• درک فرق­های فردی.
 • شناخت و احترام به شخصیت بقیه.
 • توان ایجاد رابطه.
 • گوش دادن.
 • بیان احساسات و احساسات.
 • تأمین بهداشت روانی (میرکمالی،۱۳۷۹).
 • دو بعد اساسی جو مدرسه:

   

  جو مدرسه دارای دو بعد علمی و اجتماعیه که در تعامل با­هم، جوی مثبت یا منفی در کلاس به وجود می­آورد. جو­علمی با سیستم جایزه، تشویق، تاثیر مدیر و معلمان و پروسه های مشاکت جویانه رابطه داره و جو ­اجتماعی مربوط به پذیرش، همدردی، نظم در اامکانات و تسهیلات مدرسه، ایجاد فرصت واسه مشارکت یادگیرندگان در فعالیت­های مدرسه، هنجارهای گروهی حاکم و نظام حمایتی کارکنان و علم­ آموزانه. هم اینکه جو­ علمی مستقیما و جو­ اجتماعی به طور غیر­مستقیم بر نگاه و رفتار علم­ آموزان اثر می­گذارد (ساکنی،۲۰۰۴؛ به نقل از خواهان زاده نوبریان،۱۳۸۷).

  ویژگی­های مدارس کارا:

  • شاگرد فعاله نه پشیمون.
  • استاندارد روشن و روشنی واسه واسه فعالیت شاگرد هست.
  • بین معلم و علم ­آموز رابطه حسنه هست.
  • آموزش طبق نیاز علم­ آموزانه.
  • ضمن نظم و انضباط، رفاه و اعتماد هم هست.
  • بین معلمان روابط حسنه هست و اونا واسه مسائل آموزشی و ارزشا و نظم و انضباط مشورت می­ کنن.
  • مدیران یاد دهنده­های خوی هستن و رابطه گسترذه­ای با معلمان و والدین علم­ آموزان دارن.
  • ارزشیابی مثبت و منظمی دارن.
  • رابطه گسترده­ای بین معلمان و والدین علم­ آموزان هست.
  • فعالیت­های مثبت در شاگردان مد­نظره.
  • در کلاس روش دموکراتیک برقراره (تورل،۱۹۹۳).

   

   

  [۱] – Thurler