منبع پایان نامه درباره اعتیاد به اینترنت-خرید پایان نامه کامل

میتواند همه به عنوان پیشبینیهای قوی برای اعتیاد به اینترنت محسوب گردند.
در ژانویه سال 2007 در دپارتمان روانپزشکی کالج پزشکی Deng A بوسان کره تحقیقی با عنوان «نیمرخ SCL-90-R و Sixteen personality factor symptom checklist-90-Revised بر روی دانشآموزان ابتدایی که استفاده بیرویه از اینترنت دارند» توسط یانگ. سی. کی و همکاران انجام شد. این تحقیق برای تعیین وجود نشانه های روانپزشکی و ویژگیهای شخصیتی دانشآموزان ابتدایی که استفاده بیش از حد از اینترنت داشتند، صورت گرفت. به این منظور یک بسته سوال که شامل 4 پارامتر به شرح زیر بود را در اختیار دانشآموزان قرار دادند:
1- استفاده از اینترنت در طول ماه گذشته
2- تست اعتیاد به اینترنت Internet addiction Test=IAT
3- چکلیست نشانه های SCL 90 R
4- پرسشنامه 16 PP
کل دانشآموزان 328 نفر بودند ، در این مطالعه دانشآموزان بر اساس نمره کل تست IAT به 4 گروه تقسیم شدند:
1- کسانی که از اینترنت استفاده نمیکردند(18% ، 59=n)
2- کسانی که به میزان کمی از اینترنت استفاده میکردند(3/67%، 56/0=n)
3- کسانی که به طور متوسط از اینترنت استفاده میکردند (9/29% ، 98=n)
4- کسانی که به میزان فراوانی از اینترنت استفاده میکردند 9/4% ، 16=n)
تست SCL-90-R نشان داد که گروه پرمصرفها در مقایسه با گروه های دیگر سطح نشانه های روانپزشکی بالاتری دارند. تست 16 PP هم نشان داد که پرمصرفها به آسانی تحت تأثیر احساسات قرار میگیرند و از نظر عاطفی ثبات کمی دارند، خیالپرداز و خودخورند و تمایل دارند در مورد تصمیمگیریها تجربیات خودشان را به کار برند. این مطالعه بیان میکند دانشآموزان سالهای بالاتر ابتدایی که در گروه قرار گرفتند به طور برجستهای نشانه های روانپزشکی بیشتری را نسبت به کسانی که به طور متوسط از اینترنت استفاده میکنند، نشان میدهند. به علاوه این کاربران ویژگیهای شخصیتی اختصاصیتری چون افسردگی، اضطراب و جمعگریزی در مقایسه با کسانی که کمتر از اینترنت استفاده میکنند، دارند.
آوریل 2008 در بخش روانپزشکی دانشگاه نوتینگهام انگلستان تحقیقی با عنوان «شیوع استفاده مرضی از اینترنت در میان دانش آموزان و ارتباط آن با عزتنفس، سلامت کلی و عدم بازداری» توسط نیمزکا انجام شد. مطالعه اخیر به منظور تعیین یافتههای شایع در معتادین به اینترنت و پیشگیری از اعتیاد به اینترنت در میان دانش آموزان به دلیل در معرض آسیب بودن این افراد به طور اخص انجام شد.
به این منظور 371 نفر از دانش آموزان انگلیسی به سؤالاتی شامل پرسشنامه مقیاس استفاده مرضی از اینترنت pathological internet cuse scale PIU، پرسشنامه GHQ، مقیاس عزتنفس، معیار عدم بازداری بود پاسخ دادند. نتایج نشان داده 18 درصد نمونه ها که استفاده مرضی از اینترنت داشتند مشکلات بینفردی و اجتماعی و تحصیلی دارند. نتایج دیگر نشان داد که استفادهکنندگان مرضی اینترنت، عزتنفس پایینتر و بازداری اجتماعی بیشتری دارند. اگرچه اختلاف معنیداری در نمرات GHQ در آنها نبود، این نتایج به طور کلی در ارتباط با محدودیتهای متدولوژی تحقیق در نظر گرفته میشود.
در ژوئن 2008 در دپارتمان روانپزشکی بیمارستان یونگی در کره جنوبی تحقیقی با عنوان «اختلالات روانپزشکی همراه در بچهها و بالغین معتاد به اینترنت» توسط هی. جی. اچ و همکاران انجام شد. هدف این مطالعه این بود که مسائل کلینیکی همراه با اعتیاد به اینترنت را در بچهها و بالغین با بهره گرفتن از مصاحبههای ساختاری ارزیابی کند.
مطالعه طی دو مرحله انجام شد به این صورت که ابتدا اعتیاد به اینترنت در میان 455 نفر از بچهها و 826 نفر از بالغین جستوجو گردید. به این منظور از مقیاس اعتیاد به اینترنت (IAS) یانگ استفاده شد.
این افراد همچنین یک معیار سایکوپاتولوژی را پر کردند تا بر اساس این دو آزمون افراد معتاد به اینترنت و کسانی که به اینترنت معتاد نیستند مقایسه شوند .63 نفر از بچهها (8/13 درصد) و 170 نفر از بالغین (30 درصد) اعتیاد به اینترنت داشتند. از بین این افراد 12 بچه (n-9 مذکر و n-3 مؤنث) و 12 بالغ (n-1 مذکر و n-1) مؤنث به صورت تصادفی برای ارزیابی شخصیتهای روانپزشکی انتخاب شدند. برای بچهها از پرسشنامه K-SADS-PL-K و برای بالغین از SCID-IV استفاده شد. جمعآوری اطلاعات از آگوست 2006 تا اکتبر 2007 ادامه داشت. نتایج نشان داد در گروه بچهها برای 7 نفر تشخیص ADHD گذاشته شد. متوسط نمرات ADHD آنها بر اساس مقیاس Dupaups در 6 مورد، 20% و بالاتر از متوسط بچههای کرهای بود. در گروه بالغین 3 مورد بیماری افسردگی، یک مورد اسکیزوفرنی و یک مورد هم اختلال وسواسی جبری داشتند. با این مصاحبه ساختاری مشخص شد کسانی که معتاد به اینترنت هستند اختلالات روانپزشکی متعددی هم دارند. نوع این اختلالات در سنین مختلف متفاوت است. اگرچه این محققین نتوانستند نتیجهگیری کنند که آیا اعتیاد به اینترنت علت است یا نتیجه این اختلالات، اما توصیه شد که پزشکان باید اختلالات روانپزشکی وابسته به سن را در کسانی که معتاد به اینترنت هستند، جدی تلقی کنند.
استفاده غیرانطباقی از اینترنت نشان داده است که با مشکلات روانشناختی مختلف مرتبط است. برای مثال وانگ، لی و چانگ (2003) در تحقیقی بر روی 150نفر، رابطه معنیداری را بین درجه اعتیاد به اینترنت و وضعیتهای روانشناختی منفی همچون احساس تنهایی و افسردگی، و رفتارهای وسواسی یافتهاند.
همچنین فارنهام و همکاران (2015) در تحقیقی بر روی 230 نفر، نشان دادند که نمرات شادکامی با برون گرایی، توافق، وظیفه شناسی، گشودگی به تجربه و روان رنجور خویی همبستگی دارد.
نمینز، گریفیت و بامیارد (2005) در تحقیقی بر روی 149 نفر دریافتند که بین استفاده آسیبزا از اینترنت و عزتنفس رابطه وجود دارد.
در تحقیقی توسط دیوید در سال 2015 تحت ” عنوان ویژگیهای شخصیتی و رشد اجتماعی” در دانشآموزان، دو ویژگی برونگرایی در پرسشنامه آیزنگ و منبع کنترل در مقیاس خود سنجی شخصیت و خصوصیت رفتاری گوشهگیری در مقیاس خودسنجی بهطور معناداری با رشد اجتماعی ارتباط داشت.
ری و الیوت (2006) در بررسیهای خود نشان دادند که کمبود مهارتهای اجتماعی تأثیر منفی بر کارکرد تحصیلی دانشآموزان دارد. در روابط بینفردی و حوزه های رفتاری مشکل ایجاد میکند (مریل و گیمپل، 1998؛ به نقل از راندی و میشل، 2008). سازگاری دانشآموزان را کاهش میدهد (اوا، 2003). دانشآموزان را با ناتوانی در تمامی امور مواجه میکند (هایت و فیلر، 2007). کودکانی که مهارتهای اجتماعی کافی کسب کردهاند در ایجاد ارتباط با همسالان و یادگیری در محیط آموزشی موفقتر از کودکانی هستند که فاقد این مهارتها میباشند (تیلر، هویس و والکر، 2001؛ آشر، 2003؛ به نقل از ایلکنور و بالبین، 2007).
بانی، فیورنهام و سافیولینا (2015) در تحقیقی برروی 430 نفر دریافتند رابطه معنادار مثبت بین رشد اجتماعی با برونگرایی و گشودگی و ارتباط منفی بین رشد اجتماعی با توافق پذیری و وجدانی بودن وجود دارد.
آماندا و همکاران (2008)، در تحقیق خود بر روی 269 نفر اشاره کردهاند که آموزش مهارتهای اجتماعی، تأثیر مثبتی بر سازگاری اجتماعی و افزایش مهارتهای اجتماعی دارد.
هربرت و همکاران (2005) در پژوهشی بر روی 220 نفر دریافتند که آموزش مهارتهای ارتباطی و اجتماعی باعث کاهش اضطراب اجتماعی آزمودنیها میشود.
مایز، راسل و پتی (1998) در تحقیقات خود بر روی 160 نفر به این نتیجه رسیدند که تعامل با همسالان میتواند به عنوان عاملی با اهمیت در شبکه روابط اجتماعی فرد تلقی گردد.
در تحقیق درتون، شری و سیرسی (1997)، مدرسه به عنوان عامل مهمی درنظر گرفته شده است که میتواند در اجتماعی کردن دانشآموزان تأثیر زیادی داشته باشد.
بینرت و اشنایدر (1995) به این نتیجه رسیدند که برنامه آموزش مهارتهای ارتباطی در افزایش ادراک خود اجتماعی و کاهش رفتارهای منفی نسبت به همسالان مؤثر بوده است. کونت و همکاران (1995) دریافتند که آموزش مهارتهای اجتماعی موجب بهبود توانایی و کیفیت راهبردهای حل مسأله در گروه آزمایشی میشود.
نتایج پژوهش وردین و همکارانش (1990)، بر روی 190 نفر نشان داده است که آموزش مهارتهای اجتماعی، موجب بهبودی قابلتوجهی در فعالیتها و رفتارهای اجتماعی دانشآموزان و همچنین اعتماد به نفس آنها میشود. طی چند دهه اخیر، پژوهشهایی درباره روابط اجتماعی با همسالان و متغیرهای همبسته با آن در دوران کودکی و نوجوانی صورت گرفته است. یافتههای پارهای از این پژوهشها نشان میدهد که روابط ضعیف با گروه همسن با الگوی عمومی منفی ادراک خود همراه است. این الگو عبارت است از ادراک شایستگی اجتماعی پایین، خودکفایی ضعیف و انتظارات سطح پایین برای پیامدهای اجتماعی و ارزشیابی دوستان (هیمل و فرانک، 1985). در حالی که دانشآموزان اجتماعی، از ادراک خود مثبت، به ویژه در زمینه شایستگی اجتماعی، شایستگی ورزشی و حرمت خود برخوردارند (بویومن و بگین، 1990).
مدلین (1989) در تحقیقی که بر روی دانشآموزان ابتدایی انجام داد، نشان داد که مهارتهای ارتباطی و اجتماعی ناکافی مسائل عمدهای را برای آن ها ایجاد میکند. وی برنامهای که شامل مهارتهای ارتباطی باشد را بسیار سودمند میداند، وی اضافه میکند که مربیان و مشاوران لازم است که دانش آموزان را با مسائل آشنا کرده و راههایی را برای رفع این مسئله جستجو کنند.
راتر و رابرت (1983)، طی مطالعهای که در زمینه رشد اجتماعی دانشآموزان انجام دادند، نتیجه گرفتند که مدرسه تأثیر مثبتی در احساس مسئولیت دانشآموزان نسبت به رفاه حال دیگران، احساس لیاقت و شایستگی دانشآموزان هنگام فعالیتهای گروهی و ارتباط با بزرگترها، سبقت گرفتن برای شرکت در گروه های متشکل از افراد بزرگتر از خود، رشد اجتماعی، مهارتهای حل مسئله، فرصتهای دریافت شده برای انجام مسئولیت و تصمیمگیری دارد.
در مجموع میتوان گفت که نتایج بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور نشان دادهاند که بین اعتیاد به اینترنت، ویژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان میدهند که عوامل مختلف و متعددی بر ویژگی های شخصیتی و تعاملات اجتماعی افراد موثرند که یکی از این امر میتواند تأثیرات اینترنتی باشد.
فصل سوم :
روش تحقیق
در این فصل به توضیح روش تحقیق، جامعه آماری و روش نمونهگیری و تعداد نمونه پرداخته میشود. همچنین روش گردآوری داده ها، ابزار گردآوری داده ها، پایایی و روایی ابزار مورد استفاده، روش اجرای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها توضیح داده میشوند.
روش تحقیق
انتخاب روش تحقیق به عواملی مانند ماهیت موضوع تحقیق، اهداف و سؤالات تحقیق، دامنه موضوع تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد (حسنزاده، 1382). با توجه به ماهیت موضوع پژوهش، مقایسه ویژگیهای شخصیتی و تعاملات اجتماعی کودکان ابتدایی معتاد به اینترنت و عادی در مدارس ابتدایی منطقه 5 تهران ، نوع تحقیق حاضر علی- مقایسه ای بود.
جامعه آماری
در این پژوهش جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع چهارم ابتدایی منطقه 5 تهران در سال تحصیلی 94-93 بود.
روش نمونهگیری و تعداد نمونه
روش نمونهگیری در این تحقیق به شکل تصادفی ساده بود. بدین ترتیب که در مدارس مقطع ابتدایی منطقه 5 شهر تهران بین دانش آموزان پسر ، به اجرای پرسشنامهها و جمعآوری داده ها اقدام شد. پس از بکارگیری روش نمونهگیری با توجه به جدول مورگان، اعضای نمونه 380 نفر انتخاب شدند. همچنین 10 مدرسه مقطع ابتدایی در منطقه 5 تهران وجود داشت.
ابزار پژوهش
برای جمعآوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از سه ابزار استفاده گردید.
1- پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IAD)
جهت گردآوری داده ها در مورد اعتیاد به اینترنت (و تعیین میزان اعتیاد دانش آموزان به اینترنت)، مقیاس اعتیاد به اینترنت (IAD) که توسط کیمبرلی یانگ در سال 1998 ساخته شده است، مورد استفاده قرار گرفت. مقیاس یانگ نسبت به سایر مقیاسها از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار است. در کره، یو و همکاران (یو و دیگران، 2004) و کیم و همکاران (کیم و دیگران، 2005) برای این ابزار اعتبار محاسبه شده با روش آلفای کرونباخ بیش از 90/0 را گزارش کردهاند، و لی و چو (2005) اعتبار به روش بازآزمایی پس از دو هفته را 85/0 به دست آوردند. قاسمزاده و دیگران (1386) نیز اعتبار این ابزار محاسبه شده با روش آلفای کرونباخ را در تحقیق خود 88/0 گزارش کردهاند. این مقیاس شامل 20 سوال با مقیاس 5 درجهای لیکرت میباشد. دامنه نمرات از صفر تا 100 است. نمره صفر تا 39 نشاندهنده کاربر معمولی، نمره 40 تا 69 کاربر در معرض خطر و نمره 70 تا 100 کاربر معتاد به اینترنت میباشد (یانگ، 1998).
در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ 92/0 به دست آمده است.
2- پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیتی NEO
پرسشنامه NEO-FFI (مورد استفاده در این پژوهش) فرم کوتاهی از پرسشنامه تجدیدنظر شده NEO (NEO-PI-R، کاستا و مکگری، 1992) است که برای ارزیابی مختصر و سریع پنج عامل اصلی شخصیت طراحی شده است. این پرسشنامه دارای 60 ماده است. 5 بعد شخصیت بهنجار را اندازهگیری میکند و شامل 12 ماده برای هر یک از پنج بعد است (کاستا و مکگری، 1992). خرده مقیاس های هر یک از پنج عامل عبارتند از :
1- روانرنجورخویی: تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت، احساس گناه و نفرت (گروسی، 1380).
2- برونگرایی: دوست داشتن مردم، ترجیح گروه های بزرگ و گردهماییها، با جرأت بودن، فعال بودن و پرحرف بودن از صفات برونگراهاست (گروسی، 1380).
3- گشودگی نسبت به تجربه: عناصری چون تصور فعال، احساس زیباپسندی، توجه به احساسات درونی، تنوعطلبی، کنجکاوی ذهنی و استقلال در قضاوت (کدیور، 1381).
4- سازشپذیری: عناصری چون نوع دوستی، خوشخلقی، قابل اعتماد بودن، داشتن حس همکاری، با گذشت بودن و خوشباوری را دربر میگیرد (کدیور، 1381).
5- وظیفهشناسی: افرادی منطقی، مرتب و پاکیزه، دقیق، وقتشناس، قابل اطمینان و هشیار و مراقب هستند (گروسی، 1380).
ضریب آلفای گزارش شده پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصیت NEO-FFI توسط مکگری و کوستا بین 74/0 تا 89/0 با میانگین 81/0 متغیر بوده است. در تحقیقی که توسط بوچارد و همکاران در سال 1999 صورت گرفت، ضریب آلفا برای روانرنجورخویی 850/، برای برونگرایی 72/0، برای گشودگی نسبت به تجربه 68/0، برای سازشپذیری 69/0 و برای وظیفهشناسی79/0 به دست آمده است که نشاندهنده همسانی درونی بالای پرسشنامه است (بوچارد و همکاران، 1999). ضریب همبستگی بین نمرههایFFI NEO- با NEO-PI-R در نمونه ABLSA به ترتیب 92/0 ، 90/0 ، 91/0 ، 77/0 ، 87/0 ، برای شاخصهای A،C N ،E و O محاسبه شد.
حقشناس (1385) ضریب اعتبار بازآزمایی برای یک گروه نمونه ایرانی شامل 208 دانش آموز با سه ماه فاصله زمانی به ترتیب 79/0، 79/0، 80/0، 75/0، 83/0 برای روانرنجورخویی، برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، سازشپذیری و وظیفهشناسی به دست آورد (ملازاده، 1381).
در زمینه روایی همزمان این پرسشنامه، بین پرسشنامه ریخت مایرز بریگز، پرسشنامه شخصیتی مینهسوتا، پرسشنامه تجدیدنظر شده کالیفرنیا، بررسی مزاج گیلفورد و زاکرمن، سیاهه یا فهرست رگهها و مقیاس رگه بینفردی، رابطه بالایی مشاهده شده است. این یافتهها نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه است (ابراهیمی زاده، 1387).
در پژوهش حاضر نیز ضریب آلفای کرونباخ برای روانرنجورخویی، برونگرایی، گشودگی نسبت به تجربه، سازشپذیری و وظیفهشناسی به ترتیب 77/0، 72/0، 78/0، 74/0 و 83/0 به دست آمده است.
3- تعاملات اجتماعی
پرسشنامه تعاملات اجتماعی الیس – وایتزمن دارای 27 سوال 3 و 4 گزینه ای می باشد. آزمودنی باید یکی از این گزینه ها را مشخص کند. پس از این که آزمودنی ها به سوالات پاسخ دادند، پاسخ ها را به کمک کلید استخراج نموده و به آن ها نمره داده می شود.
پایایی و روایی
در تحقیق امیری (1385)، ضریب پایایی مقیاس در همسانی درونی با آلفای کرونباخ برابر با 72% و ضریب روایی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *