رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره یادگیری مشارکتی

به صورت سنتی آموزش دیدند. نتایج نشان داد که تفاوت معنادار است و یادگیری مشارکتی منجر به عملکرد بهتری می گردد.
جانسون و جانسون(2006) با انجام یک سری تحقیقات بر روی آزمودنی هایی از دانش آموزان سطوح ابتدایی و متوسطه و نیز دانشجویان دانشگاه به بررسی تأثیری یادگیری مشارکتی و همکاری بر پیشرفت تحصیلی و روابط بین فردی در بین همکلاسی ها پرداختند. نتایج نشان داد که همکاری و مشارکت در یادگیری موجب پیشرفت یادگیری و افزایش دوستی و روابط بهتر بین همکلاسی ها می شود.
گیلیس(2003) طی انجام تحقیقی بیان کرد که روش مشارکتی موجب یادگیری عمیق تر و خلاقیت و نوآوری شاگردان می شود. برای موفقیت در فعالیت های مشارکتی لازم است معلمان به عناصر کلیدی زیر توجه کامل داشته باشند: الف) اندازه و ترکیب گروه ب) کارکردهای گروه ج) هنجارهای گروهی د) مهارت های گروهی ه) نقش ها و اهداف گروه
شافر(2002) معتقد است که کاربرد صحیح یادگیری مشارکتی موجب خلاقیت و نوآوری بیشتر در شاگردان می شود، نگرش تک بعدی معلمان و سخت گیری های بی مورد آنان تعدیل گردیده و تعامل شاگردان با یکدیگر زمینه گشوده شدن درب گنجینه های پنهان خلاقیت را فراهم می سازد.
جمعبندی کلی
در پایان فصل، پس از بررسی یافتههای حاصل از پژوهشهای انجام گرفته در زمینه یادگیری مشارکتی میتوان عنوان داشت که یک جنبه مهم از یک موقعیت کلاسی، حالتی است که دانشآموزان در آن با یکدیگر ارتباط بر قرار می نمایند، بنابراین ایجاد یک موقعیت سازماندهی شده در جهت افزایش روابط بین فردی دانشآموزان ضروری به نظر می رسد. روش یادگیری مشارکتی میتواند تعامل، هم فکری و مشارکت بین دانشآموزان را افزایش دهد و باعث رشد اندیشه، خود باوری و اعتماد به نفس، نقادی و نوآوری و خلاقیت در دانشآموزان گردد. به همین دلیل است که صاحبنظران در دهه های اخیر جوانب مختلف یادگیری مشارکتی را به عنوان یک روش نوین مورد مطالعه قرار داده و بر ضرورت کاربرد آن در کلاس درس تأکید کردهاند.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
روش تحقیق
از آنجایی که در این مطالعه محقق به دنبال بررسی و مقایسه دو نوع روش تدریس، یکی روش تدریس سنتی و معمول در مدارس و دیگری یادگیری مشارکتی می باشد، بنابراین پژوهش مستلزم اجرای طرح آزمایشی است. مطلوب ترین شکل در این بررسی انتخاب دانش آموزان وجایگزینی کاملا تصادفی آن ها در گروه ها و کلاس های گروه آزمایش و گواه قبل از کلاس بندی دانش آموزان است. اما معمولا در تحقیقات علوم رفتاری، استفاده از انتخاب تصادفی به دلایل مختلف دشوار است. در چنین شرایطی محقق باید یک و یا چند کلاس را بدون هیچ گونه دستکاری و تغییر در ترکیب گروه و کلاس در برنامه خود شرکت دهد، که چنین روشی به روش نیمه آزمایشی و یا نیمه تجربی معروف است.
بر همین اساس، به تناسب و اقتضاء شرایط موجود و با توجه به این که ما نمی توانستیم تمام عوامل و شرایط حاکم بر پژوهش را تحت کنترل داشته باشیم، روش “نیمه آزمایشی”(پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) برای این تحقیق برگزیده شد که دیاگرام طرح پژوهش پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل به شرح زیر است:
پس آزمون متغیر مستقل پیش آزمون انتخاب تصادفی
گروه آزمایش T2 X T1 R
گروه کنترل T2 T1 R
شکل 1-3: طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل(به نقل از دلاور، 1381)
پژوهشگر در این تحقیق با دو گروه از آزمودنی ها سر و کار دارد: 1- گروه آزمایش که با روش یادگیری مشارکتی آموزش دیدند؛ مدت اجرای آزمایش یا تدریس به روش یادگیری مشارکتی 6 جلسه و هر جلسه نود دقیقه بود که در دو وقت 45 دقیقه ای اجرا می شد. 2- گروه کنترل(گواه) که با روش معمول در مدارس یعنی روش سنتی آموزش می بینند. از این گروه فقط پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد.
جامعه آماری
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی مدارس دولتی شهرستان کوهدشت که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول تحصیل می باشند.
حجم نمونه
در این پژوهش واحد نمونه گیری کلاس درس است. حجم نمونه 45 نفر بود که در گروه آزمایش 23 دانش آموز و در گروه کنترل 22 نفر قرار داشتند.
روش نمونه گیری
در این پژوهش بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای ابتدا از میان مناطق پنج گانه شهرستان کوهدشت یک منطقه به صورت تصادفی انتخاب شد و از میان آن منطقه دو مدرسه به طور تصادفی انتخاب و از هر مدرسه نیز یک کلاس پایه پنجم به صورت تصادفی انتخاب شدند که این کلاس ها نیز بر اساس نمونه گیری تصادفی یکی به عنوان گروه آزمایش(گروهی که با روش یادگیری مشارکتی آموزش دیدند) و دیگری به عنوان گروه کنترل(گروهی که با روش معمول در مدارس یعنی روش سنتی آموزش دیدند) انتخاب شدند.
روش گرد آوری داده ها
با بهره گرفتن از پیش آزمون و پس آزمون خلاقیت(فرم B تورنس) و آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم که شامل 30 سؤال چهار گزینه ای از شش فصل اول کتاب بود، از دوگروه آزمایش و کنترل داده ها گردآوری شدند.
روش تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی شامل حجم نمونه، میانگین، خطای استاندارد میانگین و انحراف استاندارد، است و از T مستقل در سطح آمار استنباطی برای مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش استفاده شده است.
ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر به منظور اندازه گیری متغیر وابسته که پیشرفت تحصیلی در درس علوم و پرورش خلاقیت است از ابزارهای زیر استفاده شد:
الف) آزمون پیشرفت تحصیلی محقق ساخته برای درس علوم پایه پنجم ابتدایی:
این آزمون توسط حیدری، در پایان نامه ای با عنوان مقایسه تأثیر روش تدریس E5 و روش سخنرانی در پیشرفت تحصیلی درس علوم تهیه وتدوین شده که پایایی آن با بهره گرفتن از روش KR20 77/. گزارش شده است؛ همچنین برای تعیین روایی محتوایی این آزمون از قضاوت متخصصان استفاده شده است که متخصصان موضوعی، روایی محتوایی این آزمون را تأیید کرده اند(حیدری، 1384).
ب) آزمون خلاقیت تصویری تورنس (فرم B):
از بین آزمون های موجود برای اندازه گیری خلاقیت، آزمون تفکر خلاق تورنس بالاترین کاربرد را داشته است. عمده ترین دلیل و انگیزه انتخاب آزمون خلاقیت تورنس این بود که آزمونی مورد استفاده قرار گیرد که هم از نظر کارایی از شهرت برخوردار باشد و هم دارای روایی و پایایی مناسبی برای تحقیق باشد. به همین دلیل مناسب ترین آزمونی که از حیث روایی و پایایی و کاربرد شهرت دارد، آزمون تفکر خلاق تورنس شناخته شده است. آزمون تفکر خلاق تورنس بر پایه نظریه و تعریف او از خلاقیت ساخته شده است؛ او خلاقیت را به طو ر خلاصه مرکب از چهار عمل اصلی می داند. این عوامل عبارتند از: سیالی، بسط، انعطاف پذیری، اصالت. مجموعه آزمون های تفکر خلاق تورنس شامل 12 آزمون است که به بخش های تصویری، کلامی و شنیداری طبقه بندی شده است که به ترتیب تفکر خلاق با تصاویر و تفکر خلاق با صداها و واژه ها نامیده می شوند. همچنین به منظور ایجاد محیط روانی راحت و برانگیزنده و جلوگیری از احساس تهدید، آزمون ها به عنوان فعالیت معرفی می شوند و دستور العمل ها بر بازی و سرگرمی تأکید دارند. تورنس(1961) توضیح می دهد که آزمون ها از سطح کودکستان تا دوره های بعد از لیسانس قابل استفاده اند ( بیگی، 1380).
فرم تصویری B شامل سه فعالیت می باشد:
ساخت تصاویر: در این آزمون، آزمودنی باید شکل منحنی مانند را در محل دلخواه بچسباند و با اضافه کردن خطوطی به آن تصویر مورد نظر را ترسیم نماید و نام طرح را در پایان صفحه در محل مورد نظر بنویسد. مدت زمان لازم برای این فعالیت 10 دقیقه می باشد. این بخش 2 نمره به دست می دهد، نمره اصالت یا ابتکار و نمره بسط که با توجه به جزئیاتی که به وسیله جدول ارائه شده در راهنمای نمره گذاری آزمون محاسبه می شود. نمره بسط از طریق شمارش جزئیات تصاویر رسم شده به دست می آید.
تکمیل تصاویر: در آزمون تکمیل تصاویر 10 تصویر ناتمام ارائه شده است که آزمودنی ها باید به جالب ترین شکلی که می توانند آن ها را تکمیل کنند و برای هر کدام عنوانی جالب بنویسند. مدت زمان لازم این فعالیت 10 دقیقه می باشد. این بخش چهار نمره به دست می دهد: نمره سیالی، نمره انعطاف پذیری، نمره اصالت، نمره بسط.
