بررسی های جهانی نشان می دهد . که جمعیت  سالمندان به  علت  ارتقای  سطح  بهداشت  در حال  افزایش  است (تاجور.،۱۳۸۳) در حال حاضر۲۵ در صد جمعیت جوامع پیشرفته را سالمندان تشکیل می دهند(فرزیان پور۱۳۸۳) در کشور ما نیزبیش از۴میلیون سالمند بالای ۶۰ سال زندگی می کنند و پیش بینی می شود این رقم طی ۲۰سال آینده به بیش از ۱۰میلیون برسد (محتشم امیری.،۱۳۸۱) لذا  پیر شد ن    جمعیت می تواند چا لشهای عمیقی  به وجود آورد که مقابله آن نیازمند برنامه ریزی مناسب است تغییر عوامل   بیولوژیک روانی. اجتماعی می تواند فرد سالمند رامستعد بروز اختلالات روانی کند . ( نسبیت[۱].۲۰۰۰)   افسردگی  و اضطراب شا یع ترین اختلالات روانی سالمندی هستند (استاکس .،[۲]۲۰۰۳).برسیهای انجام شده نشان داده ۲۴ درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و ۳۰درصد از افسردگی اساسی رنج می برند و نیز میزان شیوع اضطراب در زنان ۳۰٫۵ درصد در طول عمر در مردها ۱۹٫۲   درصد در طول عمر  می باشد   ( وانگ[۳] .، ۲۰۰۳).امروزه مد د جویان در هر سنی با تشخیص های مختلف طبی وروانی از فواید گروه درمانی به عنوان یک روش درمانی در بهداشت روا ن بهرمند می گردند.یکی از انواع گروهای کوتاه مدت.معنا درمانی است که در همه گروه های سنی بخصوص در گروه سالمندان به  منظور ارتقاء سطح سلامت روان به کار می رود . معنا درمانی در یک نگاه کلی سپری شده  زندگی است  که همراه  اتفا قا ت خاص بوده است فوا ید معنا درمانی، . با سازی خاطرات و علا یق شیر ین که می توان معنای زندگی شود.  روشن سازی احساس نسبت به خود .ایجاد آمادگی برای اتفاقات دیگر در زندگی که مرگ را نیز شامل می شود (صادق مقدم،و همکاران.،۱۳۸۴).

معنا درمانی ممکن است در گروه از طریق تعاملات  فرد به فرد صورت بپزیرد در معنا درمانی شرکت کنندگان تشویق به درمیان  گذاشتن خاطرها و علایق زندگی می گردند. رهبر گروه می تواند  حافظه افراد را به وسیله از استفاده تصاویر و یا محبت کردن قابل یاد اوری شود و تحریک کند.(انست بهل، نیجل.،۲۰۰۷) ،هاتوکا واوی مار(۲۰۰۴)در بررسی تاثیر مرور زندگی اظهار می دارند که مرور زندگی نقش کمک کننده ای در حمایت از سلامت  روان وپیشرفت مراحل سالمندان و همچنین اثرات طولانی مدت در بهبود کیفیت زندگی سالنمدان  دارد.هانوکا (۲۰۰۴)  ال فورد و همکاران(۲۰۰۵ )در برسی فواید معنا درمانی  با کمک به  تخلیه هیجانی منجر به ایجاد  رضایت و خوشحالی و ارتقاءسلامت روان و کیفیت زندگی  می گردد(ال فورد[۴].،۲۰۰۵) لذا با توجه به اینکه جمعیت در حال پیر شدن است و سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر  است و توجه  به مسائل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است.(کارسون[۵].،۲۰۰۰)

 پایان نامه : اثربخشی معنا درمانی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن

 

بیان  مسئله:

فرایند پیر شدن [۶]senescence نامیده میشود از ریشه لاتین   senescenceبه معنی  پیر شدن و مشخص است با نزول عملکرد تمام سیستم های بدن.عروقی تنفسی.تناسلی. ادرای.غددی.ایمنی وسایر دستگاه ها.معهذا این باور که پیری بدون  استثناء  با نقص جسمی و هوش عمیق  همراه است  افسانه ای بیش  نیست اکثر افراد سالمند توانایی شناختی و جسمی خود را تاحد قابل توجهی حفظ می کنند(کاپلان-سادوک[۷].، ۲۰۰۳ ).

