E[] ={( h ( + )} -+ +E[ 29-3
۳-۲-۷- نرخ خرابی فرایند و ماشین
تا اینجا یک مدل جهت یکپارچه سازی و تلفیق نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت ارائه گردید. حال باید به رابطه بین این دو موضوع پرداخته و در واقع بتوان روابط نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت را به یکدیگر ربط داد و در مجموع تابع هزینه کل را به صورت یکپارچه در آورد. بنابراین با به دست آوردن یک رابطه ریاضی جهت نرخ خرابی فرایند () میتوان این دو موضوع را در تابع هدف به یکدیگر مرتبط ساخت.
در این پژوهش خرابی های ماشین به دو صورت در نظر گرفته شده است. یک نوع اینکه عملکرد ماشین به طور تدریجی دچار فرسایش و استهلاک میشود و دیگر اینکه عملکرد ماشین فورا دچار مشکل میشود. احتمال رخداد خرابی های ماشین از اطلاعات قبلی در مورد خرابی های ماشین، گرفته میشود.
به طور مشابه، فرایند ممکن است به دلیل فرسایش و استهلاک ماشین و یا دلایل خارجی و محیطی دچار نقص شود. فرض کنید نرخ خرابی به دلیل استهلاک و فرسایش ماشین و نرخ خرابی به دلایل خارجی و محیطی باشد. بنابراین نرخ خرابی فرایند () مجموع نرخ خرابی به دلیل فرسایش و استهلاک ماشین و نرخ خرابی به دلایل خارجی و محیطی خواهد بود.
+ ۳۰-۳
نرخ خرابی به دلیل فرسایش و استهلاک ماشین را به صورت زیر در نظر میگیریم:
() ۳۱-۳
و نرخ خرابی به دلایل خارجی و محیطی مشخص خواهد بود:
= ۳۲-۳
که MTTF میانگین زمان بین خرابی ها، میباشد.[۷۹]
و MTTF با توجه به داده های هر مسئله محاسبه میشوند و اطلاعاتی در مورد بازه های زمانی عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تعداد خرابی های رخ داده بین هر بازه ما را در محاسبه و MTTF کمک میکند.
۳-۲-۸- به دست آوردن به عنوان تابعی از
کاملاً روشن است که به دست آوردن تعداد خرابی ها به طور تحلیلی و دقیق برای یک دوره برنامه ریزی کوتاه مدت، کار غیر ممکنی است. راه های مختلفی برای به دست آوردن وجود دارد و برای رسیدن به تعداد خرابی ها در یک فرایند، مدل های زیادی پیشنهاد شده است. ولی اغلب وقت گیر و پیچیده بوده اند.
در این پژوهش را به عنوان تابعی از در نظرگرفته شده است و از روش تقریب رگرسیون استفاده شده است. ما با داشتن بازه های زمانی اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و تعداد خرابی در هر بازه در بازه های مختلف یک دوره، به مقدار تقریبی دست پیدا میکنیم. در واقع خواهیم داشت[۷۵]:
=a ( 33-3
توسط رگرسیون، مقادیر a,b را تخمین زده تا بر حسب به دست آید.
فصل چهارم
جمع آوری و تحلیل داده
۴-۱- مقدمه
همانطور که در فصل سوم مشاهده نمودید در این پایان نامه یک مدل یکپارچه شده را توسط تلفیق دو مدل کنترل کیفیت و نگهداری و تعمیرات ارائه گردد. بدین ترتیب که با بررسی همه روابط و وابستگی های مشترک بین نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت در یک سیستم تک ماشین و تک مؤلفه با یک نوع محصول تولیدی، مدلی که همه جنبه های نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت را در بر میگیرد، ارائه گردید.
اخیراً استفاده از مدل های یکپارچه شده در مقایسه با مدل های مستقل، توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است و محققان با مطالعه و بررسی ویژگی های موضوعات مختلف، به مدل سازی یکپارچه و تلفیقی، میپردازند چرا که این گونه مدل سازی نتایج بهتری را در مقایسه با مدل سازی موضوعات به طور مستقل، در بر داشته است.
نکته قابل توجه این است که آیا مدل پیشنهادی در مقایسه با مدل مستقل، کارا تر و مناسب تر خواهد بود یا خیر. بر این اساس مدل یکپارچه شده خود را با دو مدل مستقل نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت مقایسه کرده و با به کارگیری یک مثال عددی در هر دو مدل، مشخص خواهد شد کدام مدل جواب بهتری ارائه میدهد. جهت این کار ابتدا باید مسئله را به صورت دو مدل مستقل کنترل کیفیت و نگهداری و تعمیرات، تجزیه کنیم و سپس با یک مثال عددی کارایی دو مدل یکپارچه و مستقل را مقایسه کرده تا دیده شود کدام مدل جواب بهینه تری را ارائه خواهد داد.
۴-۲- مدل های نگهداری و تعمیرات
در این مدل فقط بحث نگهداری و تعمیرات در یک سیستم ارائه شده است و فرض بر این است که فقط موضوع نگهداری و تعمیرات بررسی میگردد. هدف، پیدا کردن یک فاصله زمانی بهینه برای اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه میباشد بطوریکه تابع هزینه ناشی از نگهداری و تعمیرات گردد.
در این مدل بحث کنترل کیفیت در نظر گرفته نمیشود. اینکه ممکن است کیفیت محصولات تولید شده تنزل پیدا کنند نادیده گرفته میشود.
۴-۲-۱- محاسبه تابع هزینه نگهداری و تعمیرات اصلاحی
بنابراین هزینه اعمال نگهداری و تعمیرات اصلاحی به صورت زیر در نظر گرفته میشود:
={. [PR .+LC]+} 1-4 ۴-۲-۲- محاسبه تابع هزینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
همچنین هزینه اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به صورت زیر خواهد بود:
={. [PR .+LC]+} 2-4
۴-۲-۳- هزینه نگهداری و تعمیرات در یک دوره برنامه ریزی شده
هزینه نگهداری و تعمیرات در یک دوره برنامه ریزی شده، مجموع هرینه های نگهداری و تعمیرات اصلاحی و پیشگیرانه خواهد بود:
=() ۳-۴
فاصله زمانی بهینه برای اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه () توسط حداقل سازی به دست میآید.
۴-۳- مدل کنترل کیفیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Tags: