منابع پایان نامه ارشد با موضوع استان خراسان، ورزشکاران

mitra1--javid
دسامبر 29, 2018 0 Comment

ا استفاده از مشاهدات خود ، فرضیه یا فرضیه هایی را صورت بندی می کند ، سپس با عنایت به اصول استدلال قیاسی به کاربرد منطقی فرضیه می پردازد . در نتیجه او قادر است با کمک فرضیه تدوین شده ، رابطه بین متغیرها را پیش بینی کند . چنانچه این پیش بینی با اطلاعات جدید سازگار باشد ، مجددا فرضیه مورد پژوهش آزمون می شود تا تایید یا رد شود . ( دلاور ، 1372 )
محقق بر اساس اهداف تعیین شده در پی این است که میزان اثربخشی ( نیل به اهداف ) فعالیت های فوق برنامه ورزشی در دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی را از دیدگاه دانشجویان بررسی نماید . در این فصل کلیه روش های آماری استفاده شده ، جامعه و نمونه آماری توضیح داده می شود . همچنین ابزار و شیوه گردآوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات بیان می گردد .

3 – 2 ) روش تحقیق
تحقیق حاضر با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش وبه لحاظ ویژگی در نحوه جمع آوری اطلاعات واقعی و مفصل ، موضوع و بررسی شرایط و وضعیت موجود از روش توصیفی استفاده شده است . این پژوهش به صورت نظرخواهی و به شکل زمینه یابی و میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفته است .
محقق بر آن بود تا با استفاده از ابزار پرسشنامه از نظرات دانشجویان در خصوص موضوع تحقیق آگاهی یابد ، و با تاکید بر اطلاعات جمع آوری شده اقدام به شناسائی عوامل تاثیرگذار فعالیت های فوق برنامه ورزشی در بین دانشجویان ، و از دیدگاه آنها نمود . همچنین با جمع آوری اطلاعات از نمونه آماری در سطح معنا داری ، اقدام به تعمیم نتایج به جامعه آماری گردید .

3 – 3 ) جامعه و نمونه تحقیق
نمونه آماری به لحاظ تعریف عبارت است از یک گروه منتخب در جامعه آماری که باید دارای خصوصیات و صفات جامعه آماری باشد تا بتوان نتایج آماری را بر اساس آن تعمیم داد .
جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش ، کلیه دانشجویان دختر و پسر واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی مستقر در استان خراسان رضوی که در مقطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکترا که از امکانات و برنامه ها و فعالیت های فوق برنامه ورزشی دانشگاه استفاده نموده و در سال تحصیلی 93-92 مشغول به تحصیل می باشند را شامل می شود . که بنا به اعلام تربیت بدنی هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان رضوی ، تعداد کل دانشجویان 60129 نفر ( مرد 34316 نفر و زن 25813 نفر ) می باشد که از این تعداد 20042 نفر ورزشکار بوده که از فعالیت ها و امکانات فوق برنامه ورزشی واحدهای دانشگاهی در این استان استفاده می نمایند ، که حجم نمونه بر طبق جدول مورگان باید حداقل 377 نفر باشد . اعضای نمونه به صورت تصادفی طبقهای از بین اعضای جامعه انتخاب شدند ، پرسشنامه در بین 400 نفر توزیع شد که از بین پرسشنامه های برگشت داده شده 377 مورد به عنوان نمونه تحقیق در نظر گرفته شد .

جدول ( 3 -1 ) تعداد نمونه و جامعه آماری پژوهش
***
جامعه آماری
پسر
دختر
تعداد کل ورزشکاران
20042
11438
8605
جدول مورگان
377
214
163

3-3-1 ) فعالیت های فوق برنامه ورزشی شامل موارد و افراد ذیل می گردد :
– کلیه دانشجویانی که از امکانات و تجهیزات ورزشی دانشگاه استفاده می نمایند .
– دانشجویانی که در همایش های ورزشی دانشگاه مانند : کوهنوردی ، ورزش های همگانی ، ورزش صبحگاهی و پیاده روی عمومی شرکت می نمایند .
– کلیه دانشجویانی که در کلاس های آموزشی مربیگری و داوری شرکت می نمایند .
– دانشجویانی که در تمرینات تیم های ورزشی ( رشته های متعدد ورزشی ) دانشگاه شرکت می نمایند .
– دانشجویانی که در مسابقات ورزشی داخلی دانشگاه شرکت می نمایند .
– دانشجویانی که عضو تیم دانشگاه بوده و با تیم های دانشجویی به مسابقات منطقه ای ، کشوری و خارج از دانشگاه اعزام می شوند .
3 -4 ) متغیرهای تحقیق :
الف : متغیر مستقل :
در این پژوهش ، فعالیت های فوق برنامه ورزشی متغیر ملاک ( مستقل ) می باشد .

ب : متغیر وابسته
میزان اثربخشی از دیدگاه دانشجویان متغیر وابسته می باشد .

3 -5 ) ابزار گرد آوری اطلاعات
ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای بود که با کمک از تحقیقات گذشته و نزدیک به موضوع ، کمک و راهنمایی استاد راهنما پس از طراحی سوال های آن با بهره گیری از نظرات اساتید تربیت بدنی ( مدیریت ورزشی ) تهیه و تنظیم نهایی گردید .

3 -5- 1 ) مشخصات پرسشنامه
به منظور نظرخواهی از دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی ، پرسشنامه ای با مشخصات ذیل تهیه و تنظیم گردید :
در پرسشنامه با توجه به اهداف تحقیق و رویکرد هایی که در اثربخشی وجود دارد و بر این اساس ، میزان اثربخشی فعالیت های فوق برنامه های ورزشی از دیدگاه دانشجویان را می سنجد ، تعداد 29 سوال می باشد که با کمک استاد راهنما و نظر 10 نفر از اساتید ( دکتر ) مدیریت ورزشی تهیه و تنظیم نهایی گردید .
این پرسشنامه محتوی سه بخش بوده که بخش اول شامل یک مقدمه کوتاه ، ذکر اطلاعات فردی دانشجو از جمله : جنسیت ، وضعیت تاهل ، سن ، سال ورود به دانشگاه ، دانشجوی دانشکده ، رشته تحصیلی ، وضعیت سکونت و سابقه ورزشی می باشد . بخش دوم شامل وضعیت ورزش دانشگاه ، رشته های ورزشی دایر در دانشگاه ، رشته ورزشی دانشجو ، نوع فعالیت ورزشی ( همگانی ، تفریحی ، قهرمانی و … ) ، تعداد جلسات ورزش ، میزان فعالیت ورزشی هر جلسه ، و دلایل عدم ورزش در دانشگاه می باشد .
بخش سوم پرسشنام
ه ، سوال های اصلی تحقیق را که به صورت سوال بسته می باشد را در بر می گیرد . که میزان اثربخشی فعالیت های فوق برنامه ورزشی در واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی استان خراسان رضوی را بررسی می نماید .
نحوه امتیازدهی سوال های پرسشنامه بصورت 5 گزینه ای در مقیاس پنج ارزشی لیکرت می باشد . که گزینه ها شامل : کاملا” موافق ، موافق ، نظری ندارم ، مخالف ، کاملا” مخالف ، که به ترتیب به گزینه ها امتیاز 5 تا 1 را در نظر گرفتیم .
جدول ( 3- 2 ) نحوه امتیازدهی به سوال های پرسشنامه
کاملا موافق
موافق
نظری ندارم
مخالف
کاملا” مخالف
5
4
3
2
1

کلیه سوال ها مثبت بوده و پرسشنامه فاقد سوال منفی بود .

جدول ( 3- 3 ) . مشخصات پرسشنامه تحقیق
اهداف تحقیق
تعداد سوالات
شماره سوالات در پرسشنامه
اهداف جسمانی / روانی
8
1 تا 8
اهداف اجتماعی
4
9 تا 12
اهداف فرهنگی / اخلاقی
5
13 تا 17
اهداف آموزشی
5
18 تا 22
اهداف تفریحی / ورزشی
4
23 تا 26
اهداف رفاهی
3
27 تا 29

3 -6 ) روایی و پایایی پرسشنامه
دو ویژگی مهم که هر ابزار اندازه گیری باید داشته باشد ، روایی و پایایی آن است .
3-6-1 ) روایی
روایی یک آزمون به این امر بستگی دارد که تا چه میزان آنچه را که مدعی اندازه گیری آن است ، اندازه می گیرد . وقتی گفته می شود آزمونی روایی دارد به این معناست که پرسش های آزمون به طور دقیق آنچه را که مورد نظر می باشد می سنجند . روایی جنبه های مختلفی دارد و ارتباط بین پرسش و آزمودنی با توجه به کلیه جنبه های آن حاصل می شود . در صورتی که این ارتباط در برخی جنبه ها مربوط ، و در برخی دیگر نامربوط باشد ، روایی بوجود نمی آید ( فراهانی و شعبانی مقدم ، 1388 ) .
برای اطمینان از روایی محتوایی پرسشنامه و سنجش دقیق مفاهیم و مصادیق مورد نظر در این پژوهش ، 10 نفر از متخصصین و صاحب نظران مدیریت ورزشی نظرات خود را راجع به آن اعلام داشته و روایی پرسشنامه را تایید نمودند .

3-6-2 ) پایایی
پایایی یا اعتبار یک آزمون عبارتست از ثبات و پایایی آن در اجراهای متعدد . پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری است . بالا بودن ضریب پایایی ( اعتبار ) در آزمون ها نشان می دهد که خطای اندازه گیری به حداقل کاهش یافته است . هرچه خطاهایی که بر اندازه گیری اثر می گذارند کوچکتر و کمتر باشند اعتبار آزمون بیشتر خواهد بود ( فراهانی و شعبانی مقدم ، 1388 ) .
در این تحقیق جهت اطمینان بیشتر پایایی پرسشنامه در یک مطالعه مقدماتی به روش ضریب آلفای کرونباخ81 در یک نمونه مقدماتی به حجم 30 نفر محاسبه گردید که مقدار پایایی آن 84/0 بدست آمد که پایایی بالای آن را نشان می دهد .

3 -7 ) روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات
انتخاب روش های آماری مناسب یکی از ارکان اصلی یک تحقیق علمی است . تجزیه و تحلیل و استنتاج صحیح منوط به بهره گیری از روش آماری مناسب و متناسب با موضوع است . در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از پرسشنامه ها ، از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده گردید . در بخش آمار توصیفی از شاخصهای میانگین ، انحراف استاندارد ، شاخصهای پراکندگی ، درصدها ، جداول توزیع فراوانی، نمودارهای مربوط به دادهها و … استفاده شد و در بخش آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل یافته ها و آزمون فرضیه ها از آزمون کالموگراف اسمیرنوف ( K-S ) و آزمون Uمن ویتنی با بهره گیری از نرم افزارهای 20 SPSS و 2010 Excel استفاده گردید .

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق

4 – 1 مقدمه
در این فصل به توصیف ، تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامه ها می پردازیم . از آنجایی که هر پژوهش به دنبال اهداف خاص خود می باشد و رسیدن به آن اهداف می تواند موضوع پژوهش را توجیه نماید ، لذا انجام پژوهش ، تجزیه و تحلیل آماری و بررسی یافته های محققان و پژوهشگران را به سوی شناخت بهتر هدایت می نماید . برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی به کمک نرم افزار 20 SSPS استفاده شده است .

4 – 2 یافته های توصیفی
4 – 2 – 1 یافته های توصیفی ویژگی های جمعیت شناختی
– جنسیت : در این پژوهش از کل 377 نفر مورد مطالعه ، 214 نفر ( 77/56 % ) مرد و 163 نفر ( 23/43%) زن بودند (نمودار 4 – 1) .

نمودار 4 – 1. درصد فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان

– وضعیت تاهل : در این تحقیق 4/72 درصد کل پاسخ دهندگان مجرد و 6/27 درصد متاهل بوده اند .

– سن : سن پاسخگویان حداقل 18 سال و بیشتر از 33 سال بوده است ، و از میان 6 گروه های سنی ، گروه دوم ( 21 تا 23 سال ) بیشترین گروه در بین آزمودنی ها را با 6/48 درصد تشکیل می دهند . کمترین گروه پاسخ دهندگان هم مربوط به گروه پنجم ( 30 تا 32 سال ) با 8/4 درصد را تشکیل می دهند . (جدول 4 – 1).
جدول 4 – 1. گروه های سنی در جامعه تحت بررسی
گروه سنی سال
درصد
رتبه
18 تا 20
6/19 %
دوم
21 تا 23
6/48 %
اول
24 تا 26
3/14 %
سوم
27 تا 29
7/7 %
چهارم
30 تا 32
8/4 %
ششم
33 و بیشتر
5 %
پنجم

– سابقه تحصیلی : در این پژوهش تعداد کل پاسخ دهندگان در چهار رده قرار گرفتند ( دانشجویان سال اول 21 درصد ، دانشجویان سال دوم 7/33 درصد ، دانشجویان سال سوم 7/20 درصد و دانشجویان سال چهارم 7/24 درصد بودند ) که بیشترین تعداد آزمودنی ها را دانشجویان سال دوم با 7/33 درصد و کمترین آزمودنی ها را دانشجویان
سال سوم با 7/20 درصد تشکیل می دهند ( جدول 4-2 ) .
جدول 4 -2 . سابقه تحصیلی و درصد جامعه تحقیق
سابقه
سال اول
سال دوم
سال سوم
سال چهارم
تعداد
80
127
77
93
درصد
21 %
7/33 %
7/20 %
7/24 %

رشته تحصیلی: تعداد کل افراد مورد مطالعه در چهار گروه تحصیلی : علوم پایه ، علوم انسانی ، گروه مهندسی و علوم پزشکی تقسیم گردیدند . که دانشجویان گروه علوم انسانی با 49 درصد بیشترین تعداد پاسخ دهندگان را تشکیل می دهند ( جدول 4-3 ) .
جدول 4 -3 . گروه تحصیلی و درصد جامعه تحقیق
گروه تحصیلی
تعداد
درصد
رتبه
علوم انسانی
184
49 %
اول
مهندسی
127
6/32 %
دوم
علوم پزشکی
52
8/13 %
سوم
علوم پایه
14
5/4 %
چهارم

نمودار 4-2 . درصد گروه های تحصیلی آزمودنی ها

وضعیت سکونت : از تعداد کل آزمودنی ها 178 نفر ( 5/47 % ) خوابگاهی و 199 نفر ( 5/52 % ) می باشند .
سابقه ورزشی : در این تحقیق سابقه ورزشی تعداد کل پاسخ دهندگان مورد بررسی قرار گرفت که گروه دوم بالاترین تعداد ( سابقه 5 تا 10 سال ، 8/53 % ) را شکل داده است ( جدول 4-4 ) .

جدول 4 -4 . سابقه ورزشی جامعه آماری
گروه ها
گروه اول
گروه دوم
گروه سوم
گروه چهارم
سابقه ورزشی
زیر 5 سال
5 تا 10 سال
10 تا 15 سال
15 سال به بالا
درصد
3/14 %
8/53 %
22 %
8/9 %

نمودار 4-3 . سابقه ورزشی دانشجویان در پژوهش

رشته ورزشی : رشته ورزشی کل افراد پاسخ دهنده به دو بخش انفرادی و تیمی تقسیم گردیده که 5/36 درصد در ورزش های انفرادی و 5/63 درصد در رشته های تیمی فعالیت داشته اند .
نوع فعالیت ورزشی : در پرسشنامه آزمودنی ها نوع فعالیت ورزشی خود را در سه بخش مشخص نمودند که درصد آن به ترتیب بدین شرح می باشد : فعالیت همگانی و تفریحی با 7/58 درصد بیشترین تعداد در رده اول ، فعالیت در سطح قهرمانی با 6/28 درصد در رده دوم و فعالیت آموزشی با 7/12 درصد رده سوم افراد پاسخ دهنده را تشکیل داده است .
تعداد جلسات ورزش : در پرسشنامه این پژوهش یکی از سوالاتی که آزمودنی ها جواب داده اند تعداد جلساتی که در طول هفته به ورزش می پردازند را اعلام نموده اند . (جدول 4-5 ) .
جدول (4-5) تعداد جلسات ورزش آزمودنی ها
تعداد جلسات
یک جلسه
دوجلسه
سه جلسه
بیش ازسه جلسه
درصد
7/3 %
9/6 %
7/77 %
7/11 %

نمودار 4-4 . درصد تعداد جلسات دانشجویان ورزشکار در پژوهش

مدت زمان ورزش : در این تحقیق برای مدت زمان انجام فعالیت ورزشی ، پاسخ دهندگان زمان مورد نظر را به ترتیب ذیل انتخاب نمودند که مدت زمان 60 تا 90 دقیقه با 5/65 درصد بیشتر از دیگر گزینه ها بود .
جدول (4-6 ) مدت زمان ورزش آزمودنی ها
مدت زمان
کمتر از30 دقیقه
30 تا 60 دقیقه
60تا90دقیقه
90تا120دقیقه
بیش از 120دقیقه
درصد
9/1 %
2/3 %
5/65 %
2/29 %
3/0 %

شرکت در دوره های آموزشی : در تحقیق حاضر از کل تعداد پاسخ دهندگان ، 78/39 درصد افراد در دوره های تخصصی