تصاویر تکراری(دایره ها): در آزمون تصاویر تکراری تعدادی دایره به دانش آموزان داده می شود و دانش آموزان با تکمیل دایره ها و یا ترکیب آن ها تصاویر را کامل می کنند. در این قسمت هر چهار عامل وجود دارند و نمره آن ها بر اساس جدول محاسبه می شود. مدت زمان لازم برای این فعالیت نیز 10 دقیقه می باشد.
روایی و پایایی آزمون تفکر خلاق تورنس
روایی محتوا: تورنس برای اطمینان دادن از روایی محتوایی آزمون ها، تلاش همسان و سنجیده ای بر اساس آزمون های محرک، تکالیف آزمون، دستورالعمل ها و رویه های نمره گذاری بر مبنای بهترین تحقیقات و نظریه هایی که تا به حال موجود بوده را صورت داده است. او در این کار از تحلیل زندگی افراد نابغه خلاق، تحقیقات مربوط به شخصیت افراد نابغه خلاق، ماهیت عملکردهایی که خلاق تلقی شده اند و نظریه های مربوط به ذهن انسان و نیز سایر موارد در تصمیم گیری برای انتخاب تکالیف آزمون بسیار سود برده است.
روایی همزمان: یکی دیگر از تلاش های بسیار سنجیده تورنس برای غنی کردن اعتبار محتوا به حفظ ساختار تکالیف آزاد بر می گردد. این عامل سبب شده است که فرم های کلامی و تصویری را بتوان در سطوح مختلف آموزشی به کار برد. به نظر تورنس ویژگی آزاد بودن محتوا تکالیف باعث می شود آزمون ها از اعتبار همزمان بالایی برخوردار باشد(تورنس، 1974، ترجمه قاسم زاده، 1381).
پایایی: بنابر اظهار تورنس(1974) در صورت استفاده از راهنمای نمره دادن در آزمون های تفکر خلاق، مشکل کمی در به دست آوردن سطوح بالایی از پایایی درونی و بیرونی وجود دارد. تورنس در تحقیق خود، ضریب همبستگی 80/. تا 99/. را از بین نمرات نمره دهندگان تعلیم دیده و تعلیم ندیده گزارش کرده است. در یک مطالعه دیگر با تأکید بر مطالعه دقیق راهنمای نمره دادن، میانگین ضریب پایایی برای آزمون های تصویری از 88/. تا 96/. و برای آزمون های کلامی از 94/. تا 99/. گزارش شده است. همچنین در زمینه بازآزمایی، مطالعات انجام شده بیانگر ضریب باز آزمایی 88/. بین دوبار اجرا است(تورنس، 1974، ترجمه قاسم زاده، 1381).
متغیر های تحقیق
متغیر مستقل: در این پژوهش روش تدریس یادگیری مشارکتی به عنوان متغیر مستقل می باشد.
متغیر وابسته: در پژوهش حاضر نمرات کسب شده در فرم B آزمون تصویری خلاقیت تورنس و آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم به عنوان متغیر وابسته محسوب می شوند.
متغیر کنترل: در پژوهش حاضر عوامل زیر به عنوان متغیر کنترل محسوب می شوند:
پایه تحصیلی: در این پژوهش دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرستان کوهدشت انتخاب شدند.
جنسیت: که در این پژوهش دانش آموزان پسر انتخاب شدند.
متغیر مداخله گر: در این پژوهش تفاوت های فردی نظیر فرایند یادگیری در دانش آموزان، هوش، سن، وضعیت اقتصادی و فرهنگی، متغیر مداخله گر محسوب می شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ها
در این فصل پس از به دست آوردن نمرات آزمون ها به تجزیه و تحلیل داده ها در سطح آمار توصیفی شامل حجم نمونه، میانگین، خطای استاندارد میانگین و انحراف استاندارد پرداختیم و در ادامه از Tمستقل در سطح آمار استنباطی برای مقایسه دو گروه کنترل و آزمایش استفاده به عمل آمد.
تحلیل توصیفی داده ها
جدول1-4: مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون خلاقیت
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای استاندارد میانگین
آزمایش
23
78/56
03/27
63/5
کنترل
22
68/55
83/26
72/5
جدول2-4: مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون خلاقیت
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای استاندارد میانگین
آزمایش
23
08/74
13/32
69/6
کنترل
22
95/52
83/27
93/5
جدول3-4: مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در آزمون خلاقیت
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای استاندارد میانگین
آزمایش
23
30/17
24/6
3/1
کنترل
22
72/2-
97/5
27/1
همان طور که در جدول (3-4) آمده است، دو گروه کنترل و آزمایش در عامل خلاقیت از نظر میانگین و انحراف استاندارد با یکدیگر مقایسه شده اند. با مقایسه میانگین های به دست آمده، مشخص گردید که بین میانگین های پیش آزمون، پس آزمون دو گروه کنترل و آزمایش از نظر خلاقیت تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول4-4: مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای استاندارد میانگین
آزمایش
23
82/6
49/2
52/.
کنترل
22
81/6
82/2
6/.
جدول5-4: مقایسه میانگین دو گروه کنترل و آزمایش در پس آزمون پیشرفت تحصیلی درس علوم تجربی
گروه
تعداد
میانگین
انحراف استاندارد
خطای استاندارد میانگین
آزمایش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *