فرانکل هم به لحاظ محتوای رویکرد جامع اش و هم فرایند درمانی و فنون منحصر به فردی چون قصد متضاد[۱] و بازتاب زدایی[۲] معروف است. او تاکید می کند که در جهان امروز ، تاکید بیش از حدی بر خودنگری هست او این گرایش را « روان نژندی وسواس مندانه جمعی[۳] » می نامد که با توجه و تمرکز به خود ، از یافتن معنا دور می شویم (محمد پور ، ۱۳۸۵٫)

گر چه فرانکل به طور منظم از روش های درمانی خود لیستی ارائه نداده است اما روش های مختلفی به صورت پراکنده در نوشته های او آمده است. تکنیک ها و روش های درمانی معنا درمانی به چهار گروه تقسیم می شوند که شامل روش های افزایش آگاهی وجودی ، تکنیک ، قصد متناقض[۴]؛ تکنیک بازتاب زدایی[۵] و روحانیت پزشکی است . توضیح دادن ، ضرب المثل های پیشنهادی ، به کارگیری تشبیهات ، چشم اندازهای وسیع در مورد منابع معنا ، پیدا کردن معنای زندگی از طریق روش آموزشی سقراطی ، آموزش اهمیت قبول مسئولی ت برای معنا ، کمک به مراجعان تا به وجدانشان گوش کنند و پرسش از مرجعان درباره معناها جزء روش های افزایش آگاهی وجودی هستند قصد متناقض (متضاد )برای ترس از عرق کردن ، قصد متناقض برای ترس از لرزش دست، قصد متناقض برای وسواس های چک کردن و زیاد درباره انجام مسایل جنسی، خویشتن نگری زیاددر باره بلعیدن هم جزء تکنیک های باز تاب شمارش مثال های از کاربرد قصد متناقض هستند. عدم بازتاب در مقابل خویشتن نگری زدایی به شمار می آیند .یک جوان اسکیزوفرنی هم یک مثال کلیدی برای روحانیت پزشکی است.  (بهفر ، ۱۳۸۴ ، سروری ، ۱۳۸۳).

 

 روش های افزایش آگاهی وجودی :

۱ـ۱ـ کمک به مراجعان برای گوش فرا دادن به ندای وجدان فرانکل اغلب می گوید که معنا را باید پیدا کردنمی توان آن را به کسی عرضه کرد. ضمیر ناخودآگاه راهنمای مراجعان در جستجوی معنا به شمار میرودمراجعان باید به ندای وجدانشان گوش فرا دهند. اگر چه درمانگران نمی توانند برای مراجعان هدف تعیین کنند، اما می توانند نمونه های متنوعی از تعهد خود در جستجوی معنا را ارائه دهند (نیلسون ، جونز، ۲۰۰۱،ترجمه سروری ، ۱۳۸۳).

 آموزش اهمیت قبول مسئولیت برای معنا:

۱ـ۲ـ فرانکل این کار را به شکل کمک به مراجعان برای رسیدن به سطح فعالیت بالاتری در زندگی می بیند. از دیدگاه او زندگی انسان هرگز و تحت هیچ شرایطی از داشتن معنا مستقل نمی شود. مراجعان باید بدانند که همواره مسئول یافتن معنای قرار گرفتنشان در موقعیت های خاص زندگی منحصر به فرد خود هستند.معنا درمانی به مراجعان یاد می دهد که زندگی خود را مانند یک امتحان ببینند. از نظر معنا  درمانگرهایمذهبی که با مراجعان مذهبی سروکار دارند این مرحله یک قدم پیش تر می رود و به مراجعان توضیح داده می شود که نه تنها مسئول کارهای زندگی خود هستند ، بلکه باید آنچه را خداوند برایشان مقدر ساخته انجام دهند )محمدپور ،. ۱۳۸۵)

 پایان نامه : اثربخشی معنا درمانی گروهی بر کیفیت زندگی وتغییرسبک دلبستگی ناایمن

 

پرسش از مراجعان درباره معنا :

۱ـ۳ـ درمانگرها می توانند از مراجعان خود درباره توانمندی های ارزنده شان پرسیده و آنها را در راه یافتن پاسخ کمک کنند. همچنین می توان از مراجعان خواست معنای نهفته در روابط و رنج هایشان را جستجو کنند )فرانکل ، ۱۹۷۷ ؛ ترجمه تبریزی و علوی نیا ،. ۱۳۸۳).

گسترش افق های فکری در حوزه ی منابع معنا:

۱ـ۴ـ معنا درمانگران می توانند به مراجعان کمک کنند تا دیدگاه های وسیع تری از منابع معنا در زندگی خود بدست آورند. فرانکل در کار با مراجعی که زندگی از دیدگاه او پوچ و بی هدف است و این وضعیت تنها بایافتن شغلی مانند پزشکی یا پرستاری برطرف می شود این روش درمانی را به کار برد. فرانکل به اوکمک کرد تا دریابد موضوعی که می تواند فرصت کسب موفقیت را برایش فراهم کند ، یافتن شغل نیست بلکه نحوه انجام دادن کار مهم است. او در زندگی خصوصی اش فرصتی یافت تا معنای زندگیش را در وجود مادر یا همسرش بیابد (فرانکل ، ۱۹۷۷؛  ترجمه تبریزی و علوی نیا ، ۱۳۸۳).

 

توضیح دادن[۶] :

۱ـ۵ـ توضیح این نکته که محدودیت ها به وجود انسان معنی می بخشد ، از وظایف معنا درمانگران است.معنادرمانگران به مراجعان آموزش می دهند تا یاد بگیرند که محدودیتهای موجود در قوانین اجتماعی به زندگی انسان معنا مفهوم می دهد نه اینکه معنی زندگی را از انسان می گیرند (نیلسون، جونز، ۲۰۰۱؛ ترجمه بهفر ، ۱۳۸۴٫)

ضرب المثل های پیشنهادی :

۶ـ۱ـ یکی از ضرب المثل های راهبردی فرانکل این است : «چنان زندگی کن که گویی بار دومی است که به دنیا آمده ای تا اشتباهات گذشته ات را جبران کنی» چنین ضرب المثل هایی در جلسات درمانی بیان می شوند (نیلسو،جونز، ۲۰۰۱ ؛)( ترجمه بهفر ، ۱۳۸۴).

استخراج معنا با روش پرسش و پاسخ سقراطی:

۱ـ۷ـ پرسش های سقراطی نیاز به بکارگیری تفکر درمانجو دارد. این کار مستلزم این است که به دقت سخناندرمانجورا گوش دهیم تا حدود تفکر او را مشخص نماییم. گفتگوی سقراطی زمانی استفاده می شود که درمانگر و درمانجو با هم تلاش می کنند که معنایی را در زندگی درمانجو کشف کنند. نکته مهم این استکه این معنا تعیین شده نیست ، بلکه باید از زندگی فرد استخراج شود. برای همین درمانگر تفکر درمانجو را به مبارزه می طلبد. نکته مهم در اینجاست که نبایستی پرسش گری به اتلاف درمانی لطمه بزند. مرحله.بندی فرایند گفتگوی سقراطی عبارت است از :

۱ـ ابتدا درمانجو می فهمد که قربانی شرایط نیست ، هر چند ممکن است علائمی داشته باشد.

۲ـ تلاش در جهت کمک به درمانجو تا درون مثلث معنا ، معنای خود را پیدا کند.

۳ـ به رسمیت شناختن استقلال و تمامیت درمانجو. این کار از رهگذر کمک به درمانجو برای یافتن راهنمای درونی اش انجام می گیرد. فرانکل مثال مراجعی را مطرح می کند که از زودگذر بودن زندگی رنج می برد. فرانکل از این زن خواست تا مردی را پیدا کند که موفقیت هایش را ستایش کند و مراجع ازپزشک خانواده نام برد. سپس با بهره گرفتن از یک سری پرسشها فرانکل زن را به این حقیقت رساند که با اینکه دکتر فوت کرده و بسیاری از بیماران خدمات وی را فراموش کرده اند ، باز هم ثمر بخشی زندگی او به قوت خود باقیست (محمد پور ،. ۱۳۸۵).

به کارگیری تشبیهات[۷]:

۱ـ۸ـ تمثیل هایی برای آموزش مراجع به کار می رود ، مثلاً به مراجع آموزش داده می شود تا زندگیش را چون فیلم سینمایی که همین حالا برداشته شده تصور کند. فیلمی که اجازه قطع آن وجود ندارد و هر طوری که فیلمبرداری شده به همان صورت می ماند و هرگز تغییر پیدا نمی کند. بدین ترتیب زندگی برگشت ناپذیری به خانه آورده می شود که گفته می شود آنها تنها چیزی را نمی توانند جدا کنند و هیچ چیز نمی تواند بازنگری و تغییر داده شود. با چنین نمونه هایی می توان ماهیت تغییر ناپذیری زندگی انسان را به مراجع فهماند. مراجعان خود را مجسمه سازانی می دانند که برای اتمام کارشان مدت زمان کمی در اختیار دارند اما از زمان اتمام فرصتشان بی خبرند. در جلسات درمانی این استعارات شرح داده می شوند (فرانکل ،۱۹۷۷؛  ترجمه معارفی ،. ۱۳۷۵ ).

استخراج معنا از طریق نمایش[۸]:

فرانکل مثالی از استخراج معنا از طریق « لوگودرام[۹] » یا نمایش مطرح می کند که در یک درمان گروهی صورت گرفت. زنی که پس از اقدام به خودکشی در کلینیک فرانکل بستری شده بود ، پسر ۱۱ ساله اش را از دست داده بود و با پسر بزرگترش که فلج بود زندگی می کرد. فرانکل در ابتدا از زن دیگری در گروه خواست تا تصور کند ۸۰ ساله است و به زندگی گذشته ی خود در بچگی فکر کند درحالیکه از موفقیت مالی و پرستیژ اجتماعی برخوردار بوده است. او بلافاصله گفت که زندگی اش هیچ هدفی نداشته است. فرانکل سپس از مادر کودک فلج خواست تا همین شرایط را برای خود فرض کند و اودریافت که زندگی بسیار پرمعنایی داشته است چرا که بهترین شرایط ممکن را برای فرزند خود فراهم آورده است )فرانکل، ۱۹۵۵ ؛ ترجمه صبوری و شمیم ،. ۱۳۸۱).

پیشنهاد معنا :

معنا درمانگرها می توانند پیشنهاداتی در خصوص معنای موقعیتهای مختلف زندگی ارائه دهند. فرانکل به مثال پزشک مسن و بسیار افسرده ای اشاره می کند که نمی توانست بر اندوه از دست دادن همسر عزیزش که دو سال پیش فوت کرده بود غلبه کند. فرانکل در ابتدا از او خواست تا تصور کند اگر او زودتر فوت کرده بود چه اتفاقی می افتاد ؟ دکتر پاسخ داد : « همسرم رنج بسیاری می برد». فرانکل فوری پاسخ داد : می بینید دکتر این رنج بر همسرتان تحمیل نشده و این شمائید که او را از این زجر رها ساخته اید و البته لازمه اش این است که این تنهایی و غم از دست دادن او را تحمل کنید )فرانکل ،    ۱۹۷۵ ؛ ترجمه صالحیان و میلانی ،. ۱۳۷۰).

تجزیه و تحلیل رویا [۱۰]:

معنا درمانگرها می توانند با کاربر روی رویاهای مراجعان آنها را به ضمیر هشیارشان نزدیک کنند. فرانکل مثال زنی را مطرح می کند که خواب دیده بود همراه با لباسهای چرک ، گربه را داخل ماشین لباسشویی انداخته و بعد که برای گرفتن لباسهای خود برگشته گربه را مرده پیدا می کند. اطرافیان به او گفته بودند که گربه سمبل «فرزند» و «لباس کثیف» نشانه شایعاتی است که در مورد زندگی عاشقانه دخترش وجود دارد ، که مادر او نیز در این مورد مشکوک بود. فرانکل خواب او را هشداری دانست تا مادر باعث آزاردخترش یا دیگران نشود تا در نتیجه آنها را ازدست ندهد. معنا درمانگران مذهبی نیز ممکن است رویاها را طوری تفسیر کنند تا آنچه در ضمیرناخودآگاه است را به خود آگاه افراد بکشند. فرانکل معتقد است بسیاری از افراد مذهبی خود را به علت ویژگیهای خاص نهفته در افکار مذهبی سرکوب یا انکار می کنند (نیلسون، جونز،۲۰۰۱ ؛ ترجمه سروری،۱۳۸۳).

[۱] : Paradoxical intention

[۲] : Dereflection

[۳]: Paradoxic

[۴] : Dereflectio

[۵] : Medical ministry

[۶] :dadn comment

[۷] :the use of imagery

[۸] :show

[۹] : Logodram

[۱۰] : Dream Analysis

Tags:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *