طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس- …

۱
شکل ‏۳‑۲۰: شکل توابع عضویت تعریف شده برای میزان عدم تمرکز حواس (Distraction)
در این سیستم خبره فازی از روش استنتاج ممدانی[۱۳۶] [۶۸] استفاده شده است. در روش استنتاج ممدانی که به روش کمینه‏گیری نیز معروف است، از عملگر محاسبه مقدار کمینه[۱۳۷] برای استنتاج استفاده می‏گردد. روش دیگر استنتاج، استنتاج لارسن[۱۳۸] می‏باشد که به جای عملگر محاسبه مقدار کمینه، از عملگر ضرب استفاده می‏کند. به دلیل سادگی روش استنتاج ممدانی نسبت به استنتاج لارسن، از این روش برای سیستم‏های خبره فازی بیشتر استفاده می‏شود.
سیستم خبره‏ای که برای کاربرد کنونی استفاده می‏شود، یک سیستم چندورودی/چندخروجی[۱۳۹] (MIMO) است. با فرض مستقل بودن هر یک از خروجی‏ها، سیستم را می‏توان به تعدادی سیستم چندورودی/یک‏خروجی[۱۴۰] (MISO) تقسیم کرد. تعداد سیستم‏های MISO برابر تعداد خروجی‏های سیستم MIMO است. در این حالت از پیچیدگی سیستم کاسته خواهد شد.
در این سیستم خبره نیز دو خروجی وجود دارد: میزان خستگی و میزان عدم تمرکز حواس. فرض مستقل بودن این دو خروجی فرض نادرستی نیست. بنابراین برای طراحی پایگاه قوانین فازی از دو دسته قانون استفاده خواهد شد: قوانین تشخیص خستگی و قوانین تشخیص عدم تمرکز حواس. برای هر قانون ضریبی نیز تعیین می‏گردد که این ضریب میزان تاثیر قانون در عملیات استنتاج را تعیین خواهد کرد. نحوه تعیین قوانین و تعریف توابع عضویت بر اساس روش آزمون و خطا انجام گرفته است.
قوانین تشخیص خستگی بر اساس درصد بسته بودن چشم (PERCLOS) و تغییر فاصله بین پلک‏ها نسبت به حالت طبیعی (ELDC) طراحی گردیده است. درصد بسته بودن چشم و تغییر فاصله بین پلک‏ها نسبت به حالت طبیعی به یکدیگر وابسته هستند، بنابراین قسمت شرط قوانین تشخیص خستگی دو بخشی است. یک بخش مربوط به وضعیت PERCLOS و بخش دیگر مربوط به وضعیت ELDC. جدول ‏۳‑۱ قوانین تشخیص خستگی راننده را نشان می‏دهد.
جدول ‏۳‑۱: قوانین فازی تشخیص خستگی

این مطلب را هم بخوانید :  فایل - طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس- ...

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

قانون تشخیص خستگی ضریب
If PERCLOS is Normal and ELDC is Normal then Fatigue is Normal ۱٫۰
If PERCLOS is Normal and ELDC is High then Fatigue is Semi-Sleepy ۰٫۵
If PERCLOS is Normal and ELDC is Dangerous then Fatigue is Sleepy ۰٫۵
If PERCLOS is High and ELDC is Normal then Fatigue is Semi-Sleepy ۰٫۵
If PERCLOS is High and ELDC is High then Fatigue is Semi-Sleepy ۱٫۰
If PERCLOS is High and ELDC is Dangerous then Fatigue is Sleepy ۱٫۰