پیامبر اکرم فرمود: یک گنهکار در میان مردم همانند کسى است که با جمعى سوار کشتى شود و به هنگامى‌که در وسط دریا قرار مى گیرد، تبرى برداشته و به سوراخ کردن موضعى که در آن نشسته است بپردازد و هرگاه به او اعتراض کنند، در جواب گوید من در سهم خود تصرّف مى‌کنم. اگر دیگران او را از این عمل خطرناک باز ندارند، طولى نمى‌کشد که آب دریا به داخل کشتى نفوذ کرده، یکبارگى همگى در دریا غرق مى شوند. به این جهت امام سجاد فرمود: یکى از گناهانى که بلاها را فرود مى آورد ترک امر بمعروف ونهی از منکر است.
۷) گناهانى که دشمنان را قدرت مى بخشد عبارتند از:
(والذنوب الّذى تدیل الاعداء) یعنی گناهانى که دشمنان را قدرت مى بخشد عبارت است از:
۷-۱- آشکارا ستم کردن (المجاهره بالظلم) آشکارا ستم کردن. اگر در جامعه ظلم و ستم علنى شد آرام آرام زمینه قدرت یافتن دشمنان نیز فراهم مى شود.
۷-۲-کارهاى بد را علنى کردن (و اعلان الفجور) یعنی کارهاى بد را علنى کردن و تشییع فاحشه در جامعه نمودن.
۷-۳- حلال شمردن حرام (واباحه المحظور) یعنی حلال شمردن حرام توجّه شود اگر کسى حرام الهى را حلال شمارد چه در مسائل مالى باشد و یا حجاب و حدود دینى باشد، باعث قدرت گرفتن دشمنان دین می‌شود.
۷-۴- نافرمانى (از فرمان) نیکان و برگزیدگان (وعصیان الاخیار) و نافرمانى (از فرمان) نیکان و برگزیدگان وخوبان و پاکان و هرجامعه اى به پیشوایان دینى و خوبان و پاکان پشت کردند دشمنان بر آنها مسلط شدند.
وقتى على خانه نشین شد و مردم از او اطاعت نکردند، دشمنان اسلام قدرت گرفتند و اسلام را به حاشیه کشاندند و در طول تاریخ نیز این قضایا تکرار شد، وقتى کوفیان از امام حسین حمایت نکردند، یزید بر مدینه و مکّه مسلط شد.
۷-۵- اطاعت از اشرار (والانطیاع للاشرار) اطاعت از اشرار عامل دیگرى است براى قدرت یابى دشمن.
۸) گناهانى که عمر را کوتاه مى‌کند عبارتند از:‌
(والذّنوب الّتى تعجّل الفنا) یعنی برخى گناهان عامل کوتاهى عمر انسانها است که و گناهانى که مرگ را نزدیک مى‌کند شش گناه است.
۸-۱- (قطیعه الرّحم) قطع رابطه کردن با (خویشاوندان نسبى) عمر را کوتاه مى‌کند
۸-۲- (والیمین الفاجره) قسم ناحق و دروغ خوردن عمر را کوتاه مى‌کند
۸-۳- (والاقوال الکاذبه) سخنان کذب و دروغگویى عمر را کوتاه مى‌کند
۸-۴- (والزّنا) زنا و کار خلاف عِفّت انجام دادن عمر را کوتاه مى‌کند
۸-۵-(و سدّ طریق المسلمین) بستن راه مسلمانان وراه زنی عمر را کوتاه مى‌کند
۸-۶- (وادعاء الامامه بغیر حقّ) ادعاى امامت نمودن بناحق عمر را کوتاه مى‌کند.
۹) گناهانى که امید را قطع مى‌کند عبارتند از:
والذّنوب الّتى تقطع الرّجاء: گناهانى که امید را قطع مى‌کند.
۹-۱- مأیوس شدن از رحمت خداوند : الیأس من روح اللّه؛ یعنی مأیوس شدن از گشایش خداوند در مشکلات.
۹-۲- ناامید شدن از رحمت الهى: والقنوط من رحمه اللّه؛ ناامید شدن از رحمت الهى در بخشودگی گناهان.
۹-۳-اطمینان کردن به غیر خداوند: والثّقه بغیر اللّه؛ یعنی اطمینان و تکیه کردن به غیر خداوند.
۹-۴-دروغ پنداشتن وعده خداوند: و التّکذیب بوعداللّه؛ یعنی دروغ پنداشتن وعده خداوند در اعطای نعمتها.
۱۰) گناهانى که باعث ماندن در تاریکی می‌شوند عبارتند از:‌
(والذّنوب الّتى یظلم) یعنی گناهانى که باعث تاریکی می‌شوند
۱۰-۱ – جادوگرى (والسّحر)
۱۰-۲- پیشگویى کاهنانه (والکهانه)‌ ارتباط با جنیان و پیشگویى کاهنانه که بیش از آن که راهی به روی مردم بگشاید باعث سردرگمی و گمراهی مردم است. (چون جنیان از آینده خبر ندارند و هر چه بگویند قابل تردید است)
۱۰-۳- ایمان داشتن به علم نجوم (وخبر دادن از آینده) (تنجیم والایمان بالنّجوم)‌ ایمان داشتن به علم نجوم و خبر دادن از آینده. مراد از تنجیم این است که بر اساس اوضاع فلکى، آینده جهان و بشریت را پیش بینى کنند. این از کارهایى است که حرام مى باشد، چون انسان تسلّط کامل بر اوضاع فلکى ندارد و آگاهى ناقص جز اخبار ناقص را در پى ندارد.
۱۰-۴- دروغ پنداشتن تقدیرات و قضا و قدر (و التکذیب بالقدر) دروغ پنداشتن تقدیرات الهى و قضا و قدرخداوند نیز باعث تاریکى مى شود
۱۰-۵- عاق پدر و مادر شدن و رنجاندن ‌آن دو (و عقوق الوالدین) عاق پدر و مادر بودن (و رنجاندن‌اندو) نیز باعث تاریکى مى شود.
۱۱) گناهانى که باعث آبروریزی مى شود عبارتند از:
والذّنوب الّتى تکشف الغطاء: گناهانى که باعث آبروریزی وپرده دری و کنار رفتن پرده‌ها
مى شود
۱۱-۱-الاستدانه بغیر نیّه الادا: یعنی وام بگیرد و قصد اداى آن را نداشته باشد
۱۱-۲- والاسراف: اسراف نمودن
۱۱-۳-النفقه على الباطل: خرج مال در راه باطل.
۱۱-۴-والبخل على الاهل و الولد و ذوى الارحام: یعنی بخل ورزى در پرداخت هزینه زندگى همسر و فرزندان و خویشان.

Tags: