مقاله با موضوع بخش صنعت، اطلاعات مربوط، بخش اقتصاد

برخورداری از مسکن افراد وام گیرنده نشان می دهد که از 320 نفر وام گیرنده، 204 نفر(63,8 درصد) از افراد دارای مسکن می باشند و 116نفر( 36,3 درصد ) از افراد فاقد مسکن می باشند.
بررسی وضعیت برخورداری از ماشین افراد وام گیرنده نشان می دهد که از 320 نفر وام گیرنده، 71نفر(22,2درصد) از افراد دارای ماشین می باشند و 249نفر( 77,8 درصد ) از افراد فاقد ماشین می باشند، از 320 نفر وام گیرنده، 70نفر(21,9درصد) از افراد دارای رایانه می باشند و 250نفر( 78,1درصد ) از افراد فاقد رایانه می باشند، از 320 نفر وام گیرنده، 60نفر(18,8درصد) از افراد دارای اینترنت می باشند و 260نفر( 81,3درصد ) از افراد فاقد اینترنت می باشند، از 320 نفر وام گیرنده، 155 نفر(48,4درصد) از افراد دارای زمین زراعی می باشند.
جدول شماره (6-4) وضعیت برخورداری از امکانات دریافت کنندگان وام
وضعیت امکانات
مسکن
ماشین
رایانه
اینترنت
زمین زراعی
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
دارد
ندارد
تعداد
204
116
71
249
70
250
60
260
155
165
درصد
8/63
3/36
2/22
8/77
9/21
1/78
8/18
3/81
4/48
6/51
فراوانی تجمعی
8/63
100
2/22
100
9/21
100
8/18
100
4/48
100
جمع
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 1 ـ 7 ـ وضعیت نوع سند زمین زراعی دریافت کنندگان وام
بررسی ها نشان می دهد که از 157 نفر از افراد وام گیرنده که صاحب زمین زراعی هستند، 82 نفر( 52,6 درصد ) نوع سند زمین زراعی آن ها ثبتی، 37نفر ( 23,20 درصد) زمین هایشان نسقی ، 38 نفر ( 24,20 درصد ) زمین های زراعی آنها بدون سند می باشد.
جدول (7-4 )وضعیت نوع سند زمین زراعی دریافت کنندگان وام
نوع سند زمین زراعی
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
ثبتی
82
52,6
52,6
نسقی
37
23,20
75,8
بدون سند
38
24,20
100
جمع
157
100
100
منبع: یافته های تحقیق
نمودار شماره (3-4)وضعیت برخورداری از امکانات وام گیرندگان
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 1 ـ 8 ـ محصولات کشت شده توسط دریافت کنندگان وام
بخش کشاورزی با زیر مجموعه وسیع از انواع فعالیت ها از سالهای دور پایه اساسی اشتغال و درآمد جوامع را تشکیل داده است. از آنجائیکه عمده مواد غذایی از طریق زراعت، استحصال می شود، با افزایش روز افزون جمعیت و کاهش منابع، انتظار می رود که تحولات قابل توجهی را در این راستا شاهد باشیم. از 320 نفر 80 نفر( 51,0 درصد ) از افراد وام گیرنده تنها به کشت برنج می پردازند و77 نفر( 49درصد) از افراد به کاشت همزمان محصولاتی مانند برنج، هندوانه و لوبیا می پردازند.
جدول شماره(8-4 ) محصولات کشت شده توسط دریافت کنندگان وام
نوع محصول
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
برنج
80
51,0
51,0
چند محصولی( برنج، هندوانه، لوبیا )
77
49
100
جمع
157
100
100
منبع: یافته های تحقیق
نمودار(4-4)محصولات کشت شده توسط وام گیرندگان
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 1 ـ 9 ـ نوع محصولات دریافت کنندگان وام
از 320 نفر افراد وام گیرنده 155 نفردارای زمین زراعی می باشند که از این تعداد 74 نفر( 47,74 درصد ) مساحت زمین آنهابین 5000 ـ 1000 متر می باشد، و 71 نفر ( 45,81 درصد ) مساحت زمینشان بین 10000 ـ 5000 متر می باشد و تنها 6,45 درصد از آنان زمین زراعی 15000ـ 10000 متر دارند. بیشترین مساحت زمین زراعی دریافت کنندگان وام 15000 متر بوده و کمترین مساحت زمین زراعی دریافت کنندگان وام 1000 متر بوده است.
جدول شماره(9-4) مساحت زمین زراعی دریافت کنندگان وام
مساحت زمین زراعی
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
5000 ـ 1000 متر
74
47,74
47,74
10000 ـ 5000 متر
71
45,81
93,55
15000 ـ 10000
10
6,45
100
جمع
155
100
100
منبع : یافته های تحقیق
4 ـ 1 ـ 10 ـ مساحت باغات متعلق به دریافت کنندگان وام
از 320 نفر وام گیرنده 105 نفر دارای باغ می باشند که از این تعداد 52 نفر( 49,53 درصد) مساحت باغات آنها 1000متر مربع به بالا می باشد و 9,52 درصد آنها مساحت باغاتشان 800 ـ 500 متر می باشد. در بین دریافت کنندگان وام کمترین مساحت باغ 200 متر و بیشترین مساحت 5000 متر می باشد.
جدول شماره (10-4) مساحت باغات متعلق به دریافت کنندگان وام
مساحت باغات
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
500 ـ 200 متر
31
29,5
29,5
800 ـ 500 متر
10
9,52
39,02
1000 ـ 800 متر
12
11,45
50,47
1000 تا 5000
52
49,53
100
جمع
105
100
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 1 ـ 11 ـ تعداد قطعات زمین دریافت کنندگان وام
از 155 نفر وام گیرندگان که مالک زمین می باشند 84 نفر( 54,55 درصد ) ازآنان تعداد قطعات زمینشان دو قطعه، و 34 نفر (9 22,1 درصد) از آنان زمینشان یک قطعه می باشد و تنها 3,82 درصد این افراد قطعات زمینشان از سه قطعه بیشترمی باشد.
جدول شماره (11-4)تعداد قطعات زمین دریافت کنندگان وام
قطعات زمین
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
یک قطعه
34
22,1
22,1
دو قطعه
84
54,55
76,65
سه قطعه
30
19,46
96,11
سه قطعه به بالا
6
3,89
100
جمع
154
48,1
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 1 ـ 12 ـ تعداد دام نگهداری شده توسط دریافت کننده گان وام
از میان 320 نفر دریافت کننده وام 20 نفر ( 64,52 درصد ) تعداد دامشان 20 ـ 10 بوده و 35,48 درصد تعداد دامشان 20 به بالا بوده است.
جدول شماره(12-4) تعداد دام نگهداری شده توسط دریافت کننده گان وام
دام
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
20 ـ 10
20
64,52
64,52
20 به بالا
10
35,48
100
جمع
31
100
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 1 ـ 13 ـ تعداد طیورنگهداری شده توسط دریافت کنندگان وام
از 320 نفر وام گیرنده 100 نفر دارای طیور بودند که از این تعداد 38 نفر( 38,0 درصد ) تعداد طیور آنها 10ـ1عدد بوده و31 نفر تعداد طیورشان 20ـ10 عدد بوده است.
جدول شماره (13-4) تعداد طیورنگهداری شده توسط دریافت کنندگان وام
طیور
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
10 ـ 1
38
38,0
38,0
20 ـ 10
31
31,0
69,0
20 به بالا
31
31,0
100
جمع
100
100
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 2 ـ سال اخذ وام
اطلاعات مربوط به سال دریافت اعتبار توسط وام گیرندگانی که مورد مصاحبه قرار گرفتند نشان می دهد که از 320 نفر دریافت کننده وام 111 نفر( 34,7 درصد ) در سال 1385 و 37 نفر( 11,6 درصد ) در سال 1391 بوده است.
جدول شماره(14-4) سال اخذ وام
سال اخذ وام
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
سال 1385
111
34,7
34,7
سال 1386
28
8,8
43,4
سال 1387
18
5,6
49,1
سال 1388
25
7,8
56,9
سال 1389
31
9,7
66,6
سال 1390
70
21,9
88,4
سال 1391
37
11,6
100
جمع
320
100
100
منبع :یافته های تحقیق
4 ـ 2 ـ 1 ـ میزان وام دریافتی
اطلاعات مربوط به میزان وام خوداشتغالی دریافتی نشان می دهد، هر یک از افراد به طور متوسط، 3,3 میلیون تومان وام دریافت کرده اند در این میان، بیشترین مبلغ بالغ بر 10 میلیون تومان و کمترین مبلغ هم 1 میلیون تومان بوده است.
همچنین بیشترین فراوانی اعتبارات با 29,4 درصد مربوط به اعتبارات 10ـ8 میلیون و کمترین با 8,8 درصد مربوط به 2ـ1 میلیون بوده است.
جدول شماره(15-4 ) میزان وام دریافتی
مبلغ وام( تومان )
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
یک تا دو میلیون تومان
28
8,8
8,8
دو تا چهار میلیون تومان
65
20,3
29,1
چهار تا شش میلیون تومان
85
26,6
55,6
شش تا هشت میلیون تومان
48
15,0
70,6
هشت تا ده میلیون تومان
94
29,4
100
جمع
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
نمودار(5-4)میزیان وام دریافتی توسط وام گیرندگان
منبع : یافته های تحقیق
4 ـ 2 ـ2 ـ تعداد افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کردند
یافته های مورد بررسی در رابطه با افراد دریافت کننده وام نشان می دهد که از 320 نفر مصاحبه شونده 271نفر( 84,7 درصد ) با اعتبارات دریافتی شغل ایجاد نمودند و 49 نفر( 15,3 درصد ) نتوانستند شغل ایجاد نمایند.
جدول (16-4 )افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کردند
ایجاد شغل
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
بله
271
84,7
84,7
خیر
49
15,3
100
کل
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
نمودار(6-4)افرادی که با وام های پرداخت شده شغل ایجاد کردند
منبع:یافته های تحقیق
4 ـ 3 ـ اشتغال
4 ـ 3 ـ 1 ـ وضعیت اشتغال وام گیرندگان بعد از دریافت وام
بررسی توزیع اشتغال افراد دریافت کننده وام نشان می دهد که، 91 نفر( 33,58درصد ) در بخش کشاورزی، 38نفر(14,2 درصد )در بخش صنعت، 142 نفر( 52,40 درصد ) در بخش خدمات شغل ایجاد نموده اند. بررسی ها نشان می دهد که دریافت کنندگان وام خود اشتغالی بیشتر در بخش خدمات توانسته اند شغل ایجاد کنند و کمترین میزان ایجاد شغل در بخش صنعت بوده است.
جدول شماره(17-4)وضعیت اشتغال وام گیرندگان بعد از دریافت وام
نوع فعالیت
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
کشاورزی
91
33,58
33,58
صنعت
38
14,02
47,60
خدمات
142
52,40
100
جمع
271
100
100
منبع : یافته های تحقیق
نمودار(7-4)وضعیت اشتغال دریافت کنندگان وام
منبع : یافته های تحقیق
مجموع وام های اعطا شده به افراد دریافت کننده وام
نتایج بررسی نشان می دهد، که مبلغ وام های اعطایی به کل این 320 نفر دو میلیاردو سی و چهار میلیون تومان بوده است، از این میزان شصدو نودو چهار میلیون تومان در بخش کشاورزی و سیصدو هفتادو دومیلیون تومان به بخش صنعت و نهصدو شصت و هشت میلیون تومان به بخش خدمات، برای ایجاد شغل به افراد داده شده است. متوسط مبلغ دریافت وام در بخش کشاورزی 3,3 میلیون تومان، در بخش صنعت 9 میلیون تومان، در بخش خدمات 3/7 میلیون تومان بوده است.
جدول شماره(18-4) مجموع وام های اعطایی به دریافت کنندگان وام مصاحبه شونده
بخش های اقتصادی
مجموع وام های اهداشده به تفکیک بخش های اقتصادی(ریال)
متوسط مبلغ وام برای ایجاد شغل در هربخش اقتصادی
کشاورزی
00000/694
3/3
صنعت
00000/372
9
خدمات
00000/968
3/7
جمع
0000000/034/2
ـ
4 ـ 3 ـ 2ـ انواع مشاغل ایجاد شده توسط دریافت کنندگان وام
همانطور که در جدول قبل(4 ـ 20)نشان داده شد از 320 نفر افراد وام گیرنده ، که 271 نفر توانسته بوده اند با این میزان وام شغل ایجاد کنند ، 91 نفر ( 33,58درصد ) در بخش کشاورزی شغل ایجاد نمودند. نوع شغل ایجاد شده در بخش کشاورزی توسط افراد دریافت کننده وام شامل کاشت غلات 44 نفر ( 16,25 درصد ) ، باغداری 14 نفر( 5,17 درصد )، خرید ابزار آلات کشاورزی 6 نفر ( 2,21 درصد ) ، پرورش اردک 27 نفر ( 10 درصد ) بوده است.
از 142 نفر ( 52,40 درصد ) در بخش خدمات توانسته بودند شغل ایجاد نمایند که ازاین تعداد 39 نفر( 14,40 درصد ) مغازه سوپر مارکت ، 34 نفر ( 12,55 درصد ) خیاطی، 34 نفر( 12,55 درصد آرایشگری)، 17 نفر ( 6,3 درصد ) خدمات کامپیوتری، 6 نفر ( 2,21 درصد ) تعمیرگاه موتور سیکلت، 6 نفر ( 2,21 درصد ) ، تعمیر گاه ماشین آلات کشاورزی 5 نفر(1,84 )، کافه سنتی، ا نفر ( 37/0 درصد) شغل قصابی را ایجاد کرده اند.
از 38 نفر ( 14,02 درصد ) در بخش صنعت توانسته بودند شغل ایجاد نمایند که از این تعداد 31 نفر ( 11,43 درصد ) شغل گاوداری، 7 نفر ( 2,51 درصد ) کارگاه نجاری ایجاد کرده اند.
بررسی ها نشان می دهد ، مهم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *