: زمان ارزیابی شده کلی
: هزینه مورد انتظار نگهداری و تعمیرات اصلاحی به دلیل خطای حالت اول
: هزینه مورد انتظار انجام نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
E[] طول دوره فرایند
: زمان لازم برای تعیین رخ دادن دلیل مشخص
E[ : زمان لازم برای بازگرداندن فرایند به حالت اول یا تعمیر ماشین اگر فرایند به دلیل محیطی یا استهلاک ماشین به حالت خارج از کنترل رفته باشد.
: هزینه تنزل کیفیت به دلیل نقص فرایند
: نرخ خرابی فرایند به دلایل محیطی و خارجی
: نرخ خرابی ماشین به دلیل استهلاک ماشین
: هزینه ثابت عملیات نگهداری و تعمیرات اصلاحی
: هزینه ثابت عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
LC : هزینه نیروی کار نگهداری و تعمیرات
: میانگین زمان لازم برای نگهداری و تعمیرات اصلاحی
: میانگین زمان لازم برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه
: میانگین تعداد خرابی ها
: فاصله زمانی انجام فعالیت های نگهداری و تعمیرات
: احتمال خطای نوع دوم به دلیل خارجی
: احتمال خطای نوع دوم به دلیل استهلاک ماشین
احتمال رخ دادن حالت خرابی اول
: احتمال رخ دادن حالت خرابی دوم
: نرخ خرابی فرایند
PR : نرخ تولید
n : اندازه نمونه
: زمان نمونه گیری
: خطای نوع اول
h : فاصله زمانی بین نمونه گیری
۳-۱-۴- توصیف مدل
اگر رخ دهد، ماشین بلافاصله متوقف میشود. عملیات اصلاحی برای تعمیر ماشین اعمال میشوند. بنابراین، هزینه نگهداری و تعمیرات اصلاحی ()، شامل هزینه زمان بیکاری، هزینه تعمیر و بازگرداندن ماشین به حالت اول، میباشد. تاثیرات تابعی از ماشین و افزایش سطح برگشت محصول میباشد. به عبارت دیگر، بر نرخ بازگشت فرایند، تاثیر میگذارد. فرض شده است که هر موقع که نمایان شد، فرایند بلافاصله متوقف شود و عملیات اصلاحی برای تعمیر و بازگرداندن فرایند به شرایط نرمال، اعمال شود. علاوه بر وجود خطاها به دلیل ، فرایند ممکن است به دلایل خارجی (E) مثل تاثیرات محیطی، اشتباهات عملگرها، به کار گیری اشتباهی ابزار و … تنزل کند. فرایند به حالت خارج از کنترل بر میگردد اگر یک اتفاق خارجی (E) نمایان شود.
پیدا کردن یا دلیل خارجی (E) توسط پایش فرایند حاصل میشود. در این کار یک مکانیسم نمودار کنترل، برای پایش فرایند، در نظر گرفته شده است. فرض شود پارامترهای طراحی نمودار کنترل، اندازه نمونه (n)، فاصله زمانی نمونه گیری (h)، ضریب (k) جهت تعیین فاصله بین خط مرکزی حد کنترل وجود داشته باشند. بنابراین هزینه کل نقص فرایند به دلیل و E، یعنی [، شامل هزینه بیکاری ماشین، هزینه برگشت محصول به دلیل انتقال فرایند، هزینه تعمیر، هزینه نمونه گیری و بازرسی و هزینه انحراف از مقدارهای مورد هدف برای CTQ باشد.
علاوه بر فعالیت اصلاحی، ماشین دستخوش نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برای حداقل کردن زمانهای بیکاری غیره منتظره میشود. در این پایان نامه نگهداری و تعمیرات ناقص در نظر گرفته شده است. یعنی بعد از عملیات تعمیر پیشگیرانه، تجهیزات حالتی بین حالت خوب اولیه و حالت قبل از تعمیر دست مییابند. تعداد نقص ها بعد از PM کاهش مییابد. یعنی هر دو نقص و کاهش پیدا میکنند. کاهش در باعث کاهش هزینه های کیفیت مربوط به عملیات در حالت خارج از کنترل میشود. هر چند نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، مقداری از منابع و زمان را مصرف میکند که میتواند صرف تولید شود. هزینه PM، شامل هزینه بیکاری فرایند و هزینه فعالیت های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه میشود.
۳-۲- بخش دوم: فرمول بندی مدل های هزینه
۳-۲-۱- مدل بهینه سازی
مسئله مورد بحث در این پایان نامه، تعیین مقادیر بهینه متغیرهای تصمیم (n,h,k,) میباشد به طوریکه هزینه کل را در واحد زمان () حداقل کند. باید توجه داشت که عمر تجهیزات بعد از یک نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه بر حسب عامل ترمیم و بازگشت مجدد، کاهش مییابد. هزینه کل در واحد زمان نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و سیاست نمودار کنترل () ، نسبت جمع هزینه کل کنترل کیفیت [) (، هزینه کل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ( و هزینه کل خرابی ماشین ()، به زمان ارزیابی، میباشد. هزینه بوجود آمده بدلیل ، شامل هزینه کنترل کیفیت فرایند میباشد. بنابراین هزینه کل در واحد زمان برای مدل یکپارچه شده به صورت زیر میباشد:
=) ۱-۳
که=f(n,h,k,) و زمان برنامه ریزی شده و ارزیابی شده با توجه به تحلیل آنچه که قرار است انجام شود، میباشد. بنابراین مسئله بهینه سازی را میتوان بصورت زیر فرمول بندی کرد:
Minimise

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

Tags: