۳۹) سیف، ع. (۱۳۸۶). روانشناسی پرورشی نوین: روانشناسی یادگیری و آموزش. تهران: ویرایش.
۴۰) شاکر، م. (۱۳۸۳). مقایسه تأثیر یک برنامه ی منتخب حرکات موزون بر توانایی های ادراکی-حرکتی پسران و دختران پیش دبستانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
۴۱) شرفی، م. (۱۳۷۱). مراحل رشد و تحول انسان (به ضمیمۀ مقدمه ای به دیدگاه اسلام در مورد رشد). تهران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۴۲) شورای عالی آموزش و پرورش. (۱۳۹۲). مصوبه ششصد و نود و نهمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۲٫
۴۳) شیخی فینی، ع. (۱۳۸۱). تبیین و ارزیابی دیدگاه سازنده گرایی. تازه های علوم شناختی. ۱۵٫ ۷۳-۶۵٫
۴۴) صادق پور، ب، مرادی، و. (۱۳۸۹). تحلیل آماری با نرم افزارهای spss و Amos. بابلسر: دانشگاه مازندران.
۴۵) صافی، ا . (۱۳۸۶). آموزش و پرورش ابتدایی، راهنمایی، تحصیلی و متوسطه. تهران: سمت.
۴۶) صافی، ا. (۱۳۸۱). دوره ها و رشته های تحصیلی در ایران و شرایط تحصیلی در هر دوره. پیوند، ۲۷۷٫
۴۷) ضیایی نجف آبادی، س. (۱۳۸۶). بررسی تطبیقی آموزش و پرورش پیشدبستانی کشورهای ایران، آمریکا، انگلیس و کره. پایاننامه کارشناسی ارشد. علامه طباطبایی.
۴۸) طالب زاده نوبریان، م. (۱۳۸۶). تعلیم و تربیت کودکان. تهران: دانشگاه جامع علمی-کاربردی.
۴۹) علی نوروزی، ر، عاطفت دوست، ح. (۱۳۹۰). تربیت اخلاقی؛ بررسی تطبیقی دیدگاه خواجه نصیر الدین طوسی و کلبرگ. معرفت اخلاقی. ۲ (۲): ۶۸-۵۳٫
۵۰) قاسم زاده، ح. (۱۳۸۰). (برگردان) اندیشه و زبان، ترجمه قاسم زاده، و یگوتسکی، ال، اس (۱۳۸۰)، تهران: فرهنگان.
۵۱) قربان شیرودی، ش، خلعتبری، ج، تودار، س، مبلغی، ن و صالحی، م. (۱۳۸۹). مقایسۀ اثر بخشی روش های آموزش مهارت ابراز وجود و حل مسأله بر سازگاری و پرخاشگری دانش آموزان دختر اول متوسطه. یافته های نو در روانشناسی. ۵ (۱۵): ۲۶-۷٫
۵۲) کاکوجویباری، ع، قمیان، ف، و سرداری، ن. (۱۳۹۰). بررسی ارتباط طول مدت دوره پیش از دبستان با پیشرفت سواد خواندن. فصلنامه تعلیم و تربیت، ۲۴ (۴): ۳۰-۸٫
۵۳) کریمی، ع. (۱۳۸۴). نتایج مطالعه بین المللی پیشرفت سواد خواندن پرلز ۲۰۰۱٫ تهران: پژوهشگاه آموزش و پرورش.
۵۴) کریمی، ع. (۱۳۸۹). رشد هوش عقلانی و هوش اخلاقی کودک. پیوند. ۳۷۶: ۲۳-۲۰٫
۵۵) کرین، و. (۱۳۸۳). پیشگامان روانشناسی رشد. ترجمۀ فربد فدایی. تهران: اطلاعات.
۵۶) کرین، و. (۱۳۸۸). نظریه های رشد (مفاهیم و کاربردها). ترجمۀ غلامرضا خویی نژاد و علیرضا رجایی. تهران: رشد.
۵۷) کول، و. (۱۳۷۲). آموزش و پرورش پیش دبستانی و دبستان. ترجمۀ فرخنده مفیدی. تهران: دانشگاه پیام نور.
۵۸) کول، و. (۱۳۷۴). برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان. ترجمه فرخنده مفیدی. تهران: سمت.
۵۹) کول، و. (۱۳۸۶). برنامه آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان. ترجمۀ فرخنده مفیدی. تهران: سمت.
۶۰) گال، م، بورگ، و،گال، ج ( ۱۳۸۳ ). روشهای تحقیق کمی و کیفی در روانشناسی و علوم تربیتی. ترجمۀ احمد رضا نصر و دیگران. تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و سمت.
۶۱) لطف آبادی، ح. (۱۳۸۴). نقد نظریه های رشد اخلاقی پیاژه و کولبرگ و باندورا و ارائۀ الگوی نو برای پژوهش در رشد اخلاقی دانش آموزان ایران. نوآوری های آموزشی. ۱۱ (۴): ۱۰۴-۷۶٫
۶۲) ماسن، پ، کیگان، ج، کارون هوسترن، آ و وی کانجر. (۱۳۸۸). رشد و شخصیت کودک. ترجمۀ مشهید یاسایی. تهران: نشر مرکز.
۶۳) محرمی، ر، حاجلو، ن و شجاعی ماسوله، م. (۱۳۹۰). تحلیل روانشناختی شخصیتهای داستانیِ هوشنگ مرادی براساس نظریه اریکسون. ادب پژوهشی. ۱۵: ۱۴۰-۱۲۱٫
۶۴) محسنی، ن. (۱۳۸۳) .نظریه ها در روانشناسی رشد: شناخت، شناخت اجتماعی، شناخت و عواطف. تهران: پردیس.
۶۵) محمدعلی، م. (۱۳۹۰). آموزش قبل از دبستان و چالش های پیش رو. دفتر مطالعات اجتماعی (گروه آموزش و پرورش) مطالعات فرهنگی. ۳۰-۱٫
۶۶) مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی. (۱۳۹۲). مصوبۀ جلسه ۷۷۰ شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۷٫
۶۷) مشهدی، ع، و محسنی، ن. (۱۳۸۵). بررسی مقایسه ای توانش های نظریه ذهن و نگهداری ذهنی عدد در کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و کودکان عادی پیش دبستانی. مجله روانشناسی. ۱۰ (۲): ۱۵۵-۱۳۴٫
۶۸) مصباح، ع، زارعان، م، بی ریا، ن، آقا تهرانی، م، رهنمائی، س، شاملی، ع، حقانی، ا و ساجدی، ا. (۱۳۷۴). روان شناسی رشد (۱) با نگرش به منابع اسلامی. تهران: سمت.
۶۹) مفیدی، ف. (۱۳۸۳). اصول و مفاهیم آموزش و پرورش پیش دبستانی (فنی-حرفه ای). تهران: نشر کتاب های درسی ایران.
۷۰) مفیدی، ف، و سبزه، ب. (۱۳۸۸). تأثیر فعالیت های زبان آموزی دوره پیش دبستانی بر تحول گفتاری دانش آموزان پایه اول دوره ابتدایی. فصل نامه مطالعات برنامه درسی. ۳ (۱۰): ۱۴۱-۱۱۸٫
۷۱) مقتدری، ن، و رفاهی، ژ. (۱۳۹۰). اثربخشی آموزش های ارزش های رشد اجتماعی کودکان و خود کارآمدی والدین آنان. پژوهش در برنامه ریزی درسی. ۸ (۳۰): ۴۷-۴۰٫
۷۲) مولایی تاجکوه، م. (۱۳۸۲). شناسایی نقاط قوت و ضعف برنامه های پیش دبستانی از طریق بررسی تأثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه اول تا سوم ابتدایی شهرستان ورامین. پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
۷۳) مهر محمدی، م. (۱۳۷۵). نظریه پیاژه و کاربرد آن در برنامه ریزی درسی و آموزشی: تحلیل بر دو کاربرد معارض. روانشناسی و علوم تربیتی (دانشگاه تهران). (۵۶): ۱۱۶-۱۰۳٫
۷۴) مهرمحمدی، م و همکاران. (۱۳۸۹) برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها. تهران: سمت.
۷۵) مهرمحمدی، م. (۱۳۸۵). نظریه هوش چندگانه و دلالت های آن برای برنامه درسی و آموزش. فصلنامه تعلیم و تربیت. (۸۸): ۳۱-۷٫

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.
Tags: