مقاله با موضوع میانگین، معیار، دریافت

20,3 درصد)، طولانی بودن زمان اداری فرایند اخذ وام 59 نفر( 18,4 درصد ) بیان کردند.
جدول شماره(33-4) عمده ترین مشکلات وام از نظر دریافت کنندگان اعتبارات
مشکلات وام
تعداد
درصد
فراوانی تجمعی
پایین بودن میزان تسهیلات
93
29,1
29,1
اجبار درارائه وثیقه به بانک
65
20,3
49,4
ارائه ضامن کارمند جهت ضمانت
103
32,2
81,6
طولانی بودن زمان اداری فرایند اخذ وام
59
18,4
100
جمع
320
100
100
منبع: یافته های تحقیق
4 ـ 10 ـ وام های خود اشتغالی و نظر دریافت کنندگان در مورد اثرات آن
جدول شماره آمار مربوط به بررسی پاسخ های دریافت کنندگان وام های خود اشتغالی و بیان نتایج اثرات آن می باشد. طبق نتایج بدست آمده بیشتر تأثیر اعتبارات، بر ایجاد فرصت های شغلی، با میانگین 4,19 و انحراف معیار 1,36 بوده است. بعد از این شاخص افزایش توان تولیدی، با میانگین 4,05 و انحراف معیار 1,33 ، بیشترین تأثیر را از اعتبارات دریافتی داشته اند.
جدول شماره (34-4)اعتبارات و نظر دریافت کنندگان وام، در مورد اثرات آن
طیف(درصد) عنوان
کاملا مخالفم
مخالفم
بدون نظر
موافقم
کاملا موافقم
میانگین
انحراف معیار
وام خود اشتغالی موجب افزایش توان تولیدی وام گیرندگان شده است
12,5
1,9
5,0
28,8
51,9
4,05
1,33
وام خوداشتغالی موجب ایجاد فرصت های شغلی در بین وام گیرندگان شده است
12,8
2,5
1,3
19,1
64,4
4,19
1,36
وام پرداخت شده باعث گرایش افراد وام گیرنده به فعالیت های تولیدی و سرمایه گذاری اقتصادی گردیده است
8,4
6,9
5,6
45,3
33,8
3,89
1,19
وام های اعطایی موجب ارتقاء مهارت های افراد وام گیرنده شده است
9,1
5,6
8,4
42,8
34,1
3,87
1,20
منبع: یافته های تحقیق
جدول شماره( 4 ـ 36) آمار مربوط به بررسی نظرات وام گیرندگان بر اثرات وام های خود اشتغالی می باشد، که کاهش بیکاری، با میانگین 4,11 و انحراف معیار 1,28 بوده است و بعد از این شاخص ایجاد کسب درآمد، با میانگین 3,98 و انحراف معیار 1,24 بوده است و بعد از این شاخص تثبیت شغل ، با میانگین 3,97 و انحراف معیار 1,27 بیشترین اثر را داشته است.
جدول شماره (35-4)نظرات دریافت کنندگان وام براثرات وام های خود اشتغالی
طیف( درصد) عنوان
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
انحراف معیار
افزایش میزان درآمد
10,3
3,8
41,3
44,1
6/0
3,20
935/0
تثبیت شغل وام گیرندگان
10,6
2,8
5,9
39,7
40,9
3,97
1,27
ایجاد زمینه کسب درآمد وام گیرندگان
10,6
3,4
7,5
33,8
44,7
3,98
1,24
موجب کاهش بیکاری وام گیرندگان
10,6
3,4
3,8
28,1
54,1
4,11
1,28
سرمایه گذاری دولت توانسته در ایجاد اشتغال منطقه تأثیرگذار باشد
10,6
3,4
5,3
56,6
24,1
3,08
1,16
منبع: یافته های تحقیق
بررسی های انجام شده در مورد نظرات دریافت کنندگان وام نشان می دهد که رضایت افراد از مدت باز پرداخت وام با میانگین 2,30 و انحراف معیار 1,02 ، و رضایت فرایند اداری وام با میانگین 1,96 و انحراف میار 996/0، دسترسی افراد با به وام با میانگین 1,90 و انحراف معیار 914/0 بیشترین نظ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *