فایل دانشگاهی – طراحی سیستم نظارت چهره راننده جهت تشخیص خستگی و عدم تمرکز حواس- قسمت ۴۳

Frontal ↑
Background Estimation ↑
Fuzzy Expert System ↑
Fuzzifier ↑
Fuzzy Inference Engine ↑
Defuzzifier ↑
Fuzzy Rule Base ↑
If-Then Rule ↑
Linguistic Variable ↑
Singleton ↑
Crisp ↑
Membership Function ↑
Mamdani ↑
Min ↑
Larsen ↑
Multi Input/Multi Output (MIMO) ↑
Multi Input/Single Output (MISO) ↑
Smooth ↑
Infinite Impulse Response (IIR) ↑
Stable ↑
Dual Core ↑
False Positive Rate (FPR) ↑
False Negative Rate (FNR) ↑
True Positive Rate (TPR) ↑
True Negative Rate (TNR) ↑
Confusion Matrix ↑
False Alarm Rate (FAR) ↑
Scale Normalization ↑
Size Normalization ↑
Graphic Processor Unit (GPU) ↑
In-Plane Rotation ↑
Non-Rigid ↑
 

این مطلب را هم بخوانید :  به دام اندازی یون در دام پاول۹۳- قسمت ۳