فرایند کنترل آماری یکی از متداول ترین روشها برای کنترل کیفیت در تولید میباشد. همانطور که قبلا هم اشاره شد، در بیشتر فرایندها جدا کردن کنترل فرایند از نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به دلیل روابط موجود بین آنها، امکان پذیر نیست. تاگاراس[۱۹]، یک مدل هزینه یکپارچه شده برای تلفیق و تحلیل بهینه سازی کنترل فرایند و عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، ارائه داده است. مدل پیشنهادی میتواند به عنوان توسعه مدل ها در کار پیت[۶۹]، دیده شود که مسئله نگهداری و تعمیرات _بازرسی را با تاکید بیشتر بر روی نگهداری و تعمیرات مورد بررسی قرار میدهد. مدل تاگاراس برای تعداد دلخواهی از حالتهای خارج از کنترل و نمونه گیری ها و فاصله زمانی های نگهداری و تعمیرات مختلف قابل استفاده میباشد. نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به طور دوره ای بر روی زیر سیستمی از دوره های بازرسی و کنترل کیفیت، اجرا میشود.
چیو و هانگ[۷۰]، مدلی توسعه دادند که نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه را درون طرحی اقتصادی از نمودارهای کنترل معرفی میکند. آنها یک توزیع غیر یکنواخت برای دوره ی تحت کنترل با یک نرخ زمان فزاینده و فاصله های زمانی نمونه گیری یکسان فرض کرده اند. همچنین آنها فرض کرده اند که سیستم بعد از هر عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به خوبی ابتدا خواهد شد. یعنی عمر سیستم دوباره از نو شروع به محاسبه میشود. نتایج شبیه سازی آنها نشان میدهد که یک ترمیم با مقیاس کوچک هزینه مورد انتظار کل رابه طرز قابل توجهی کاهش میدهد و یک ترمیم با مقیاس بزرگ هزینه محصول را فروکش تر از سیسم های بدون تعمیر و نگهداری خواهد کرد. چیو و هانگ [۷۱]، همچنین مدلی برای طراحی نمودارهای کنترل و با نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه توسعه داده اند. دو سیاست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه مختلف با شکل های نمونه گیری یکنواخت و غیر یکنواخت برای تعیین مزیت های سیستم های نگهداری و تعمیرات و یا سیستم های بدون نگهداری و تعمیرات، مقایسه شده است.
همچنین تاثیر نگهداری و تعمیرات بر روی طراحی اقتصادی نمودار های کنترل برای زمان عمومی به منظور انتقال توزیع با نرخ خرابی فزاینده توسط بن دایا و رحیم [۲۰]، مورد مطالعه قرار گرفته است. در مطالعات آنها، عمر فرایند به دلیل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، تقلیل پیدا میکند و به نسبت آن هزینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه خواهیم داشت. در قالب یک مثال عددی نشان داده شده است که نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ممکن است در هزینه کنترل کیفیت، کاهش ایجاد کند.
تاپیرو [۷۲]، مسئله کیفیت تولید پیوسته و نگهداری و تعمیرات یک ماشین را فرمولبندی کرده است. او فرض میکند که کیفیت یک تابع معلوم از حالت های استهلاک ماشین باشد. او از راهکارهای مختلفی از یک تابع کیفیت مشخص برای به دست آوردن جواب های تحلیلی به منظور باز کردن حلقه ها و بازخوردهای مسائل نگهداری و تعمیرات و کنترل آماری، استفاده میکند. کولانی [۷۳]، قرارداد میکند که پدیده های فرسوده و مستهلک شده میتوانند با پایش پیوسته فرایند، جبران شوند.
کاسادی[۷۴]، مطالعاتی در خصوص نمودار بر پایه سیاست نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، انجام داد. ینگ [۷۵]، مدلی پیشنهادی توسط کاسادی برای کاربرد یک نمودار برای پایش خروجی فرایند تولید و تعیین کردن زمان اجرای نگهداری و تعمیرات اصلاحی و شرایط مبنای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به منظور بهینه کردن اندازه نمونه، پارامترهای نمودار کنترل و فاصله زمانی برای مدلهای یکپارچه شده برای تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات ارائه دادند.
کو[۷۶]، بر روی تلفیق نگهداری و تعمیرات ماشین و کنترل کیفیت فضای محدود وزمان گسسته، مطالعاتی انجام داد. لیندرمن [۷۷]، یک مدل تحلیلی کلی و تعمیم یافته به منظور تعیین سیاست بهینه برای مطابقت و مرتبط کردن کنترل فرایند آماری نگهداری و تعمیرات برنامه ریزی شده برای حداقل کردن هزینه کل مورد انتظار، توسعه داد. پاناجیوتیدو و تاگاراس [۷۸]، یک مدل اقتصادی برای بهینه سازی فاصله های زمانی بین نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای یک فرایندتولید با دو حالت کیفیت، توسعه دادند. پاناجیوتیدو و تاگاراس [۷۹]، یک مدل اقتصادی برای بهینه سازی سیاست نگهداری و تعمیرات، برای هر دو فعالیت نگهداری و تعمیرات به صورت کامل و ناقص، توسعه دادند. این مدل به یک فرایند تولید با دو حالت تحت کنترل و خارج از کنترل، در کنترل فرایند آماری اختصاص دارد. هوآنگ [۸۰]، مدلی ارائه داده است که در آن، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، در قالب طرح اقتصادی نمودارهای کنترل، نمایش داده میشود. او فرض کرده است که سیستم بعد از اعمال نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه به حالت اولیه بر میگردد. ژئو و ژو در [۸۱]، بر یکپارچه سازی طراحی اقتصادی نمودارکنترل و مدیریت نگهداری و تعمیرات، تلاشهایی انجام دادند و یک مدل ریاضی برای تحلیل هزینه ی مدل یکپارچه شده که از رویکرد جستجوی شبکه ای برای پیدا کردن مقدارهای بهینه متغیرهای (n,h,l,k) که هزینه ساعتی مورد انتظار را حداقل میکند، توسعه دادند. اخیراً، پاناجیوتیدو و ننس [۸۲]، مدلی برای یکپارچه سازی کیفیت و روش نگهداری و تعمیرات که از نمودار کنترل شی وارتز برای متغیر ها استفاده میکند، پیشنهاد داده اند. وانگ [۸۳]، سه مدل برای نگهداری و تعمیرات سیستم تولید که توسط نمودارهای کنترل np پایش میشوند و با مد نظر قرار دادن فاصله های زمانی نمونه گیری، توسعه دادند. هزینه نگهداری و تعمیرات به هزینه های

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

تولید و کیفیت مرتبط هستند[۸۴]. کومار[۸۵]، مدل تلفیقی از نگهداری و تعمیرات و کنترل کیفیت ارائه داده است که در آن پارامترهای کیفیت و تعداد فعالیت های نگهداری و تعمیراتبه منظور حداقل کردن هزینه های تولید، بهینه میشوند. میسرا [۸۶]، مدلی بر پایه سیاست های نگهداری و تعمیرات که هزینه های ساختار تولیدی را مد نظر قرار میدهد. پیشنهاد داده است. وانگ [۸۳]، با در نظر گرفتن هزینه های کنترل کیفیت در مسیر پارامترهای نمودار کنترل، مدلی یکپارچه را با سیاست های نگهداری و تعمیرات ارائه داد که در آن تعداد نمونه و بازرسی های فرایند، بهینه میگردد. جارج و دشماخ [۸۷] با طراحی اقتصادی و در نظر گرفتن کمیت محصول تولید شده مدلی یکپارچه را توسعه داده است. پاندی [۸۸] بر روی روابط معتا دار و محکم بین کیفیت فرایند و نگهداری و تعمیرات تجهیزات تاکید داشته است.
۲-۳-۶- مدلهای تلفیقی نگهداری و تعمیرات، تولید و کیفیت
در جهت گسترش مدل هایی که در مورد آنها بحث شد، مقاله های زیادی به وجود آمدند که در آنها بحث تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات، به عنوان یک مدل، ارائه داده شده اند. برخی از این مدل ها که کیفیت و تولید را یکپارچه میکنند، نگهداری و تعمیرات اصلاحی را در نظر میگیرند. در این قسمت ما ادبیات تحقیق هایی در زمینه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و مدل سازی تاثیراتش در کیفیت تولید و پارامترهای کنترل کیفیت، میپردازیم.
همچنین تلاشهایی در زمینه یکپارچه سازی برنامه ریزی، بازرسی و نگهداری و پیشگیرانه، انجام شده است. در مدل هزینه برای پایش سیاست های با نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و بدون نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، توسعه داده شده است. فرض میشود که نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه در فاصله های زمانی یکسان، اعمال میشود و زمان انتقال فرایند تولید از یک توزیع عمومی پیروی میکند.
بن دایا [۲۰]، مدلی با معرفی مفهوم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ناقص و تعیین EPQ و طرح اقتصادی یک نمودار کنترل کیفیت برای یک رده فرسایش فرایند ها که در آن دوره تحت کنترل از یک توزیع احتمال عمومی با نرخ فزاینده خرابی پیروی میکند، توسعه داد. فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با بازرسی های کنترل کیفیت مطابق میشوند و به عنوان یک زیر مجموعه زمان های بازرسی، اجرا میشوند. تاثیر نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر روی مدل رحیم، با مطابقت دادن عمر دقیق ماشین با فاصله بازرسی بر حسب سطح نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، بیشتر میشود. روابطی خطی و غیر خطی بین کم شدن عمر ماشین و سطح نگهداری و تعمیرات، فرض شده است. یک مدل یکپارچه که کیفیت و نگهداری و تعمیرات را در نظر میگیرد برای مسئله زمانبندی اقتصادی توسط بن دایا[۲۰]، توسعه داده شده است. لین [۲۸]، مدل های روزنبالت و لی [۲۶,۲۷]، و لی و روزنبالت [۴۹,۵۱]، توسط مهیا کردن توزیع انتقال فرایند با تابع نرخ فزاینده را توسعه داد.
فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱- بخش اول: کلیات و فرضیات مسئله
۳-۱-۱- مقدمه
برای به دست آوردن هر مدل یکپارچه باید همه روابط و ویژگی های مربوط به موضوعات تلفیقی را بررسی کرده و بر همه وابستگی های موجود در آنها واقف شد تا بتوان آنها را به یکدیگر ربط داد. در این فصل به حالت مسئله مورد نظر و توصیف مدل یکپارچه شده پرداخته و مدل پیشنهادی را فرموله و تابع هزینه کل محاسبه میگردد.
۳-۱-۲- حالت مسئله
یک سیستم تولید شامل یک ماشین تولید کننده محصولات با نرخ تولید ثابت (در ساعت) بر یک اساس پیوسته (سه شیفت هفت ساعته، شش روز در هفته) در نظر بگیرید. همچنین یک ماشین را با یک مؤلفه، در نظر بگیرید. خرابی های ماشین در این مدل به دو حالت خرابی زیر تقسیم میشوند:
۱) حالت خرابی نوع اول (): خرابی ماشین فورا مشخص میشود.
۲) حالت خرابی نوع دوم(): خرابی ماشین بعد از تولید به دلیل انتقال میانگین فرایند در بحث کیفیت فرایند، مشخص میشود.
مشابه این طبقه بندی مورد استفاده لاد و کولکارنی[۸۹]، قرار گرفته است. آنها خطا وعیب ابزار ماشین را زمانی که ماشین از کار بیفتد یا ماشین کار کند و آمار برگشت خوردن محصولات زیاد شود، تعریف کردند. این به این معنی است که، اگر یک خطا رخ داد، ضرورت ندارد که فورا شناسایی شود، و کار ماشین متوقف شود، بلکه این ممکن است بر روی کیفیت محصول تولید شده تاثیر بگذارد. به عنوان مثال، در یک ماشین صافکاری اگر تسمه بریده شود، کار ماشین بلافاصله متوقف میشود. ولی اگر، قطعه ای در ماشین شل شود، ماشین همچنان کار میکند، ولی ممکن است با کیفیتی نازل تر تولید شود. مد نظر قرار دادن این انواع خطا ضرورت دارد و بر حسب هزینه های خطا، که ممکن است در شرایط خاصی در تصمیمات برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات باشند. خطاهای متعلق به دسته دوم را میتوان خطاهای جزئی در نظر گرفت و توسط بلک و مجابی [۹۰]، بعنوان تنزل در عملکرد یک ماشین بدون وجود خطای کامل، تعریف شوند. بنابراین، مسئله بطور تلفیقی، بهینه کردن پارامترهای طراحی برای تعمیر نگهداری پیشگیرانه و سیاست کیفیت فرایند، میباشد.
۳-۱-۳- فرضیات مسئله
حال فرضهای زیر را در نظر میگیریم:
نگهداری و تعمیرات اصلاحی ذاتا حداقل میباشد، یعنی بعد از فعالیت اصلاحی، عمر تجهیزات تغییری نمیکند و زمان فعالیت اصلاحی نیز جزو عمر تجهیزات محسوب میشود.
نگهداری و تعمیرات ذاتا ناقص است، یعنی بطور کامل مشکل را حل نمیکند و ممکن است باز دچار مشکل شویم
.
برای کنترل کیفیت فقط یک مشخصه را مد نظر قرار میدهیم که این مشخصه (CTQ)[3] میاشد.
فرایند تولید از حالت تحت کنترل شروع میشود. میانگین و انحراف معیار CTQ به ترتیب و میباشد.
یک ایراد مشخص که بطور تصادفی اتفاق میافتد، باعث میشود که میانگین فرایند زمانی که ثابت باقی میماند، از به = انتقال پیدا کند .
فرایند توسط نمودار کنترل ، پایش میشود.
نماد گذاری
: میانگین طول نمونه وقتی فرایند به دلیل خارجی و محیطی در حالت خارج از کنترل قرار دارد.
: میانگین طول نمونه وقتی فرایند به دلیل استهلاک ماشین در حالت خارج از کنترل قرار دارد.
: میانگین طول نمونه وقتی فرایند در حالت تحت کنترل قرار دارد.
K : ضریب حد کنترل
: هزینه توقف تولید
: هزینه برگشت محصول
: هزینه بازگرداندن فرایند به حالت اول

Tags: