پس از تصویب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مجلس شورای اسلامی به تاریخ ۱۵/۴/۱۳۶۲ و آیین نامه اجرایی آن در تاریخ ۲۲/۷/۱۳۶۳ مراحل اجرایی آن شروع و ابتداتامرحله اول آن یعنی کارشناسی و بررسی و پیشنهاد دهستانها آغاز گردید و در آبان ماه ۱۳۶۴ با حضور کلیه کارشناسان تقسیمات کشوری مراکز استانهای کشور در مشهد مقدس ، عملیات دهگردشی ، معاینه محلی ، کارشناسی و جمع بندی و پیشنهاد دهستانهای شهرستان مشهد به عنوان نمونه در کل کشور انجام پذیرفت و دهستانهای دیگر شهرستانها نیز پس ازآن مورد بررسی و کارشناسی و پیشنهاد قرار گرفت و به تدریج مورد تصویب هیات محترم دولت واقع شد به طور که تا پایان سال ۱۳۶۵خراسان دارای ۲۱۳ دهستان گردید .
با پایانیافتن مرحله اجرا ی مرحله اول این قانون ، تشکیل شهرستانهای نهبندان ، سرخس و خواف در تاریخ ۱۴/۵/۱۳۶۸ و چناران در ۱۴/۱/۶۹ همزمان با بخشهای شوسف ، مرز داران ، سنگان ، و گلبهار به تصویب رسید . ایجاد بخشهای ابخرز در شهرستان تایباد ، سربیشه در بیرجند ، سرحد در شیروان ، جوین ورودآب و خوشاب دزر سبزوار ، میان جلگه در نیشابور ، زیر کوه در قائنات ، فاروج در قوچان و جلگه زاوه در تربت حیدریه نیز به تدریج به تصویب رسید و در پی آن تابعیت دهستانهای استان در شهرستانهای استان به ۲۱و تعدادبخشها به ۶۷رسید .
ایجاد شهرستان فریمان نیز در سال ۱۳۷۲ همراه با بخش قلندر آباد مورد تصویب واقع شد و بخشهای زوزن همراه دهستان کیبرو بستان در شهرستان خواف و نیم بلوک در قائنات ، بخش نصر آباد همراهدهستان کاریزان در تربت جام ، بخش گرمخان بادهستان گرمخان در شهرستان بجنورد ، بخش رخ با دهستان رقیچه در تربت حیدریه ، کاخک در گناباد و بخش رضئیه و دهستان کنه بیست در شهرستان مشهد ، بتدریج تصویب و ابلاغ شد.در تاریخ ۲۱/۳/۱۳۷۴ ایجاد شهرستان بردسکن همراه با بخش انابد و دهستان درونه آن مورد تصویب قرار گرفت . ایجاد شهرستان جاجرم نیز در تاریخ ۴/۲/۷۶ به تصویب رسید .
در حال حاضر استان خراسان شامل ۲۴ شهرستان ، ۶۰ شهر ، ۷۷بخش ، ۲۲۵دهستان ، ۴۵۵۵روستا (آبادیهای دارای بیش از ۲۰ خانوار جمعیت ) ۲۱۱۱۳مزرعه و ۴۲۰۰مکان است .
استان خراسان رضوی با وسعتی بیش از۱۱۶۳۴۹ کیلومتر مربع بر اساس آخرین تقسیمات کشوری درسال ۱۳۸۷ دارای ۱۹ شهرستان ۶۴ بخش ۶۹ شهر و ۱۶۱ دهستان می باشد.حدود۹/۳۱ درصد از جمعیـــــت استــان در روستـاها زندگی می کنند.
 
 
جدول ۳-۲ مشخصات عمومی شهرستانها براساس تقسیمات کشوری در سال ۱۳۹۰

Tags:
شهرستان مساحت
(کیلومتر مربع)
تعداد بخش تعداد شهر تعداد دهستان
کل استان ۱۱۶۳۴۹ ۶۴ ۶۹ ۱۶۱
بردسکن ۷۶۶۴ ۳ ۲ ۶
تایباد ۴۷۵۶ ۳ ۳