۱-۱- تعریف سیستم‏های نظارت چهره راننده ۱
۱-۲- ضرورت سیستم‏های نظارت چهره راننده ۲
۱-۳- چالش‏های اساسی در سیستم‏های نظارت چهره راننده ۳
۱-۴- مفاهیم خستگی، خواب‏آلودگی و عدم‏تمرکز‏حواس ۴
۱-۴-۱- خستگی و خواب‏آلودگی ۴
۱-۴-۲- عدم تمرکز حواس ۶
۱-۵- روش‏های تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس راننده ۶
۱-۶- طرح کلی پایان‏نامه ۷
۲- مروری بر کارهای گذشته ۸
۲-۱- پیکربندی کلی سیستم‏های نظارت چهره راننده ۹
۲-۱-۱- تصویربرداری ۹
۲-۱-۲- سخت‏افزار و پردازنده ۱۰
۲-۱-۳- نرم‏افزار هوشمند ۱۱
۲-۲- آشکارسازی چهره ۱۳
۲-۲-۱- روش‏های مبتنی بر مدل رنگ ۱۳
۲-۲-۲- روش‏های مبتنی بر ویژگی‏های شبه هار ۱۴
۲-۲-۳- روش‏های مبتنی بر شبکه عصبی ۱۴
۲-۳- آشکارسازی چشم ۱۵
۲-۳-۱- روش‏های مبتنی بر نورپردازی و تصویربرداری در طیف مادون قرمز ۱۵
۲-۳-۲- روش‏های مبتنی بر دوسطحی کردن تصویر ۱۸
۲-۳-۳- روش‏های مبتنی بر پروجکشن ۱۹
۲-۳-۴- روش‏های مبتنی بر یادگیری ۲۰
۲-۴- آشکارسازی سایر اجزای چهره ۲۱
۲-۴-۱- آشکارسازی دهان (لب) ۲۱
۲-۴-۲- آشکارسازی بینی ۲۱
۲-۵- ردیابی چهره و اجزای آن ۲۲
۲-۵-۱- تخمین حرکت ۲۳
۲-۵-۲- تطابق ۲۳
۲-۶- استخراج ویژگی‏های مربوط به کاهش هوشیاری ۲۴
۲-۶-۱- ویژگی‏های ناحیه چشم ۲۴
۲-۶-۲- ویژگی‏های دهان ۳۰
۲-۶-۳- ویژگی‏های سر ۳۰
۲-۷- تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس ۳۱
۲-۷-۱- روش‏های مبتنی بر حد آستانه ۳۱
۲-۷-۲- روش‏های مبتنی بر دانش ۳۲
۲-۷-۳- روش‏های مبتنی بر آمار و احتمال ۳۳
۲-۸- سیستم‏های نظارت چهره راننده در خودروهای تجاری ۳۴

Tags: