۳-۲-۵- به دست آوردن مدل هزینه کنترل کیفیت فرایند :
در این قسمت، هزینه مورد انتظار کنترل کیفیت فرایند به هزینه هایی تجزیه شده است. این هزینه ها عبارتند از:
هزینه مورد انتظار برای پیدا کردن دلیل مشخص،
هزینه نمونه گیری،
هزینه مورد انتظار برای عملکردها در حالت خارج از کنترل،
هزینه مورد انتظار بازگرداندن فرایند در حالتی که به دلیل فرسایش ماشین یا دلایل خارجی و محیطی، به حالت خارج از کنترل میرود.
فرض شده است هزینه ثابت نمونه گیری و هزینه متغیر نمونه گیری باشد. بنابراین هزینه مورد انتظار نمونه گیری در یک دوره، جمع هزینه ثابت و متغیر در واحد زمان، به صورت زیر میباشد[۵۸]:
E[= 4-3
حال به محاسبه هزینه مورد انتظار ناشی از کمبود کیفیت در حالت خارج از کنترل میپردازیم و در واقع هزینه محصولات تولید شده معیوب را وقتی که فرایند در حالت خارج از کنترل میباشد، به دست میآوریم. این هزینه برابر است با:
هزینه بازگشت محصول وقتی که فرایند به دلیل نقص ماشین در حالت خارج از کنترل قرار میگیرد، میشود:
E=(PR) { (h+n.) ( + )-+)}) 5-3
و هزینه بازگشت وقتی که فرایند به دلیل یک عامل خارجی و محیطی به حالت خارج از کنترل در میآید، میشود:
E=(PR) { (h+ n.) ( + ) -+)}) 6-3
و به ترتیب احتمال تولید محصول معیوب به دلیل استهلاک ماشین و دلایل خارجی و محیطی میباشد و از رابطه زیر به دست میآید:
=۱- Pr(LSLXUSL)=1-Pr(N(0,1)) ۷
=۱- Pr(LSLXUSL)=1-Pr(N(0,1)) ۸
USL , LSL حدود مشخصات (تلرانس) بالا و پایین کیفیت میباشد.
فرض میشود هزینه برای پیدا کردن و به حالت اول بازگرداندن دلیل مشخص به دلایل خارجی باشد. مقدار مورد انتظار هزینه میشود:
E[]=]() 9-3
هزینه مورد انتظار فعالیت نگهداری و تعمیرات اصلاحی به دلیل خطای و پیدا کردن و تعمیر دلیل مشخص به دلیل عامل خرابی ماشین، میشود:
E={().[PR.+LC]+}() 10-3
این هزینه شامل متوقف شدن تولید، هزینه نیروی کار و هزینه ثابت نگهداری و تعمیرات اصلاحی میباشد.
بنابراین هزینه مورد انتظار خرابی فرایند در دوره مورد نظر به صورت زیر خواهد شد:
E[]= E[]+ E+ E+ E[]+ E 11-3
فرض میشود خرابی فرایند به طور طبیعی تکرار شده است. یعنی هر دفعه، وقتی که فرایند از حالت تحت کنترل به حالت خارج از کنترل انتقال پیدا میکند و دوباره به حالت اول باز میگردد، زمان دوره یکی خواهد بود. (یعنی طول دوره ثابت خواهد بود). اگر M دوره خرابی فرایند در یک زمان ارزیابی شده داشته باشیم، هزینه کل خواهد بود:
=[E()]M 12-3
که در واقع M خواهد بود[۷۶]:
M= 13-3
۳-۲-۶- محاسبه طول دوره فرایند: E[]
زمان دوره مورد انتظار جمع عبارات زیر است:
مدت زمان مورد نظر برای رخ دادن دلیل مشخص،
مدت زمان مورد نظر برای تحلیل و بررسی یک نمونه و نمودار نتایج،
مدت زمان مورد نظر تا زمانیکه نمودار نشانه خروج از حالت تحت کنترل را به ما بدهد،
مدت زمان مورد نظر برای کشف و تحلیل دلیل مشخص که رخ داده است،
مدت زمان مورد نظر برای به حالت اول برگرداندن فرایند، اگر نقص به علت وجود یک دلیل خارجی باشد و یا تعمیر فرایند اگر نقص به دلیل باشد.
فرض شده است که زمان حالت تحت کنترل از توزیع نمایی با میانگین پیروی میکند. مقدار نرخ خرابی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

Tags: