مستند سازی ادله دیجیتال//پایان نامه ادله دیجیتالی

مستند سازی ادله دیجیتال122

مستند سازي ادله دیجیتال بدين جهت صورت مي گيرد كه نشان دهد دلايل بدست آمده در موقعيت ذاتی و اصلي خود قرا دارند و از اعتبار و اطمينان كافي برخوردار بوده وهيچگونه تغيير و تحريفي در آن صورت نگرفته است. به عنوان مثال تصوير بدست آمده از گپ زنده را مي‌توان در جهت تصديق مكالمه دیجیتالی صورت پذيرفته مورد استفاده قرار داده تا  نشان دهیم كه هيچ گونه تغييري در آن ايجاد نشده است. چون متن موجود در لوگ ديجيتال بايد با متن موجود در تصوير تطبيق داده شود، بنابراين اشخاصي كه دلايل مربوطه را جمع‌آوری نموده اند در اغلب موارد فراخوانده مي شوند تا تصدیق كنند كه قسمت ويژه اي از دلايل همانهایی مي باشند كه به صورت نسخه اصلي جمع آوري شده اند.

از آنجا كه دو نسخه كپي از فايل ديجيتال كاملاً شبيه هم هستند ممكن است مستند سازي تنها چيزي باشد كه بازپرس بتواند در جهت جداسازي آنها مورد استفاده قرار دهد. مستند سازي موقعيت اصلي دلايل نيز مي تواند زماني كه در بازسازي جرم تلاش مي شود، مفيد واقع شود. عمل مستند سازي خصوصاً در جايي مسلم و قطعي است كه چندين كامپيوتر مشابه با محتويات وقطعات مشابه مد نظر مي باشند. به عنوان مثال زماني كه كامپيوتر جمع آوري مي شود هر يك از كابلها بايد زماني كه از كامپيوترها كشيده مي‌شوند بر چسب بخورد تا معلوم باشد كه از كجا ناشي شده است. آنچه كه از اهميت زيادي برخوردار میباشد اين است كه شخصی كه دلايل دیجیتال را جمع آوري  نموده و در زمان معین و مشخصی که توسط مقامات صلاحیتدار مقرر می شود، تحت نظارت دارد ملزم شود تا در وضعيت مناسب نگهداری کند. استمرار تصرف و احاطه يا استمرار سلسله مراقبت و نگهداري بايد به گونه اي برقرار شود كه در هر زمانی که ادله مورد نظر در دادگاه به عنوان مدرك ارائه می شود بتوان تمامي اشخاص را مورد سوال قرار داد. از اين رو، جهت جلوگيري از هر گونه ابهام و سر درگمي در حفظ مراقبت و نگهداري كامل از دلايل در تمامي اوقات سلسله مراقبان بايد در حداقل باقي بماند.

لذا بايد توجه داشت كه در چه زماني دلايل جمع آوري شده و از كجا و توسط چه كسي صورت گرفته است در صورتيكه دلايل مورد نظر به طور ضعيف مستندسازي شود وكيل مدافع مي تواند بر اقداماتي كه توسط اشخاص دست اندر كار صورت گرفته ايراد وارد كرده و دادگاه را متقاعد نمايد كه ادله ارائه شده را نپذيرد.

مي توان گفت مستند سازي از دلايل مشابه و شيوه هاي گوناگون، امري محتاطانه وبر مبناي دور انديشي است. چرا كه اگر مستند سازي گم يا مبهم باشد ديگر نسخه هاي پشتيبان مستندسازي نمي تواند در دسترس قرار گيرد. بنابراين بايد از رایانه و محيط حاكم بر آن عكسبرداري و يا فيلمبرداي نمود تا از دلايل مورد نظر در جاي اصلي خود مستندسازي شود. هر چه كه ادله ديجيتال بر روي ديسك نرم، سي دي، نوار يا هر رسانه ذخيره اي ديگر كپي برداري مي شود بايد بر چسبي بر روي آن زده شود و با خودكاري كه جوهر آن زدودني نمي باشد، اطلاعاتي كه در ذيل آمده بر روي آن درج گردد :

  • روز و زمان جاري و روز و زمان مندرج در كامپيوتر ( هرگونه اختلاف و مغايرت بايد ثبت شود ).
  • مشخصات اصلي مربوط به شخصي كه كپي مورد نظر را تهيه نموده است.
  • نام سيستم عامل ( مانند ويندوز و … )
  • برنامه يا برنامه ها و فرمان يا فرمانهايي كه جهت كپي برداري از فايلها مورد استفاده قرار گرفته است.
  • همچنين فهرست كاملي از تمامي فايلها و مشخصات مربوط به آنها( مانند روزي كه بوجود آمده يا آخرين تغييراتي كه در آنها ايجاد شده ) بايد تهيه شود و خلاصه موضوعات تمامي فايلها و ديسكت ها نيز باشد در نرم افزار مناسبي كه مورد استفاده مي باشد به حالت كامپيوتري در آمده و نگهداري شود.

بنابراين عكس برداري و برچسب زدن دو روش مهم مستند سازي محسوب مي شوند. برخي از نويسندگان در خصوص مستندسازي ادله ديجيتال نوشته اند، « همه چيز را بايد مستندسازي كرد حتي اين امر كه چه كسي، چگونه و چرا و در چه زماني اين عمل را انجام داده است.» 1

2– Documenting Digital Evidence

1-رود ليسپ توماس ، روشهاي توقيف دلايل در جرايم ، ترجمه كميته مبارزه با جرايم رايانه اي، شوراي عالي توسعه فضايي، ص 7

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری