منبع پایان نامه درباره موبدان زردشتی

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

بعد از زرتشت می آید ظهور می کند و این زد وخورد سرانجام با شکست کامل اهریمن پذیرد و ظلم و فساد و شر و بدی بکلی از جهان ریشه کن شود۱
موضوع تقابل نور و ظلمت در روز نخست در تعالیم زردشت یک اصل منطقی بوده و بعدها موبدان زردشتی آن را به صورت دو گانه پرستی “ثنویت” و دو خدای خلق خیر وشر و نور و ظلمت و احترام به آتش و پرستش آن در