پیرامتنی به معنای «شکل ارائه دهنده‌ی متن ادبی در پیکر کتاب با ویژگی‌هایش.» (احمدی: 1391: 320) می باشد.

پیرامتنی نشان‌دهنده‌ی عناصری می باشد که در آستانه‌ی متن قرار گرفته و دریافت یک متن را جهت‌دهی می‌کند که شامل یک درون متن و یک برون متن می باشد. درون متن عناصری زیرا عناوین اصلی، عناوین فصل‌ها و پی‌نوشت‌ها و… را در برمی‌گیرد و برون متن شامل عناصر بیرون از متن نظیر مصاحبه‌ها و آگهی‌های تبلیغاتی و… می باشد. (آلن، 1392: 150)

نامور مطلق نیز این مطلب را با بیانی دیگر ذکر می‌کند:

«پیرامتن‌ها دارای انواع و گونه‌های بسیاری هستند چنان که عنوان، عنوان فرعی، پیشکش نامه، پی‌نوشت، طرح روی جلد، مقدمه، مصاحبه، تبلیغات و… را در برمی‌گیرند، ژنت این مجموعه پیرامتن‌ها را به دو دسته کلی: درون متن و برون متن تقسیم می‌کند.» (نامورمطلق، 1386: 90)

پیرامتن‌های درون متن که از آن با عنوان «پیرامتن پیوسته» نیز یاد شده می باشد، به طور مستقیم و بدون واسطه به متن اصلی مرتبط و پیوسته می باشد.

[1] Paratextuality

 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت