مقدمه ۶۱
۳-۱٫ روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری ۶۱
۳-۲٫ روش و ابزار گردآوری اطلاعات ۶۱
۳-۳٫ کیفیت زندگی کاری ۶۲
۳-۳-۱٫ پرسشنامه کیفیت زندگی کاری ۶۲
۳-۳-۲٫ روایی و پایایی پرسشنامه ۶۲
۳-۴٫ سلامت سازمانی ۶۳
۳-۴-۱٫ پرسشنامه سلامت سازمانی ۶۳
۳-۴-۲٫ روایی و پایایی پرسشنامه ۶۳
۳-۵٫ بهره وری ۶۴
۳-۵-۱٫ پرسشنامه بهره وری ۶۴
۳-۵-۲٫ روایی و پایایی پرسشنامه ۶۵
۳-۶٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ۶۵
فصل چهارم: نتایج
مقدمه ۶۸
۴-۱٫ توصیف داده های جمعیت شناختی ۶۸
۴-۱-۱٫ جنسیت ۶۹
۴-۲٫ یافته های مربوط به فرضیه‌ های پژوهش ۷۱
۴-۳٫ فرضیه اول پژوهش ۷۲
۴-۴٫ فرضیه دوم پژوهش ۷۳
۴-۵٫ فرضیه سوم پژوهش ۷۴
۴-۶٫ فرضیه چهارم پژوهش ۷۵
۴-۷٫ فرضیه پنجم پژوهش ۷۶
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه ۷۹
۵-۱٫ فرضیه اول ۷۹
۵-۲٫ فرضیه دوم ۸۱
۵-۳٫ فرضیه سوم ۸۲
۵-۴٫ فرضیه چهارم ۸۳
۵-۵٫ فرضیه پنجم ۸۴
۵-۶٫ پیشنهادات ۸۴
۵-۷٫ پیشنهادات کاربردی ۸۵
۵-۸٫ پیشنهادهای پژوهشی ۸۷
۵-۸٫ محدودیت ها ۸۷
منابع
منابع فارسی ۸۹
منابع انگلیسی ۹۶
پیوست ها ۱۰۲
چکیده انگلیسی ۱۱۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
۱-۱٫ جدول ابعاد کیفیت زندگی کاری ۱۳
۱-۲٫ جدول ابعاد سلامت سازمانی ۱۴
۱-۳٫ جدول ابعاد بهره وری ۱۵
۳-۱٫ ابعاد کیفیت زندگی کاری و شماره سوالات مربوط به هر مؤلفه ۶۲
۳-۲٫ ابعاد سلامت سازمانی و شماره سوالات مربوط به هر مولفه و میزان سلامت با توجه به دامنه
نمرات ۶۳
۳-۳٫ ابعاد بهره وری و شماره سوالات مربوط به هر مولفه و میزان بهره وری با توجه به دامنه
نمرات ۶۵
۴-۱٫ توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت ۶۹
۴-۲٫ شاخص‌های مرکزی و پراکندگی سلامت سازمانی، بهره وری سازمانی و کیفیت زندگی کاری معلمان تربیت بدنی ۷۰
۴-۳٫ آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی مفروضه نرمال بودن ۷۱
۴-۴٫ همبستـگی پیـرسون بین کیفیت زندگی کاری بابهره وری سازمانی ۷۲
۴-۵٫ همبستـگی پیـرسون بین سلامت سازمانی بابهره وری سازمانی ۷۳
۴-۶٫ همبستـگی پیـرسون بین کیفیت زندگی کاری معلمان ورزش و سلامت سازمانی ۷۴
۴-۷٫ رگرسیون چندگانه بین سلامت سازمانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری ۷۵
۴-۸٫ آزمون t مستقل برای معناداری تفاوت میانگین نمرات سلامت سازمانی، کیفیت زندگی کاری و بهره وری ۷۶
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۴-۱- نمودار میله ای پاسخگویان بر حسب جنسیت……………………………………………………………………۶۹
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل ۲-۱- ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری
در معلمان تربیت بدنی شهرستان اندیمشک
به وسیله: ناهید عالیخانی
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف، رابطه بین کیفیت زندگی کاری و سلامت سازمانی با بهره وری در معلمان تربیت بدنی منطقه اندیمشک در سال ۱۳۹۲ انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش ۱۰۲ نفر از معلمان دوره های مختلف آموزشی منطقه اندیمشک بودند و نمونه آماری پژوهش با جامعه برابر بوده است و روش نمونه گیری این تحقیق به صورت سرشماری و به دو طبقه مرد و زن تقسیم شده اند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *