Subject to
n,h,k,0
که و مقادیر حدود بالا و پایین متغیر های تصمیم میباشند. در ادامه سه تابع هزینه تابع هدف را تشریح خواهیم کرد. مدل های هزینه مورد انتظار برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و نگهداری و تعمیرات اصلاحی به دلیل و هزینه نقص فرایند به دلیل و همچنین به دلایل خارجی را برای زمان ارزیابی داده شده محاسبه میشوند.
۳-۲-۲- مدل هزینه برای نگهداری و تعمیرات اصلاحی به دلیل ()
برای تخمین زدن هزینه نگهداری و تعمیرات اصلاحی به دلیل و نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، تحلیلگر باید اطلاعات زیر را داشته باشد:
مقدار زمانی که تجهیزات برای عملیات CM/PM نیاز دارند. این مقدار میتواند شامل زمان انجام نگهداری و تعمیرات و همچنین تاخیرهای منطقی باشد. یعنی منتظر ماندن برای نیروی کار، موادمورد نیاز و …
هزینه CM/PM شامل زمان از کار افتادن ماشین، نیروی کار، مواد مورد نیاز و دیگر هزینه ها.
احتمال اینکه تجهیزات به دلیل حالت خرابی بخصوصی خراب خواهند شد.
برای هزینه نگهداری و تعمیرات اصلاحی باید عامل های زیر را داشته باشیم:
میانگین زمان لازم برای نگهداری و تعمیرات اصلاحی :
نرخ تولید سیستم :PR
هزینه متوقف شدن تولید در هنگام انجام عملیات نگهداری و تعمیرات اصلاحی :
هزینه نیروی کار انجام دهنده عملیات نگهداری و تعمیرات اصلاحی : LC
هزینه ثابت عملیات نگهداری و تعمیرات اصلاحی :
احتمال رخ دادن خرابی حالت اول :
میانگین تعداد خرابی ها :
هزینه نگهداری و تعمیرات اصلاحی به دلیل به شکل زیر محاسبه شده است:
= {. [PR .+LC] +} 2-3
که در آن {. [PR . +LC] +} هزینه از کار افتادن ماشین به دلیل نگهداری و تعمیرات اصلاحی میباشد.
در معادله ۳-۲ متغیر میباشد که تابعی از آن میباشد و در آن نهفته است که در ادامه به این رابطه پرداخته شده است.
۳-۲-۳- مدل هزینه جهت نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه ()
برای به دست آوردن مدل هزینه برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه باید موارد زیر مد نظر قرار گیرد:
میانگین زمان لازم برای نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه :
نرخ تولید سیستم :PR
هزینه متوقف شدن تولید در هنگام انجام عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه :
هزینه نیروی کار انجام دهنده عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه : LC
هزینه ثابت عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه :
احتمال رخ دادن خرابی حالت دوم :
زمان دوره ارزیابی شده کل :
هزینه کل مورد انتظار عملیات نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه، بصورت زیر خواهد بود:
= {. [PR .+LC] +} 3-3
که {. [PR .+LC] +} هزینه از کار افتادن ماشین به دلیل نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه میباشد و = ، تعداد نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه میباشد که به سمت عدد صحیح کوچکتر گرد میشود.
مشابه این نوع هزینه های نگهداری و تعمیرات را پاندی و مکراند[۹۲]، برای ارائه مدلی که در آن هزینه های بازگشت محصول توسط مشتری بهینه میشود، انجام داده اند.
در مطالعه های جدید، تعداد نگهداری و تعمیرات اصلاحی توسط شبیه سازی نقصهای ماشین برای دوره ارزیابی داده شده، بدست آمده است که در بخش بعد توضیح داده شده است.
۳-۲-۴- مدل هزینه به دلیل تنزل کیفیت به خاطر نقص فرایند:
در این اینجا ابتدا هزینه کل نقص فرایند محاسبه شده است. سپس به محاسبه طول دوره E[] میپردازیم. طول دوره به عنوان زمان مورد انتظار بین دوره های تحت کنترل پشت سرهم تعریف شده است. هزینه هایی وجود دارد که در طول دوره تحت کنترل، به دلیل نمونه گیری فرایند، نقص محصولات تولید شده و هزینه هشدار اشتباهی، رخ خواهد داد. وقتی که فرایند از حالت تحت کنترل خارج میشود فرض شده است که بدون مداخله، فرایند نمیتواند به حالت تحت کنترل برگردد. برای برگشت به حالت تحت کنترل نیز مجددا هزینه هایی مانند ارتقای سطح محصول تولید شده، نمونه گیری، تعمیر و بازگرداندن، هزینه جستجوی دلیل، هزینه متوقف شدن فرایند و … وجود دارد. بعد از این یک دوره تمام میشود و دوره های بعدی شروع میشوند.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

Tags: