مقاله با موضوع درجه حرارت

دانلود پایان نامه

دانش انسانها به عمل می آید.( بدری فر، 1381، 53 ).
از نظر آب و هوایی این شهرستان دارای اقلیم مرطوب بوده و از سه بخش ساحلی، جلگه ای، پایکوهی و تا حدودی کوهستانی تشکیل شده است. بخش ساحلی آن شامل دهستان های چاف، گل سفید و بخش جلگه ای آن شامل شامل دهستانهای منطقه مرکزی لنگرود نظیر قسمتی از دیوشل و دریاسر و نیز دهستان مریدان از بخش کومله می باشد. بخش کوهپایه ای و کوهستانی این شهرستان شامل کومله و دهستانهای ازاقور و لات و لیل و مساحتی از دیوشل را شامل می شود. اقلیم این ناحیه از یک طرف تحت تأثیر رطوبت دریای خزر و از طرف دیگر تحت تأثیر آب و هوای ناحیه کوهپایه ای و کوهستانی است( معاونت و برنامه ریزی، 1390، 1793 ).
3 ـ 1 ـ 4 ـ 1 ـ بارندگی
با توجه به اینکه شهر لنگرود فاقد ایستگاه هواشناسی می باشد از ایستگاه هواشناسی رامسر که از لحاظ اقلیمی وضعیت مشابهی با شهرستان مذکور دارد، استفاده شده است.
طبق آمار بدست آمده از ایستگاه هواشناسی لاهیجان، بارندگی سالیانه در سال 1392 حدود 1057 میلی متر بوده است. اطلاعات موجود نشان می دهد که در طی دوره 1392 ـ 1380 میانگین بارندگی سالانه 1274 میلی متر بوده است. همچنین در طی یک دوره 13 ساله آبان با 231 میلی متر پر باران ترین و مردادماه با 45 میلی متر کم باران ترین ماه بوده است.
بارندگی در شهرستان لنگرود زیاد و ریزش باران در طی دوره 13 ساله بالغ بر 1274 میلی متر است و در ماه شهریور بارانهای شدیدی می بارد و ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر ، مرداد ماههای خشک و بی باران است. ارتفاع زیاد کوهها در فاصله نزدیکی از دریا مانع عبور ابرهای باران، بطرف دیگر کوهها و سرزمینهای مجاور میگردد. به همین دلیل توقف ابرها موجب ریزش باران و سرسبزی زیاد و رطوبت زیاد می شود. لنگرود دارای آب و هوای معتدل و متغیر است و تغییرات شدید ناگهانی در فصل زمستان و تابستان بوجود می آید علت این امر موقعیت و وضعیت خاص طبیعی و جغرافیایی این منطقه است زیرا شهرستان لنگرود مثل نوار نسبتاٌ عریضی در امتداد ساحل کشیده شده از طرفی کوهها با ارتفاعات متغیر و از طرفی دریا آنرا احاطه کرده است سردترین ماه سال بهمن و گرمترین ماه سال مرداد است.
ار لحاظ بارندگی میزان بارش سال 92 شهرستان لنگرود 1057 میلیمتر می باشد. این عدد نشان میدهد که میزان نزولات جوی در این شهرستان در حد بالایی قرار دارد، به نحوی که حتی در گرمترین ماه سال نیز بارندگی در این محدوده رخ می دهد.
در توزیع فصلی بارندگی این شهرستان، بیشترین میزان این باران متعلق به فصل پاییز است. بطور کلی 68 درصد کل بارندگی سالیانه محدوده مورد مطالعه در فصول پاییز و زمستان صورت می گیرد، این امر مؤید رژیم بارندگی پاییزی و زمستانی در محدوده شهرستان مورد نظر می باشد.
جدول (2 ـ 3) میانگین بارندگی ( میلیمتر)لنگرود طی دوره 13 ساله ( 1392 ـ 1380 )
ماه
سال
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
بارش سالیانه
1380
194
79
2/68
2/89
133
4/49
6/87
9/31
6/74
2/6
2/32
247
1092
1381
157
390
159
164
6/36
94
3/63
5/48
1/112
7/9
3/24
402
1660
1382
755
329
273
195
6/35
114
138
4/17
31
3/14
1/9
1911
1383
408
171
120
144
6/100
3/62
118
6/43
88
133
4/53
91
1532
1384
115
5/54
8/33
9/78
57
5/21
8/72
6/72
152
2/28
7/62
49
798
1385
163
259
130
9/82
9/82
109
116
142
1/1
5/38
9/1
277
1403
1386
7/56
8/98
219
87
2/48
88
157
5/60
7/3
8/90
3/14
181
1105
1387
135
364
159
104
130
468
2/3
9/17
1/131
7/71
4/64
8/90
1739
1388
8/68
197
1/80
3/43
4/50
1/82
136
8/40
3/21
9/2
112
5/62
897
1389
116
200
22
58
7/96
132
1/45
3/85
3/4
3/8
2/70
110
947
1390
174
435
6/71
84
9/59
1/92
1/24
4/41
2/4
6/73
41
221
1321
1391
7/13
187
114
131
3/30
160
9/35
4/16
8/60
195
4/23
137
1104
1392
104
239
128
47
183
114
8/16
1/36
5/7
13
94
2/75
1057
میانگین دوره
189
231
121
100
80
122
77
50
53
52
45
150
1274
منبع: ایستگاه هواشناسی لاهیجان1393
3 ـ 1 ـ 4 ـ 2 ـ درجه حرارت
درجه حرارت، هم از طریق هوای پیرامون گیاه و هم از طریق خاک پیرامون ریشه که گیاه در آن قرار دارد، زندگی و نشو و نمای آنها، در حقیقت کشت و کار را تحت تأثیر قرار می دهد و این از عناصر مهم اقلیمی است که در زندگی گیاهان ایفای نقش می کند. نور آفتاب از جمله عوامل طبیعی به ویژه در قالب عناصر اقلیمی است که در پراکندگی گیاهان نقش مهم ایفا می کند. اصولاً زندگی گیاه به نور آفتاب به شدت نیازمند است و یکی از مهمترین قابلیت گیاه که عمل فتوسنتز است و این قابلیت گیاه را از دیگر موجودات زنده یعنی جانوران متمایز می کنند در پناه نور آفتاب و با مشارکت آن انجام می شود( بدری فر، 1381، 57 ). مطالعه بررسی ویژگی های دمایی در منطقه را با زمان و فصل کشت و در زراعت با دیگر فعالیت ها یا معیشت اهالی و . . . در برنامه ریزی روستایی بسیار حائز اهمیت می باشد. بررسی آماری درجه حرارت نشانگر اندک بودن اختلاف نوسان دمایی در شب و روز و تابستان و زمستان است به عبارتی گرمای بسیار طاقت فرسا و سرمای بسیار شدید به ندرت در منطقه اتفاق می افتد و علت آن بالا بودن رطوبت نسبی به دلیل مجاورت با دریاست.
میانگین سالیانه حداکثر دما در طی این دوره آماری بین 20 درجه سانتیگراد در سال 1392 تا 1/19 درجه سانتیگراد در سال 1390 در نوسان است و بیشترین مقدار درجه حرارت در مرداد ماه و کمترین مقدار بهمن ماه می باشد. میانگین درجه حرارت سالانه منطقه مورد مطالعه در طی دوره ( 1392 ـ 1380 ) 43/18درجه بوده است. همچنین میانگین سالانه درجه حرارت از 16 درجه سانتی گراد تا 1/18 درجه سانتی گراد در نوسان بوده است. از نظر توزیع ماهانه درجه حرارت حداقل میانگین در بهمن ماه (9/4 ) و حداکثر میانگین در تیر ماه(3/22) بوده است. میانگین حرارت هیچکدام از ماههای سال در این منطقه منفی نمی باشد این در حالیست که حداکثر مطلق سال92 ( 8/33 ) درجه سانتیگراد و حداقل مطلق آن (6/1-) درجه سانتیگراد است.
جدول(3-3 ): میانگین دما لنگرود طی دوره 13 ساله ( 1392ـ1380)
ماه
سال
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
میانگین سالیانه
1380
2/18
5/13
9/11
9/6
2/7
6/7
2/11
1/19
9/21
7/25
26
3/23
16
1381
2/20
7/13
9/9
8/8
4/6
9/7
14
19
6/23
3/25
5/26
8/20
3/16
1382
8/19
6/13
4/10
8/9
6/8
4/10
6/11
9/18
7/23
6/26
6/27
8/26
3/17
1383
20
6/16
9/9
8/8
8/6
6/10
9/11
17
8/20
2/24
5/26
8/24
5/16
1384
6/21
4/15
8/13
5/9
4/7
2/10
9/11
17
4/22
3/25
4/27
24
1/17
1385
3/21
6/16
9/9
5/7
5/7
1/8
13
3/16
23
8/25
9/26
9/24
9/16
1386
1/20
1/16
2/10
3/4
3/5
4/9
8/11
16
6/23
3/24
1/27
25
1/16
1387
3/21
6/14
3/11
6/7
1/9
3/10
1/15
4/17
7/21
5/24
8/26
9/25
1/17
1388
4/20
2/17
1/11
5/11
8/7
1/10
2/11
1/16
6/21
3/26
25
3/23
8/16
1389
5/22
6/16
9/14
1/10
7/8
4/8
5/11
8/15
3/24
9/27
5/28
8/24
8/17
1390
1/20
4/12
6/8
4/9
5/5
9/6
5/11
9/16
6/23
4/26
8/27
23
16
1391
3/22
1/18
4/12
4/8
5/10
5/10
2/13
7/19
1/24
4/25
28
5/24
1/18
1392
5/20
15
9/10
6/8
9/6
4/10
5/13
5/17
9/22
8/25
2/25
2/25
9/16
میانگین دوره
6/20
3/15
1/11
5/8
5/7
2/9
11.5
4/17
8/22
6/25
8/26
3/24
8/16
منبع: اداره آب و هوا شناسی لاهیجان سال 93
جدول(4-3 ) میانگین حداقل دما لنگرود طی دوره 13 ساله( 1392 ـ 1380 )
ماه
سال
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
میانگین سالیانه
1380
1/15
4/10
5/8
5/4
6/4
9/5
2/9
1/16
1/19
22
9/21
5/20
2/13
1381
17
3/10
7/6
7/5
9/2
8/4
6/10
2/15
9/20
8/22
9/22
5/18
3/13
1382
6/16
7/10
8
3/6
4/5
8/7
8
5/15
2/20
5/23
8/23
6/23
1/14
1383
5/16
8/13
4/6
5/5
4
3/7
7/7
6/14
7/17
4/21
7/23
9/21
4/13
1384
9/18
1/12
5/10
3/8
7/4
7/7
1/8
2/14
2/19
3/22
9/23
4/21
3/14
1385
9/18
4/13
7/6
6/3
9/5
8/5
8/10
7/14
5/19
5/22
3/23
1/22
9/13
1386
3/17
4/13
9/7
7/1
5/2
2/6
5/9
2/13
3/20
5/21
8/23
3/22
3/13
1387
5/18
8/11
2/8
4/4
7/6
6/7
1/11
5/14
8/18
9/21
5/23
23
2/14
1388
2/17
7/13
3/7
6/8
3/5
9/7
2/8
5/13
8/18
9/22
3/22
7/20
8/13
1389
7/19
3/13
3/10
6/6
5
7/5
9
9/13
9/20
6/24
9/24
7/21
6/14
1390
6/16
7/2
1/5
9/12
9/5
6/3
2/3
9
4/14
5/20
2/23
5/24
9/12
1391
7/18
6/14
18/9
1/4
7
6/7
4/9
3/16
3/20
2/22
5/24
6/21
6/14
1392
9/16
12
7/7
5
9/3
8/7
9/10
8/13
3/19
4/22
4/22
3/22
7/13
میانگین دوره
5/17
1/11
8/7
9/5
9/4
5/6
9/8
1/14
1/19
3/22
7/19
8/21
7/13
منبع: ایستگاه هواشناسی لاهیجان
جدول (5 ـ 3 ) میانگین حداکثر دمای لنگرود دوره آماری 13 ساله ( 1392ـ 1380 )
ماه
سال
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
میانگین سالیانه
1380
8/21
8/16
3/16
3/9
6/10
5/9
8/13
22
8/24
9/28
2/29
5/26
1/19
1381
8/23
17
8/13
9/11
9/9
1/11
1/18
3/22
3/26
2/28
5/29
5/23
6/19
1382
9/22
4/16
9/12
2/13
7/11
7/12
1/15
4/22
2/27
30
3/31
1/30
5/20
1383
6/23
5/19
5/13
2/12
6/9
9/13
16
4/19
23/9
27
3/29
6/27
6/19
1384
3/24
7/18
17
8/10
10
5/13
8/15
8/19
5/25
3/28
8/30
6/26
1/20
1385
6/24
9/20
1/13
3/11
2/13
6/11
3/15
18
4/26
2/29
5/30
5/29
5/19
1386
3/24
9/19
3/13
3/7
6/8
8/13
1/14
8/18
27
27
5/30
5/29
5/19
1387
24
4/17
4/14
8/10
4/11
9/12
1/19
3/20
7/24
1/17
2/30
9/28
1/20
1388
5/22
6/20
9/14
4/14
3/10
3/12
2/14
7/18
4/24
7/29
7/27
26
7/19
1389
2/25
9/19
3/19
7/13
3/12
1/11
14
8/17
6/27
2/31
32
9/27
21
1390
6/23
2/15
12
9/12
8
5/10
14
4/19
7/26
6/29
1/31
8/25
1/19
1391
8/25
7/21
7/15
7/12
14
4/13
1/17
23
8/27
2/28
5/31
3/27
5/21
1392
24
18
14
1/12
8/9
7/12
1/16
2/21
4/26
3/29
28
1/28
20
میانگین دوره
8/23
6/18
6/14
7/11
7/10
2/12
5/15
2/20
9/24
9/27
3/29
4/27
9/19
منبع: ایستگاه هواشناسی لاهیجان
3 ـ 1 ـ 4 ـ 3 ـ رطوبت نسبی
آب در هر شکل و حالتی که باشد در رشد گیاهان به شدت مؤثر است. انباشتگی بیش از حد آب و باتلاقی شدن زمین که ناشی از عدم زهکشی و جمع آوری آبهای زاید است، تعرق و از دست رفتن آب گیاه و بالاخره تبخیر و کاهش مقدار آب که شرایطی تحت عنوان خشکی به وجود می آورد از پدیده هایی هستند که برای زندگی و حیات گیاه بشدت خطرناک می باشند. همانگونه که گیاه نیازمندی خود را به دما در

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید