نام استان و مرکز

مساحت (کیلومتر مربع)

تعداد بخش

تعداد دهستان

تعداد شهر

طول مرز خارجی

نام کشور همسایه

خراسان رضوی

۱۲۷۶۰۰۲۵

۶۲

۱۵۸

۶۴

۶۰/۸۳۳

ترکمنستان – افغانستان

شهرستان مشهد

۱۰۳۲۹۲۸

۴

۱۳

۵

منبع : سازمان مدیریت و برنامه ریزی رضوی ۱۳۹۰
۳-۲ جغرافیای انسانی مشهد
۳-۲-۱ تقسیمات کشوری
۳-۲-۱-۱ سابقه تقسیمات کشوری در خراسان
در سال ۸۰۰ه.ق نام خراسان بر تمام ایالات اسلامی در شرق کویر لوت تا هندوکوش به استثنای سیستان و بلوچستان و قهستان در جنوب اطلاق می گردیده است .پس از جنگ هرات در سال ۱۲۴۹ ه.ش خراسان به دو قسمت تجزیه شد و قسمتی که در غرب رود خانه هریرود واقع بود جزو ایران و شرق آن ضمیمه افغانستان گردید . در سال ۱۳۲۴ه.ق (۱۲۸۵ه.ش)ایران به چهار ایالت بزرگ تقسیم شد که عبارت بودند از آذربایجان ،کرمان و بلوچستان ، فارس و بنادر و خراسان و سیستان .
از آن زمان تا سال ۱۳۱۶ ه.ش که اولین قانون تقسیمات کشوری در مجلس شورای ملی تصویب گردیده بود که بر هر ایالتیک والی و در هر ولایتیک حاکم حکومت می کرده است .در سال ۱۳۱۶ بر اساس قانون تقسیمات کشوری مصوب مجلس شورای ملی ، کشور به ۱۰ استان و ۴۹شهرستان تقسیم گردیدکه هر شهرستان شامل چند بخش و هر بخش شامل چند دهستان می گردید .خراسان نیز به ۷شهرستان بجنورد ، بیرجند، سبزوار، قوچان، گناباد ، مشهد و تربت حیدریه تقسیم شد .(سقایی،۱۳۸۹، ۶۱)
در سال ۱۳۲۹شهرستانهای درگز . نیشابور ، فردوس و کاشمر نیز تشکیل شد .و شهرستانهای استان به ۱۱ شهرستان ارتقاء یافت .
درسال ۱۳۳۵ شهرستان درگز ضمیمه قوچان گردید و دو شهرستان تربت جام و طبس به وجود آمدند . در سال ۱۳۳۹ مجددا درگز به شهرستان تبدیل شد . و شهرستانهای شیروان و اسفراین نیز ایجاد شدند . در سال ۱۳۵۴ بخش باخرز تربت جام به مرکزیت شهر تایباد از بخش به شهرستان تبدیل شد . در سال ۱۳۵۹ نام آن به تایباد تغییریافت .همچنین در سال ۱۳۵۹ بخش قائنات شهرستان بیرجند به شهرستان قائنات تبدیل شد و تا سال ۱۳۶۲ خراسان شامل ۱۷ شهرستان و ۵۳ بخش و ۲۱۱دهستان بوده است .

Tags: