مولفه‌های هوش هیجانی

مولفه‌های هوش هیجانی

هوش هیجانی مولفه‌های زیر را شامل میشود.

1.ادراک، ارزیابی و بیان هیجانها

– توانایی برای شناخت هیجان در حالت‌های جسمی و روانشناختی

– توانایی شناخت هیجان در دیگر افراد

– توانایی برای بیان هیجان بصورت دقیق و بیان نیازهای مرتبط با احساسها

– توانایی برای تشخیص بین احساسات درست ونادرست

افرادی که نسبت به احساسات خود اطمینان بیشتری دارند بهتر می‌توانند زندگی خویش را هدایت کنند. این افراد در باره احساسات واقعی خود  در زمینه اتخاذ تصمیمات شخصی از انتخاب همسر گرفته تا شغلی که بر میگزینند، احساس اطمینان بیشتری میکنند.

2.تسهیل هیجانی تفکر

– توانایی برای باز جهت دهی تفکر بر پایه احساسهای همخوان با اشیا،وقایع و افراد دیگر

– توانایی برای ایجاد هیجانها به منظور تسهیل قضاوت و خاطرات مرتبط با احساسات

– توانایی استفاده از نوسانات خلقی به منظور دستکاری دیدگاه

– توانایی برای استفاده از حالت‌های هیجانی به منظور مسئله گشایی و خلاقیت

قدرت تنظیم احساسات خود، توانایی است که بر حس خود آگاهی متکی است و مهارت عاطفی به ظرفیت شخص برای تسکین دادن خود، دور کردن اضطرابها، افسردگی یا بیحوصله گی‌های متداول و پیامد‌های شکست و استفاده صحیح از هیجانها در جهت موفقیت‌های فردی و اجتماعی میپردازد.

3.فهم و تحلیل اطلاعات هیجانی

– توانایی برای فهم چگونگی هیجانهای مختلف ازبعد ارتباط

– توانایی درک علل و پیامد‌های احساسات

– توانایی برای تفسیر هیجانهای پیچیده نظیر تعقلات عاطفی و حالتهای هیجانی متناقض با آن

– توانایی فهم و پیش بینی احتمال گذر‌های بین هیجانها

خوشتن داری عاطفی –به تاخیر انداختن و فرونشاندن تکانش‌ها –که زیربنای تحقق هر پیشرفتی است، مستلزم آگاهی از وقوع هیجانها و پیش بینی پیامد‌های آن می‌باشد.

  1. نظم بخشی هیجان

– توانایی برای پذیرش احساسات،هم احساسات خوشایند و ناخوشایند

– توانایی بازبینی و باز تابش هیجانها

– توانایی کنترل، بسط، انفصال از حالتهای هیجانی بسته به قضاوتهای اطلاعاتی فرد

– توانایی مدیریت هیجانها در خود و دیگران

آگاهی از اطلاعات هیجانی ما را در زمینه مدیریت هیجانها توانمند خواهد کرد و منظور از مدیریت –کنترل هیجانها و نه سرکوب آن- جهت دهی هیجانها به منظور تحقق موقعیتهای مناسب جهت هموار کردن راههای پیشرفت می‌باشد.

نکته آخر: با اینکه افراد از نظر توانایی‌های ذکر شده ممکن است با هم تفاوت داشته باشند – ممکن است برخی در یک مولفه و برخی در مولفه‌های دیگر توانمند باشند- اما آنچه زیر بنای سطح توانایی ماست، این است که مغز ما به طرز چشم گیری شکل پذیر است و همواره در حال یادگیری است،پس امکان بهبود و ایجاد این توانایی‌ها وجود دارد. و در این راستا مطمئنا اراده و خواست ما یارای این تحول خواهد بود.