باوجود این به نظربرخی از سالمندان.زندگی ناگواروجهان تیرو تار است واین دیدو بینش آنها  حساس زود رنج ونگران می سازد .گاهی آن چنان درمانده و گرفتا ر می شوند که به زودی از پای  درمی آیند  این حساسیت هانسبت به  امور و  جزئیات  داخلی زندگی  بیشتر می شود ونشاط از بین می رود  وضعیف تر وناتوان تر می شوند.وعلاقه شان به زندگی مستمرا کاهش می یابد(  محتشمی.نوغانی.، ۱۳۸۰)

به علت ارتقاء سطح بهداشت در اکثر کشورها از جمله ایران جمعیت سالمندا ن روبه افزایش است.بر آورد می شود در سال ۲۰۵۰جمعیت سالمندان جهان از جمعیت کودکان زیر ۱۴سال  بیشترگردد. (ترکاشون.،۱۳۸۸ )مرکز آمار جمهوری اسلامی ایران پیش بینی می کند ۱۴۰۰ جمعیت سالمندان  ۶۰ ساله و بالاتر به ده میلیون نفر برسد  (مرکز امار ایران.  ۱۳۸۲) در حالی که به تنا سب این تغییرات .تمهید ات درمان ی کافی و مناسب جهت ارتقاء سلامت جسمی و روانی سالمند در نظر گرفته نشده است آنچه بیش ازاختلالا ت جسمانی خاص این دوران.زندگی سالمندان را تحت الشعاء قرار میدهد . اختلالات  شناختی و روانی این دوره  از زندگی می باشد  (ترکاشوند.، ۱۳۸۸ ).

اختلالات روانی درسالمندان غالبا از نظر تظاهرات بیمار زائی و فیزیولوژی از اختلالات بالغین  جوانتر متفاوت هستند و همیشه با طبقات DSM-IV-TRمطابقات ندارند .تشخیص  ودرمان افراد بالغ سالمند بامشکلا ت بیشتری در مقایسه با درمان افراد  جوانتر همراه است .چون سالمندان  ممکن است بیماریهای جسمی و  ناتوانایی  مزمن داشته باشند داروها متعددی مصرف نمایند و تخریب شناختی بیشتری نشان دهند. (کاپلان-سادوک.، ۲۰۰۳ ).

یکی از شایعترین اختلالات دوران سالمندان تنهای افسردگی .بی معنای است  در سطح معمول بالینی  افسردگی  نشانگانی است که تحت سلطه خلق است  و بر اساس بیان لفظی یا غیر لفظی عواطف غمگین اضطرابی ویا حالتهای بر انگیختگی نشان داده می شود( دادستان.،۱۳۸۲ ).

بررسیهای انجام شده نشان داد که ۲۴ درصد سالمندان از افسردگی تحت بالینی و۳۰ درصد از افسردگی رنج می برند .

باتوجه به متفاوت  بودن  این قشر از افراد  دیگر جامعه  و نیز  متفاوت بودن  نوع   تشخیص  ودرمان این افراد .درمانهای روانشناختی که تا کنون برای اختلالات روانی خاص افراد سالمند به کار گرفته شده اند نا کافی است و نتوانسته است پاسخگوی این قشر جدا مانده از جمعیت باشند.  در پژوهش حاضر جهت ارتقای سطح سلامت روان و کاهش و بهبود علایم افسردگی و اضطراب  سالمندان  از یک تکنیک ساده .ارزان قا بل اجرا تحت عنوان   معنا درمانی گروهی که یک درمان گروهی  بلند مدت است .  و مورد بی توجهی قرارگرفته است .استفاد می شود که می توان آن را به راحتی در کلیه مراکز نگهداری سالمندان و حتی در منزل به کار برد.   معنا درمانی، سالمندانی که حس تنهای و بی معنایی دارند تمایل بیشتری برای گوشه گیری از خود نشان می دهند.(فرانک[۸] ۱۹۷۷؛ ترجمه: تبریزی و علوی نیا ،۱۳۷۱

معنا درمانی از نظر فرانکل  دارای دو معنای بهم  پیوسته است معنا و روح. بنابر این  معنا درمانی با ماهیت وجودی و معنوی انسان  سروکار دارد.  آنچه  در  انسان مهم و با ارزش  بوده و وی را از حیوان متمایز می کند بعد روحی و معنوی اوست. دومین  ویژگی مهم که انسا ن   را از حیوان متمایز می کند بعد آزادی طلبی اوست. زمانی آزادی تحقق می یابد که انسان از قید سه چیز رها باشد که عبارتند از :۱ـ غرایز  ۲-توارث ۳- محیط. سومین ویژگی یا عامل مهم دروجود انسان مسئولیت پذیری اوست . دردیدگاه فرانکل انگیزه اصلی رفتار انسان اراده معطوف   به خوشی نیست معطوف به قدرت هم نیست ، بلکه اراده وسائق نسبت به معناست. در معنا درمانی   کوشش   می شود که مراجع در زندگی خود هدف و منظوری راجستجو کند به مراجع کمک می شود تا به   عالی ترین فعالیت حیاتی ممکن  دستررسی پیدا کند. لازم است به مراجع کمک شود تا نه تنها  به تجربه هستی  بپردازد و   کوشش پیگیرانه ای در به فعل رساندن ارزش ها ازخود نشان دهد بلکه لازم است او متعهد انجام کاری شود که مسئولیتی  را بپذیرد و تکلیف معینی را عهده دارشود در این راه درمانگر از فنونی نظیر قصد متناقض ، بازتاب زدایی ، اصلاح نگرش ها و فنون فراخوانی و ر وش گفتگوی سقراطی بهره می گیرد. (فرانکل[۹] ،۱۹۷۵؛ ترجمه: صالحیان و میلانی.۱۳۷۱ ).

سل تالکسی (۲۰۱۱)کیفیت زندگی را ارزیابی  ورضایت فرد از سطح عملکرد موجودش درمقایسه با آن چه ایده ال یا ممکن می پندارد تلقی کردند   کیفیت   زندگی درک افراد از موقیعت خود در زندگی از نظرفرهنگ سیستم  ارزشی که در آن زندگی می کند  اهداف .انتظارات .استانداردها و الویت هایشان می باشد پس کاملا فردی بوده  وتوسط دیگران قابل مشاهده نیست و بر درک افراد از جنبه های مختلف زندگی شان استوار است تعارف جدید تر کیفیت زندگی  را به صورت بین سطح انتظار ات  انسان ها و سطح   واقعیت ها عنوان می کنند که هر چه این اختلاف کمتر باشد کیفت زندگی بالاتر است. مرور پیشینه  پژوهش ها نشان می دهد که آموزش معنا درمانی بر افزایش کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن  تأثیراتی   گوناگونی دارد.هنگامی که مراجعان اظهار می کنند که در زندگی هیچ معنی و مفهومی ندارند.که آنها پذیرفته اند که زندگی دارای معنی و  مفهوم است که نمی توانند   آن را پیدا کنند ، معلوم می شودواقعیت وجودی این است که افراد بیشتر معنا ده هستند تا معنا گیر. درمانگر وجودی آگاهی مراجعان را نسبت به این امر که هیچ مفهوم تفکیک ناپذیری در زندگی وجود ندارد ، افزایش می دهند. غالباً آنچه تحت بی معنایی گنجانده  می شود بیشتر در پی دیگر موضوعات نهایی از قبیل مرگ ، انزوا و آزادی می باشد.درمانگران وجودی می توانند به مراجعان کمک کنند تا از دفاع های اضطراب وبی معنایی آگاهی بیشتری پیدا کنند ،

۱ :nasbit

۲:astaks

[۳] :wang

[۴] :ford.L

[۵] :karson

[۶] : senescence

[۷] :sadok.kaplan

 

[۹] :frankl

Tags:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *