در این مدل فقط جنبه کنترل کیفیت در سیستم موجود در نظر گرفته و بحث نگهداری و تعمیرات نادیده گرفته میشود. بنابراین مدل دوره زمانی متفاوتی دارد. یعنی E[] نسبت به مدل یکپارچه شده، دچار تغییرات میشود. دلیل این تغییرات هم واضح میباشد. چون در این مدل دیگر بحث استهلاک و فرسایش ماشین و خرابی هایی که مربوط به ماشین میباشند و نیاز به تعمیرات پیدا میکنند، مطرح نیست و نرخ خرابی فقط به دلایل خارجی و محیطی، بستگی دارد. در واقع اگر بحث نیاز ماشین به نگهداری و تعمیرات در نظر گرفته نشود، تنها چیزی که بر روی کیفیت محصولات تولید شده اثر میگذارد، عوامل خارجی و محیطی میباشد.
۴-۳-۱- به دست آوردن طول دوره در مدل کنترل کیفیت )
طول دوره ای که در مدل کنترل کیفیت به دست میآید، تقریبا شبیه طول دوره در مدل یکپارچه میباشد. با این تفاوت که در اینجا نرخ خرابی فقط مختص عوامل خارجی و محیطی میباشد که با نشان داده شده است.
پس طول دوره در مدل کنترل کیفیت به صورت زیر میباشد[۹۱]:
=+{(h(} – ++ 4-4
۴-۳-۲- محاسبه تابع هزینه کنترل کیفیت
تابع هزینه کنترل کیفیت به صورت تنها و بدون در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات به صورت زیر خواهد بود:
=+(. PR .) .+ (PR). (h . ) – ++() ۵-۴
بنابراین هزینه کل کنترل کیفیت در واحد زمان برابر خواهد بود با[۹۲]:
۶-۴
۴-۴- اجرای مدل بر روی داده های عددی
در این قسمت یک مثال عددی بر روی مدل پیاده سازی کرده تا متغیرهای تصمیم بهینه بدست آورده شود.
ابتدا یک دستگاه تک مؤلفه به عنوان یک قسمت از سیستم تک ماشین، در نظر گرفته میشود. فرض شود ماشین در سه شیفت هفت ساعته در ۶ روز هفته کار میکند. زمان اعمال فعالیت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را ۷ واحد زمان و زمان اعمال فعالیت نگهداری و تعمیرات اصلاحی ۱۲ واحد زمان در نظر گرفته میشود. فرض شود فرایند در حالت تحت کنترل باشد.
جدول )۴-۱( مقدار پارامترهای مسئله داده شده

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

Tags:
داده
مقدار ۵/۱ ۶/۰ ۱ ۱ ۲ ۱۰۰