۱/۸

۹

۱۱

۱۱۴

۶۵۰

۱/۸

۹

۱۱

همانطور که در جدول ۴-۳- ملاحظه میکنید با افزایش ۱۰ و ۲۰ درصدی داده های و مقدار تابع هدف و متغیر های تصمیم دچار تغییر قابل ملاحظه ای میشوند، ولی با تغییر در دیگر داده ها شاهد تغییر محسوسی در مدل خود نمیباشیم و این نشان میدهد که اهمیت جلوگیری از انتقال فرایند به حالت خارج از کنترل و تغییر در میانگین انحراف معیار مشخصه کیفی مورد نظر بسیار حائز اهمیت میباشد.
۴-۶- پیاده سازی داده ها بر روی مدل مستقل
حال این سؤال مطرح میگردد که اگر از مدل مستقل استفاده نشود و مدل یکپارچه به کار گرفته نگردد، چه تفاوتی در مقدار تابع هدف بهینه رخ خواهد داد. برای این امر داده ها را در تابع هزینه کنترل کیفیت مستقل قرار داده و توسط نرم افزار maple11 حل میگردد. نتیجه به صورت زیر میباشد:
(,,)=( ۱۱,۳٫۴۴,۹)
(۱۱ ,۳٫۴۴ ,۹)=۳۵۹٫۸
همانطور که ملاحظه میگردد مقدار تابع هزینه فقط در بخش کنترل کیفیت به تنهایی از هزینه کل در مدل یکپارچه که در آن نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت با هم مد نظر قرار داده شده اند، بیشتر است. در واقع در نظر گرفتن جنبه نگهداری و تعمیرات بر روی یک مدل کنترل کیفیت باعث میشود نظارت بر روی تجهیزات و ماشین های تولید حاکم شود و با نگهداری و تعمیرات تجهیزات و ماشین آلات، محصولات تولید شده مطابق با کیفیت مورد قبول تولید شوند و تولید محصولات با کیفیت مورد انتظار باعث کم شدن هزینه های مربوط به کنترل کیفیت میشود.
در این مدل اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه باعث میشود که تعداد حالت های خارج از کنترل سیستم کمتر شود و درصد بیشتری از محصولات تولید شده در حالت تحت کنترل قرار گیرند و با تعیین مقادیر بهینه بازه های اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و پارامترهای کیفیت، تابع هزینه کل حداقل شود. طبق مثال بالا در مقایسه با حالتی که نگهداری و
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Tags: