منبع پایان نامه درباره اعتیاد به اینترنت

در این شکل از درمان، اعضای اختلالات روانی مرتبط بههم، نقش یک گروه حمایتی را بازی کرده و با ارائه پیشنهادات آنلاین و روش های برخورد با آن، از شدت اعتیاد اینترنتی میکاهند.
3. اعتیاد اینترنتی، نوعی مشکل رفتاری است. دلیل این مسئله نیز، یک رابطه قوی بین اعتیاد اینترنتی و وابستگی شیمیایی است. مطالعات نشان دادهاند که افرادی که مشکلات وابستگی شیمیایی دارند، در هفته وقت بیشتری را صرف اینترنت میکنند، تا کاربران وابسته غیر شیمیایی (ضیایی پرور، 1393).

روانشناسان همچنین علائم هشداردهندهای را مشخص کردهاند که اگر افراد آن علائم را در خود بیابند میتوانند متوجه وابستگی خود و سوءمصرفش از اینترنت شوند. این علائم عبارتند از:
1- فرد احساس میکند مجذوب اینترنت شده است و پیوسته به فعالیتهای قبلی آنلاین خود فکر کرده و یا منتظر جلسه بعدیای که آنلاین خواهد شد، میباشد.
2- فرد زمانی طولانیتری را نسبت به آن چه که در اول قصد داشت، آنلاین میماند.
3- فرد احساس بیحوصلگی و افسردگی دارد، هنگامی که میخواهد ارتباطش را با شبکه قطع کند.
4- فرد بسیاری از فرصتهای شغلی و آموزشی را از دست میدهد، روابط خود را با افراد خانواده یا دوستانش به خطر میاندازد و رابطهاش را با آنها قطع میکند تا در اینترنت آنلاین باقی بماند.
5- فرد ارتباط با اینترنت را به عنوان یک راه فرار از مشکلات زندگی واقعی یا خلاص شدن از احساس کسالت ملالتانگیز خود و رهایی از احساسات درماندگی، گناه، اضطراب یا افسردگی انتخاب کرده و از آن استفاده میکند (مارگارت و آنگز، 2002).
بیماریهای اینترنتی
هفته نامه نیوساینتیست نتیجه کار پژوهشگران در رشته های مختلف روانشناسی را تحت عنوان “هشت بیماری اینترنتی” منتشر کرده است. عنوان اولین بیماری، جستجوی خود است، این بیماری برخی از مردم و احتمالا، بسیاری از جماعت روشنفکر و روزنامه نگار را شامل میشود. ظاهراً مبتلایان به این بیماری دائم در اینترنت دنبال اسم خودشان میگردند. اینکه چند نفر و از کجا به وبلاگ یا سایتشان لینک دادهاند برای آن ها بسیار مهم است و مداوم کنتور سایتشان را چک میکنند و احتمالا از کمبود یا افزایش بازدید کنندگان دچار استرس میشوند. خود افشاگری وبلاگی مساله دیگری است که محققان آنرا یک بیماری خواندهاند. گروهی از مردم رازها و اسراری را که معمولا شخصی و خصوصی قلمداد میشود، روی وبلاگهایشان افشا میکنند که دامنهاش از عکسهای خصوصی گرفته تا روابط خصوصی اعتقاد دارد. اینترنت گردی از همهجا، گوگل بازی مفرط، اعتیاد به وبکی پدیا، آشغال جمع کنی اینترنتی، دلبستگی به آلبوم عکس افراد ناشناس، خود بیمار پنداری اینترنتی، نام بقیه بیماریهای اینترنتی است که ممکن است، نصیب وبگردهای حرفهای شود (ضیایی پرور، 1393).
روش های پیشگیری از مبتلا شدن به اعتیاد به اینترنت
عوامل خطرآفرین و پیشگیریکننده در تعیین بهداشت روانی فرد مؤثرند. عامل خطرزا که سبب ایجاد اختلاف و نابهنجاریهای روانی میشود آنهایی هستند که احتمال ابتلای فرد را زیاد میکنند. برعکس عوامل پیشگیریکننده آنهایی هستند که از احتمال وقوع اختلالات میکاهند. غالباً عوامل پیشگیریکننده مخالف شرایط خطرزا است. عوامل خطرزا را میتوان به دو دسته عمده درونی یا ساختار فطری و بیرونی یا محیطی تقسیم میکرد (مکدرموت، 1997؛ به نقل از رشید، 1387).
در سال 1964 جرالد کاپلان بر آن شد که بر اساس طبقهبندی سطوح بهداشت عمومی که در سال 1953 توسط لیوال و کلارک صورت گرفته بود (پیشگیری، ارتقاء، محافظت)، بهداشت روانی را نیز در سه سطح مورد بررسی قرار دهد که عبارتند از:
پیشگیری اولیه، پیشگیری ثانویه، پیشگیری ثالث.
پیشگیری اولیه بر به تأخیر انداختن و بازداری از تجربه اعتیاد به اینترنت توسط افراد عادی متمرکز است. هدف مداخله در پیشگیری اولیه، جلوگیری از شیوع بیماری یا اختلال است، به نحوی که احتمال وقوع آن در مقاطع زمانی خاصی کاهش دهد. پیشگیری ثانویه، عبارت است از مداخله زودهنگام در شناخت و درمان سریع اختلال با این هدف که از شیوع و گسترش آن (از تعداد مواد) به وسیله کوتاه کردن مدت آن کاسته شود، یعنی هدف آن غربال کردن و درمان در مراحل اولیه است (بوتوین و بوتوین، 1997). بنابراین هدف آن شامل مراحل زیر است:
1- کاهش علائم اختلال
2- محدود کردن ادامه اختلال و رساندن آن به کمترین میزان شیوع
پیشگیری ثالث، بر روی گروههایی متمرکز است که از مشکلات ناشی از اعتیاد به اینترنت یا همراه آن مثل فرار از مدرسه یا خانه، مسائل یادگیری، جرم و جنایت رنج میبرند. تقسیمبندی دیگری از پیشگیری، برنامهها را با توجه به مخاطبان آنها به سه گروه تقسیم میکنند.
برنامههای همگانی که جمعیت کلی را مدنظر دارد. برنامههای انتخابی که معطوف به گروه های در معرض خطر یا زیرمجموعههایی از جمعیت کلی هستند و برنامههای شاخص که برای استفادهکنندگان فعلی یا افرادی که رفتارهای خطرساز دیگری دارند طراحی شده است (بوتوین و بوتوین، 1997).
بدیهی است که اقدامهای پیشگیرانه جامعتر و برپایه دیدگاه های نظری استوار باشد به همان اندازه نیز نتایج آن موفقیتآمیز خواهد بود. پیامد این اقدام تدوین و تنظیم برنامههای پیشگیرانه در رویارویی با این آسیب روانی- اجتماعی است.
ثابت شده است که درمان این اختلال مشکل، گران و وقتگیر است. در چنین شرایطی اهمیت پیشگیری در این است که به طور منطقی جایگزین درمان شود. فرض بر این است که جلوگیری از مبتلا شدن افراد به استفاده مرضی از اینترنت آسانتر از درمان این اختلال است. لذا هدف از پیشگیری به تأخیر انداختن یا جلوگیری از شیوع اختلال در جامعه است.
برنامههای پیشگیری در سطوح متفاوت انجام میشود و شکل گوناگون دارند. این برنامهها به طور خلاصه در جدول ذیل ذکر شده است:

رویکرد
تمرکز
روش
اطلاعرسانی (بوتون و بوتون، 1997)
افزایش اطلاعات در مورد اعتیاد به اینترنت، پیامدها و عواقب آن.
آموزش (همگانی و اختصاصی)، بحث، نمایش، نوارهای آموزشی، ویدئویی، پخش نوارهای آموزشی، صوتی، توزیع جزوه.

آموزش عاطفی (بوتون و بوتون، 1997)
افزایش عزتنفس، خودکارآمدی، شخصی کردن ارزشها و تصمیمگیری مسئولانه و منطقی، گسترش روابط بینفردی، جرأتآموزی.
آموزش، بحث و مذاکره، فعالیتهای تجربی، تمرین، مسئلهگشایی (به صورت فردی و گروهی) و … .
