منبع پایان نامه ارشد درمورد مسئولیت مدنی، قانون کار، قانون مدنی

ظواهر امر دستگیر نشود نمی توان پیمانکار را در این حوزه مسئول تلقی کرد.
مورد دیگر خطاهایی می باشند که به زیبایی بنا صدمه وارد می کنند. این خطاها بیشتر در مورد پیمانکاران به معنی عام کلمه و نه در خصوص پیمانکاران ساختمانی به معنای سازندگان معنی و مفهوم پیدا می کنند. برای مثال استفاده لوکس و فانتزی از بنای احداثی که شکل و شمایل بنا را در درجه اول از اهمیت قرار می دهد و گاهی این مسأله در زمره تعهدات عام پیمانکاران ساختمانی قرار می گیرد. برای مثال می توان از تعهد پیمانکار به ساخت و احداث هتلی خاص با خصوصیات ظاهری زیبا اشاره داشت. در چنین شرایطی در صورتی که پیمانکار تعهدات خود را به نحو صریح انجام ندهد هر گونه کسر و نقصان و خسارت وارده موجبات طرح مسئولیت مدنی وی را فراهم خواهد ساخت. البته دادگاه در این گونه موارد باید با توجه به موضوع خاص مطروحه به معیارهای شخصی توجه داشته باشد و باید احراز شود که سفارش دهنده چه چیزی و با چه کیفیتی و در چه کمیتی از پیمانکار را درخواست کرده است.47
مورد دیگر از مسئولیت پیمانکار، به خطاهایی مربوط می شود که استفاده ایمن و راحت را برای افرادی که قصد استفاده از آن را دارد دشوار می سازد. در این مورد باید توجه داشت که مورد استفاده از هر بنایی با شرایط خاص خود ملازمه دارد که ممکن است به واسطه سهل انگاری پیمانکار یا افراد مرتبط با وی مورد توجه وی قرار نگرفته باشند. در این شرایط پیمانکار مسئول تقصیرهایی است که ممکن است به واسطه عمل دیگران به وی وارد شود. مثل اینکه عایق بندی مناسب توسط پیمانکار انجام نشده باشد و مکان به دلیل وجود بیماران خاص نیازمند عدم ورود صدا به داخل آن باشد. در چنین شرایطی بنا کارکرد و ماهیت اصلی خود را از دست می دهد و در صورتی که این موضوع بین طرفین توافق شده باشد موجبات طرح مسئولیت مدنی را فراهم می سازد.48
2-2-9-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم محافظت از اشیاء
یکی از موارد بارزی که قانونگذار در قانون مدنی مسئولیت ناشی از اشیاء را مورد قبول قرار داده است؛ ماده 333 قانون مدنی که مقرر می‌دارد:
«صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه، مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می شود، مشروط بر اینکه خرابی در نتیجه عیبی حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده یا از عدم مواظبت او تولید شده است.»
منظور از صاحب در ماده فوق، مالک دیوار یا عمارت یا کارخانه است، یا حداکثر کسی که ایمنی و نگهداری و حفاظت از آنها به وی سپرده شده باشد؛ که این شخص در اینجا می تواند پیمانکار یا سازنده یا شخصی که مسئولیت احداث بنا به وی سپرده شده است؛ با این توصیف پیمانکار که به طور مستقیم یا غیرمستقیم وظیفه نگهداری از بنا به وی سپرده شده است مسئول خسارتهای ناشی از خرابی نیست؛ مگر اینکه نگهداری ناشی از تخریب باشد.
صرف اطلاع مالک از عیب یا عدم مواظبت پیمانکار کافی برای تحقق مسئولیت مدنی وی می باشد اما اگر قوه قاهره یا شخص ثالث، موجب خرابی بنا یا دیوار شود مالک مسئول نمی باشد زیرا وظیفه احداث بنا با پیمانکار بوده است. اما اگر پس از اتمام کار و دوره پیمانکار، مالک در تعمیر و بازسازی که وظیفه اصلی خود بوده است کوتاهی نماید مسئول تلقی می شود. هر گاه پیمانکار اموال خود را در معرض عام قرار دهد یا وسیله نقلیه خود را در محلی که توقف در آن جایز نیست متوقف کند، به شرط عدم وسعت راه و عدم تقصیر عابر، مسئولیت پرداخت خسارت با پیمانکار می باشد.
اصولاً پیمانکاران برای ساخت و ساز از وسائلی استفاده می کند که منجر به تغییر راه و خیابان کشی شده و از این رو از اقتدار خود در این حوزه استفاده می کند. در این راستا باید اقدام های احتیاطی را انجام داده و مجوزهای لازم را برای بستن راه و خیابان دارا باشد، قرار دادن کالا برای استفاده در خیابان ممکن است موجبات مسئولیت مدنی وی را فراهم سازد. هر گاه پیمانکار در طبقات بالایی چیزی را قرار دهد که عادتاً موجب سقوط شود و احتیاط های لازم را در این راستا انجام نداده باشد مسئول خسارت وارده به مردم یا به کارکنان خود می باشد.49
همچنین قرار دادن اشیاء بر روی ساختمان ها و دیوارهای مشرف به شوارع عام که برای پیمانکار منع قانونی دارد و سبب خسارت می شود، موجب مسئولیت پیمانکار یا کارگرانی است که از طرف وی شی را در محل قرار داده اند در این شرایط فرقی نمی کند که پیمانکار یا عوامل از سوی او مرتکب تقصیری شده باشند یا خیر. اگرچه در قانون مجازات اسلامی یا سایر قوانین راجع به مسئولیت ناشی از پیمانکار بحث نشده است، اما مباحثی مثل مسئولیت ناشی از وسائل فنی، هواپیما، موشک، مواد سوختی و تأسیسات هسته ای مورد بحث و نظر قرار گرفته اند.
2-2-10-مسئولیت مدنی پیمانکار نسبت به کارکنان خود
به موجب ماده 12 قانون مسئولیت مدنی:
«کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران اداری یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر اینکه محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نموده، به عمل آورده یا این که اگر احتیاط‌های مزبور را به عمل می آوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود…»
در این رابطه به نظر می رسد منظور از کارفرمایی که مشمول قانون کار است پیمانکار نیز می باشد چرا که طبق ماده 17 شرایط عمومی پیمان و وفق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی این تکلیف و الزام قانونی برای پیمانکار، هم در قراردادهای اداری و هم در قراردادهای خصوصی وجود دارد که از شرایطی که برای آنها مقرر شده است در حوزه حقوق کار تبعیت نماید.50
مقررات این ماده نیز بخشی از مصالح اجتماعی است و هدف از آن این بوده است که زیان های ناشی از فعالیتهایی که به موجب عمل پیمانکار بر دیگران وارد می شود جبران گردد. این زیان ها به طور حتم در حوزه ساختمان و مصالح ساختمانی نیز می توانند نمود پیدا کنند.51 چون معمولاً کارفرما نسبت به کارگر در موقعیت بالاتری قرار دارد و توانایی مالی کارگر بیش از توانایی مالی پیمانکار نمیباشد و در درجه پایینی قرار دارد برای اینکه در قراردادهای ساخت و ساز زیان دیده با اعسار مواجه نشود و خسارتهایی که به وی وارد شده جبرن گردد این سازوکار در نظر گرفته شده است. بنابراین هر گاه کارفرما طبق قانون کار که همان پیمانکار محسوب می شود نسبت به اعمال زیانبار کارگر خود که در حین انجام کار یا به مناسبت آن واقع شده مسئول خواهد بود.52 تقصیر پیمانکار در برابر زیان دیده در این فرض مفروض است و با اثبات بی تقصیری از زیر بار مسئولیت معاف نمی شود، در مجموع با وصف یاد شده اگر وارد کننده زیان مقصر شناخته شود، پیمانکار می تواند پس از جبران خسارت زیان دیده به وی مراجعه نماید.
2-2-11-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم تهیه ملزومات ضروری کارگاه
پروژه های ساختمانی به علل گوناگون به تأخیر می افتند از جمله این عوامل می توان به تأخیرهای پیمانکار در تجهیز کارگاه اشاره کرد. تأخیرها زیان های غیرقابل جبرانی بر روابط بین طرفین دارند و موجبات طرح مسئولیت مدنی از سوی پیمانکار را فراهم می سازند. پیمانکاران نیز خود در مواردی از تأخیر زیان می بینند. اولین تأثیر نامطلوب تأخیر در تکمیل، افزایش هزینه های ساختمانی است و این افزایش هزینه های بالاسری را افزایش خواهد داد. تأخیرهایی که پیمانکار علت ایجاد آنهاست می توانند چنان زیاد باشند که برای کارفرما حق فسخ ایجاد نماید گرچه این اقدامی تند محسوب می شود. اگر پیشرفت کار پیمانکاری در حد لازم نیست کارفرما نخست می بایست به پیمانکار اخطار کند که چنانچه کار به صورت رضایت بخشی پیش نرود کارفرما حق قراردادی خود را برای بر عهده گرفتن پروژه اعمال خواهد کرد. به ادعای اغلب پیمانکاران، تأخیرها در کار ساختمانی با اقدامات یا ناتوانی از اقدام سریع کارفرما در موارد بحرانی ساختمانی رابطه مستقیم دارد.
از جمله عملیات مهمی که باید از سوی پیمانکار انجام شود تجهیز کارگاه می باشد. تجهیز کارگاه در اصطلاح عبارت است از عملیات، اقدام ها و تدارکاتی که باید به صورت موقت برای دوره ای که کارهای مربوط به پیمان در آن دوره در صدد انجام است صورت گیرد. برای تجهیز کارگاه در ابتدا باید طرح جانمایی، از سوی پیمانکار تهیه و به تأیید مهندس مشاور برسد. طرح جانمایی اولاً باید در مدت تعیین شده تهیه گردد و ثانیاً مبنای تجهیز کارگاه قرار گیرد. طرح جانمایی در پیمان به طور مشخص تعریف نشده است اما همان طور که از نام آن پیداست طرحی است که به منظور تجهیز کارگاه و برای مشخص کردن مکان های مربوط به تأسیسات و ابنیه های موقت در کارگاه تهیه می شود تا در قسمت هایی از کارگاه محل هایی ایجاد شود که امکان اجرای مناسب و بهتر پیمان فراهم شود. برای مثال مکانی برای نگهبانی، سرویس بهداشتی، محل استراحت، محل غذاخوری، کارکنان، انبارهای مربوط به مصالح و تجهیزات و مانند اینها قبل از شروع موضوع پیمان تأسیس و احداث می شود. محتمل است که در اسناد و مدارک مورد توافق طرفین این موضوع درج شده باشد.
2-2-12-مسئولیت مدنی پیمانکار در عدم رعایت تعهد به ایمنی
یکی از مهمترین مسائلی که در عصر حاضر مطرح شده است مسأله تعهد به ایمنی در قرارداد می‌باشد. تعهد به ایمنی در قراردادها ممکن است به طور صریح یا به صورت ضمنی مطرح گردد بنابراین می‌توان گفت علاوه بر تعهدات اصلی، قراردادها در موارد بسیار زیادی دارای بعضی تعهدات ضمنی هم می‌باشند که از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین آنها تعهد ایمنی است. البته این بخش از تعهدات چنانچه در این پایان نامه توضیح داده خواهد شد هم به صورت ضمنی و هم به صورت صریح قید شده‌اند. از این رو باید گفت هر فروشنده‌ای به طور ضمنی در برابر خریدار تعهد می‌کند که جنس سالم و بی عیب به او تحویل دهد پس اگر به این تعهد وفا نکند باید زیان‌های ناشی از پیمان‌شکنی را جبران سازد.53
در قراردادهای ساخت و ساز نیز این شرط ضمنی وجود دارد که پیمانکار نباید مرتکب عملی گردد که مانع اجرای قرارداد شود. این وظیفه که با توجه به اصل حسن نیت که در هر قراردادی از جمله پیمانکار وجود دارد تحمیل می شود مستلزم این امر می باشد که پیمانکار در قرارداد هر امری را که به صورت معقول جهت قابلیت اجرایی قرارداد لازم است انجام دهند. در هر قرارداد ساخت و ساز یک شرط بنایی وجود دارد که طرفین از جمله پیمانکار تعهد نموده اند تا به رابطه قراردادی فی‌مابین آسیبی نرسانند و به اصطلاح به آن پایبند باشند.54 شرط ضمنی، مدلول التزامی الفاظ قرارداد برای پیمانکار است که به حکم عقل، قانون یا عرف لازمه مفاد توافق یا طبیعت قرارداد است و از آنجا که مفاد شرط مدلول التزامی کلام آنان است و از راه های فوق احراز می شود، توجه و آگاهی از آن ضرورت ندارد و دو طرف اگر بیان مخالفی نکنند پایبند مدلول کلام خود هستند.
بحث در مورد تعهد ایمنی در قراردادهای پیمانکاری زمانی اهمیت پیدا می‌کند که به صورت یک تعهد ضمنی فرض شود و اهمیت آن در این است که در قراردادهای عرضه حرفه‌ای کالا و خدمت به طور معیوب عرضه‌کنندگان از درج تعهد ایمنی به طور صریح امتناع می‌کنند، زیرا تعهد ایمنی نوعی برای پیمانکار مسئولیت محض به همراه دارد که مسئولیت بسیار سنگینی است. در اینجاست که تحقق تعهد ایمنی پیمانکار به صورت ضمنی اهمیت زیادی پیدا می‌کند. همانطور که قبلا گفته شد طرفین معامله الزامی ندارند که تمام لوازم و نتایج قرارداد را به طور مشخص پیش بینی نمایند بلکه کافی است در مورد نکات اصلی و اساسی معامله توافق کنند و بقیه را به نظام حقوقی و عرف معاملات واگذارند. در این صورت متعاقدین به همان میزان که به مفاد صریح قرارداد

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *