ارزیابی الگوریتم آشکارسازی چرخش سر در جدول ‏۴‑۱۰ ارائه شده است. مشاهده می‏شود که روش پیشنهادی بدون تخمین جهت چرخش سر، قادر است چرخش سر را با دقت بسیارخوبی آشکارسازی کند.
جدول ‏۴‑۱۰: ارزیابی الگوریتم آشکارسازی چرخش سر

تعداد واقعی چرخش سر تعداد آشکارسازی اشتباه نرخ خطای آشکارسازی اشتباه (FPR) تعداد عدم آشکارسازی نرخ خطای عدم آشکارسازی (FNR)
۱۷۳ ۱۶ ۲/۹% ۲۱ ۱/۱۲%

در شکل ‏۴‑۱۷ نمودار تغییرات مقدار چرخش سر (R) نسبت به زمان برای یک فیلم دو دقیقه‏ای به نمایش گذاشته شده است. در این فیلم سر راننده پنج بار به سمت‏های مختلف چرخش می‏کند. شکل ‏۴‑۱۸ یک فریم از حالت چهره راننده بدون چرخش و پنج فریم که در آن چرخش رخ داده را نشان می‏دهد.
 
شکل ‏۴‑۱۷: نمایش تغییرات میزان چرخش سر (R) در یک فیلم دو دقیقه‏ای که در آن پنج بار چرخش رخ داده است
 
شکل ‏۴‑۱۸: نمونه فریم‏هایی از یک فیلم دو دقیقه‏ای که در آن آشکارسازی چرخش سر مورد ارزیابی قرار گرفته است. تصویر راست بالا مربوط به حالت چهره بدون چرخش و سایر تصاویر مربوط به چرخش سر در جهت‏های مختلف می‏باشد.
سیستم پیشنهادی با وجود استفاده از ساده‌ترین روش برای ردیابی و بررسی انطباق چهره، نتایج بسیار خوبی ارائه کرده به آشکارسازی چرخش حول تمام محور‌های مختصات بوده و بازه تغییرات چرخش بیشتر از سیستم ارائه شده توسط Batista است.
سیستم ارائه شده توسط Bergasa و همکارانش [۲۳] تنها قادر به آشکارسازی ۵/۷۲% از رخداد افتادن سر به پایین است. افتادن سر به پایین، نوعی چرخش سر حول محور X محسوب می‏گردد. نرخ خطای آشکارسازی اشتباه این سیستم در افتادن سر بیان نشده است.
در نتایج آزمایشات سیستم ارائه شده توسط Ji و همکارانش [۴۴]، نتایج کمی از دقت سیستم ارائه نشده، اما این سیستم قادر است چرخش حول محورهای X، Y و Z را به ترتیب تا تغییرات ۲۰± درجه، ۶۰± درجه و ۵۰± درجه تخمین بزند. روش استفاده شده در این سیستم مبتنی بر ویژگی‏های هندسی شکل مردمک و فاصله دو نقطه چشم از هم است. بنابراین انتظار می‏رود به راحتی بتواند چرخش درون صفحه‏ای[۱۵۴] (چرخش حول محور Y) را بدون محدویت آشکارسازی کند. اما الگوریتم پیشنهادی ما، به دلیل محدویت الگوریتم ردیابی چهره، قادر به آشکارسازی چرخش حول محور Y فقط در بازه ۳۰± درجه می‏باشد. اما توانایی‏های آن در آشکارسازی چرخش سر حول محورهای X و Z بیشتر از سیستم ارائه شده توسط Ji و همکارانش است.
در جدول ‏۴‑۱۱ مقایسه اجمالی میان الگوریتم پیشنهادی و سایر الگوریتم‏های ارائه شده برای آشکارسازی چرخش سر، مشاهده می‏گردد. بر اساس نتایج ارائه شده در این جدول مشاهده می‏شود که روش پیشنهادی علاوه بر توانایی بسیار خوب در آشکارسازی چرخش سر حول تمام محورهای مختصات، در مقایسه با سایر الگوریتم‏های آشکارسازی چرخش سر دقت بسیار خوبی دارد.
جدول ‏۴‑۱۱: مقایسه الگوریتم پیشنهادی با سایر الگوریتم‏های ارائه شده برای آشکارسازی چرخش سر

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

نام روش توانایی سیستم در آشکارسازی چرخش حول هر محور دقت