آموزش مهارت قاطعیت اجتماعی (بوتون و بوتون، 1997)
افزایش احساس کفایت اجتماعی، خودکارآمدی، گسترش روابط بینفردی، آموزش مهارتهای اجتماعی، افزایش عزتنفس و کاهش احساس ضعف و کمتری و …
آموزش، بحث، فعالیتهای تجربی، الگوسازی، تمرین و پسخوراند، ایفای نقش و … .
رویکرد بدیل با جانشینها (بوتون و بوتون، 1997)
افزایش عزتنفس و اتکا به نفس، معرفی جانشینهای مقاومت برای اینترنت، کاهش احساس حقارت.
فعالیتهای تفریحی، آموزشی، شغلی، حرفهای، تشکیل مراکزی برای جوانان و نوجوانان، شرکت در فعالیتهای فوقبرنامه، ورزشی، تفریحی.
آموزش مهارتهای اجتماعی و شخصی (بوتون و بوتون، 1997)
معمولاً دو یا چند مورد از موارد زیر را آموزش میدهند:
1- مهارتهای کلی حل مسئله و تصمیمگیری، 2- مهارتهای شناختی کلی برای مقاومت در برابر تأثیر ارتباطات بینفردی با رسانه های جمعی، 3- عزتنفس، 4- آموزش مهارتهای کلی، 5- مهارتهای جرأتآموزی کلی.
بحثها و مذاکرههای کلامی، آموزشی، مهارتهای رفتاری شناختی و … .
برنامههای درسی تواناییهای تصمیمگیری (ویلسن، 1991؛ بوتون و بوتون، 1997)
1- روشنسازی ارزشها، 2- آموزش تصمیمگیری مسئولانه، 3- نفوذهای اجتماعی، 4- آموزش ابراز وجود، 5- مدیریت و کنترل فشار روانی، 6- عوارض بهداشت روانی- اجتماعی اعتیاد به اینترنت و … .
بحثهای کلاسی، الگوسازی، ایفای نقش، تکالیف تمرین رفتاری و … .

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول 2) برنامه پیشگیری (به نقل از غفاری، 1385)
گاهی افراد با معلق شدن در فضای نامحدود، نیازهای بسیار مهم زندگی خود را به دست فراموشی میسپارند و برای فرار از این الزامات، خود را در لاک دنیای مجازی الکترونیک پنهان میسازند. برخی از این مسائل شامل: اشتغال ذهنی و وابستگی به پایگاه های خبری، پیوستن به سایتهای هرزهنگاری و امور جنسی در دنیای مجازی، اعتیاد به بازیهای رایانهای، تجارت الکترونیک شبکهای، شکلگیری روابط عاشقانه مجازی و از هم پاشیدگی خانواده میباشد. افراد وابسته به اینترنت از دنیای واقعی جدا شده و اینترنت را به عنوان راهی برای فرار از زندگی و تغییر خلق قبول میکنند.
متغیری که برخی مطالعات در ارتباط با اعتیاد به اینترنت بررسی نمودهاند، ویژگیهای شخصیتی کاربران میباشد. خصوصیاتی مانند کمرویی، تکانشی بودن، تنهایی، اضطراب، افسردگی، صفات رواننژندی (اضطراب، خشم و کینه، خلق افسرده، شرم، تکانشی بودن، آسیبپذیری در برابر استرس)، خشونت و پرخاشگری، سبک شخصیتی درونگرایی، احترام به خود پایین، احساسات ناپایدار و خیالپردازی، دنبال تازگی بودن، اجتناب از آسیب و کاهش وابستگی به پاداش، برونگرایی و باز بودن که این خصوصیات در ابتلا شخص به اعتیاد به اینترنت مؤثر بودهاند . با توجه به گسترش موج استفاده از اینترنت در بین دانش آموزان و خطر اعتیاد به آن، مطالعه حاضر با هدف بررسی ویژگیهای شخصیتی و مقایسه آن در بین دانش آموزان معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران انجام گرفته است.
تعریف شخصیت
از نظر واژگان، لغت شخصیت برابر و معادل واژه Personality انگلیسی یا Persinalite فرانسه است و در حقیقت از ریشه لاتین Persona گرفته شده که به معنی نقاب یا ماسکی که در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر بر چهره قرار میدادند بوده است. شخصیت بهعنوان سازمانی درون سیستمهای عاطفی، احساساتی، شناختی و مفهومی فرد تعریف شده که تعیین کننده واکنشهای منحصر به فرد انسان به محیط است و به الگوی نسبتاً ثابت حالتهای ثابت و رفتارهایی که بیانگر تمایلات فردی شخص میباشد اشاره دارد. شخصیت متأثر است از عناصر درونی (افکار، ارزشها و خصیصههای وراثتی) و عناصر بیرونی (رفتارهای قابل مشاهده) . هنگامیکه از شخصیت افراد بحث میشود، در واقع اشاره به مجموعه نسبتاً ثابتی از احساسات و رفتارهای داریم که اساساً توسط عوامل محیطی و ژنتیکی شکل گرفتهاند. شخصیت افراد بهطور ناگهانی یا تصادفی شکل نمیگیرد بلکه محصول تعدادی از عوامل است که هر فرد را از دیگری متمایز میسازد (کریمی، 1393).
کالکوتیت، لیابن و نو (2015) شخصیت را ویژگیهای نسبتاً ثابت افراد تعریف کردهاند (علاوه بر تواناییها) که ادراک و رفتارهای آنها را تحت تأثیر قرار میدهد.
طبق تعریف گوردن آلبورت شخصیت، همان شخصیت پویا در درون فرد است که از سیستمهای روانی و فیزیکی تشکیل شده و تنها عاملی است که تعیین کننده نحوهی تعامل فرد با محیطش است. رابینز نیز بر همین اساس شخصیت را بهعنوان مجموعهی راههایی که فرد بدان وسیله در برابر دیگران از خود واکنش نشان میدهد، یا بدان وسیله روابط متقابل ایجاد میکند تعریف مینماید (رابینز، 2011).
آلبورت، شخصیت را سازمان یا تحرک (زنده) دستگاه بدنی و روانی فرد آدمی که چگونگی سازگاری اختصاصی آن فرد را با محیط تعیین میکند تعریف مینماید. مقصود آلبورت از «سازمان یا تحرک» این است که در عین این که همه عناصر تشکیل دهنده شخصیت با هم ارتباط و پیوستگی و همکاری دارند، پیوسته در رشد و تغییر و تحول است؛ همچنین فعالیتهای بدنی و روانی از هم جدا نیستند و هیچکدام به تنهایی شخصیت را شکل نمیدهند، بلکه با هم آمیختگی دارند و با ترکیب هم شخصیت را شکل میدهند. براساس این تعریف، شخصیت در هر فردی او را به وجهی خاص برای سازگاری با محیط به حرکت در آورده و رفتار او را تعیین میکند (سیاسی، 1393).
بهنظر آلبورت، شخصیت هر کس شامل مجموعهای از رفتارهای خاص خود است که او را از دیگران متمایز میسازد و به این علت، هیچ دو نفری کاملاً شبیه هم نیستند. او برای اثبات و روشن نمودن این فرضیه از مفهوم «صفت» استفاده میکند. از نظر او، صفت عبارت است از یک ساختار عصبی- روانی که ظرفیت و استعداد بالقوهای برای پاسخ یکسان دادن به محرکهای مختلف را سبب میگردد. بهعلاوه، معتبرترین واحد ارزیابی روانی برای نشان دادن شخصیت افراد و چگونگی شباهت آنها، «عامل صفت» است. در واقع، صفات شامل آن نوع خصوصیات روانی میشوند که بسیاری از محرکها و پاسخها را شبیه به یکدیگر میکنند. او صفات را پدیدههایی نسبتاً تعمیم یافته، کلی و پایدار میداند که از رابطه مجموعهای از محرکهای مختلف با پاسخهای متعدد به وجود میآیند. همچنین از نظر او یک صفت، نشان دهنده رفتارهای ثابت، پایدار و مداوم است. شکلگیری و تغییرات این صفات از نظر آلبورت رابطه بسیار نزدیکی با مسایل و عوامل اجتماعی دارد (شاملو، 1393).
تعریف ویژگیهای شخصیتی
اولین اقداماتی که در زمینهی شناخت ساختار شخصیت صورت میگیرد بر محور اقداماتی است که در زمینهی شناسایی و تشخیص خصوصیات دائمی و پایدار است و نشان دهندهی رفتار فرد میباشد. این ویژگیها میتوانند شامل: کمرویی، پرخاشگری، حجب و حیاء، تنبلی، بلند پروازی، وفاداری یا بزدلی و ترسویی باشند. هنگامیکه این خصوصیات در موارد و دفعات متعدد بروز یابند، آنها را خصوصیت یا ویژگی شخصیتی مینامند. این ویژگی هر اندازه پایدارتر و تکرار آن بیشتر باشد بهتر میتواند معرف فرد یا صاحب آن خصوصیت باشد (رابینز،2011).
به گزارش رابینز نخستین تلاشهایی که در جهت شناخت ویژگیهای شخصیتی و تفکیک آنها صورت گرفت راه بهجایی نبرد، زیرا تعداد ویژگیها بسیار زیاد بود. در یک تحقیق 17953 خصوصیت فردی شناسایی شد (آلبورت و آدبرت، 2011؛ به نقل از رابیتز، 2011)، هنگامیکه باید تعداد زیادی خصوصیات فردی را مورد بررسی قرار داد، عملاً شناخت شخصیت فرد و پیشبینی رفتار او غیرممکن میشود. برای اینکه بتوان خصوصیات اصلی فرد را شناسایی کرد، باید آنها را محدود نمود.
اونز، ویس وزواران و دیلچرت (2015) ویژگیهای شخصیتی را بهصورت حالات بادوام و تمایلات افراد برای رفتار به شیوهای خاص تعریف میکنند. از اینرو، شخصیت افراد قسمتی از هویت آنان را شکل میدهد، وی را از دیگران متمایز میکند و در گرایشات فکری، احساسات و اقداماتش بروز مییابد.
بررسی نظریهها بر اساس ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی و اعتیاد به اینترنت
«اختلال اعتیاد به اینترنت» یک پدیده بینرشتهای است، و علوم مختلف پزشکی، رایانهای، جامعهشناسی، حقوق ، اخلاق و روانشناسی هر یک از زوایای مختلف این پدیده را مورد بررسی قرار دادهاند. در هر یک از این علوم مختلف نظریههایی برای این اختلال مطرح شده است و ترکیبی از مفاهیم چندین علم را دربر میگیرد. یک نظریه، مجموعهای از قضایاست که واقعیتهای بیرونی درباره یک پدیده را به یکدیگر پیوند میدهد تا آن پدیده را تبیین کند. بنابراین در تبیین اعتیاد به اینترنت با نظریههای بسیار زیادی روبهرو هستیم. علیرغم پژوهشهای فراوان و تلاشهای هماهنگ برای شناسایی مهمترین عوامل گرایش فرد به اعتیاد به اینترنت، کماکان موارد مبهم و پرسشهای بسیار فراروی محققان و متخصصان این حوزه قرار دارد. وجود دیدگاه ها، نظرات، تبیینها و اختلافنظر در مورد نحوه پدید آمدن، طبقهبندی، تشخیص، تداوم و استمرار اعتیاد به اینترنت، به پیچیدگی و معماگونه بودن این آسیب اشاره دارد. به همین خاطر است که هنوز هیچ فردی نظریه و دیدگاهی را که قادر به تبیین کلیه «رفتارهای اعتیادگونه» شده باشد اعلام نداشته است. به همین منظور این فصل به چند نظریه که زیربنا و اساس طرح چند برنامه پیشگیری و درمان بودهاند، اشاره میشود.
سیگل و سنا (1997) نظریههای مربوط به رفتارهای انحرافی/ بزهکاری را به چهار دسته کلی تقسیم کردهاند این چهار دسته کلی عبارتند از: نظریههای فردی، نظریههای ساختار اجتماعی، نظریههای فرآیند اجتماعی، نظریههای واکنش اجتماعی.
سیگل و سنا (1997)، در نظریههای فردی ریشه اختلال در خود فرد جستجو میشود، یعنی ساخت زیستشناختی و ویژگیهای روانشناختی شخص است که سازنده رفتار اوست. بر اساس

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *