جدول ۴-۱٫ دست کم، بیشترین حد، میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیا در اضطراب اجتماعی و ابعاد اون

اضطراب

متغیرها تعداد دست کم بیشترین حد میانگین انحراف ملاک
۱-  ترس از آزمایش منفی ۳۶۱ ۴ ۳۱ ۸۰/۱۵ ۶۹/۵
۲- دوری از موقعیت­های جدید ۳۶۱ ۵ ۲۴ ۱۲/۱۳ ۸۳/۴
۳- اجنتناب عمومی ۳۶۱ ۴ ۱۶ ۴۹/۸ ۵۴/۳
۴- اضطراب اجتماعی ۳۶۱ ۱۴ ۶۰ ۹۲/۳۳ ۹۹/۱۲

 

همونجوری که در جدول مشاهده می شه، نمرات آزمودنی­ها در به ترتیب بعد ترس از آزمایش منفی دارای دست کم نمره ۴، بیشترین حد نمره ۳۱ و میانگین ۸۰/۱۵، در بعد دوری از موقعیت­های عمومی دارای دست کم نمره ۵، بیشترین حد نمره ۲۴ و میانگین ۱۲/۱۳، در بعد دوری از موقعیت­های عمومی، دست کم نمره برابر با ۴، بیشترین حد نمره ۱۶ و میانگین ۴۹/۸ و در نمره کل اضطراب اجتماعی، دست کم نمره ۱۴، بیشترین حد نمره ۶۰ و میانگین نمرات در این پرسشنامه برابر با ۹۲/۳۳ه.

توصیف نمرات آزمودنی­ها  طبق نمرات جو روانی- اجتماعی کلاس

در جدول ۴-۲ اطلاعات مربوط به نمرات آزمودنیا در جو روانی- اجتماعی کلاس نشون داده شده.

جدول ۴-۲٫ دست کم، بیشترین حد، میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیا در جو روانی- اجتماعی کلاس

متغیرها تعداد دست کم بیشترین حد میانگین انحراف ملاک
۱-  اصطکاک ۳۶۱ ۲ ۱۰ ۳۶/۷ ۷۹/۲
۲- انسجام ۳۶۱ ۳ ۱۰ ۹۳/۶ ۶۹/۱
۴- انضباط ۳۶۱ ۳ ۱۰ ۰۴/۶ ۹۵/۱
۵- رقابت ۳۶۱ ۲ ۱۰ ۳۶/۶ ۴۰/۲

 

همونجوری که در جدول مشاهده می شه، نمرات آزمودنیا در به ترتیب در بعد اصطکاک دارای دست کم نمره ۲ ، بیشترین حد نمره ۱۰ و میانگین ۳۶/۷، در بعد انسجام دارای دست کم نمره ۳، بیشترین حد نمره ۱۰ و میانگین۹۳/۶، در بعد انضباط دست کم نمره برابر با ۳، بیشترین حد نمره ۱۰ و میانگین ۰۴/۶  و در بعد رقابت دست کم نمره ۲، بیشترین حد نمره ۱۰ و میانگین ۳۶/۶ه.

توصیف نمرات آزمودنیا  طبق نمرات خودکارآمدی تحصیلی

در جدول ۴-۳ اطلاعات مربوط به نمرات آزمودنی­ها در خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اون نشون داده شده.

جدول ۴-۳٫دست کم، بیشترین حد، میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیا در خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اون

متغیرها تعداد دست کم بیشترین حد میانگین انحراف ملاک
۱-  استعداد ۳۶۱ ۴ ۲۹ ۹۱/۱۵ ۵۱/۷
۲- بافت ۳۶۱ ۴ ۲۹ ۴۹/۱۵ ۰۹/۷
۳- تلاش ۳۶۱ ۴ ۲۰ ۱۵/۱۳ ۰۳/۴
۴- خودکارآمدی تحصیلی ۳۶۱ ۷ ۴۵ ۴۷/۲۳ ۹۴/۱۱

 

همونطور که در جدول مشاهده می شه، نمرات آزمودنی­ها به ترتیب در بعد استعداد دارای دست کم نمره ۴، بیشترین حد نمره ۲۹ و میانگین ۹۱/۱۵، در بعد بافت دارای دست کم نمره ۴، بیشترین حد نمره ۲۹ و میانگین ۴۹/۱۵، در بعد تلاش دست کم نمره برابر با ۴، بیشترین حد نمره ۲۰ و میانگین برابر با ۱۵/۱۳، و در بعد نمره کل خودکارآمدی تحصیلی دست کم نمره ۷، بیشترین حد نمره ۴۵ و میانگین برابر با ۴۷/۲۳ه.

ماتریس اتحاد اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی

جدول۴-۴ ماتریس اتحاد اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی رو نشون میده.

 

 

 

 

 

جدول ۴-۴٫ ماتریس اتحاد اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی

 

متغیرها ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱-  ترس از آزمایش منفی ۱
۲-  دوری از موقعیت جدید ٭ ٭۸۳ ۱
۳- دوری عمومی ٭ ٭۵۷/۰ ٭ ٭۵۳/۰ ۱
۴-  اضطراب اجتماعی ٭ ٭۶۲/۰ ٭ ٭۶۰/۰ ٭ ٭۴۵/۰ ۱
۵- خودکارآمدی تحصیلی ٭ ٭۶۰/۰- ٭ ٭۵۴/۰- ٭ ٭۲۸/۰- ٭ ٭۷۱/۰- ۱

 

همونطور که در جدول ۴-۴ مشاهده می­شه، به ترتیب ترس از آزمایش منفی (۰۰۱/، P<60/0- = r)،  دوری از موقعیت های اجتماعی جدید (۰۰۱/، P<54/0- = r)، دوری از موقعیت های عمومی(۰۱/، P<28/0- = r) و اضطراب اجتماعی  (۰۰۱/، P<71/0-= r) با خودکارآمدی تحصیلی اتحاد منفی و معنی­داری دارن. اینجوری که با افزایش اضطراب اجتماعی و ابعاد اون خودکارآمدی تحصیلی کاهش پیدا می­ کنه.

    تحلیل رگرسیون اضطراب اجتماعی بر خودکارآمدی تحصیلی

به خاطر بررسی قدرت پیش بینی کنندگی اضطراب اجتماعی و ابعاد اون در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی از راه رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته های این تحلیل در جدول ۴-۵ و ۴-۶ ارائه شده.

 

 

 

جدول ۴-۵٫ یافته های تحلیل رگرسیون پیش ­بینی خودکارآمدی تحصیلی از راه اضطراب اجتماعی

متغیر ملاک متغیر پیش­بین R R2 F B β t P
خودکارآمدی تحصیلی اضطراب اجتماعی ۷۱/۰ ۵۰/۰ ۴۹/۳۶۵۰۰۰۱/۰ P< ۶۵/۰- ۷۱/۰- ۱۱/۱۹- ۰۰۰۱/۰

 

همون­گونه که در جدول ۴-۵ مشاهده می­شه، ضریب اتحاد چندگانه­ بین اضطراب اجتماعی و متغیر ملاک (خودکارآمدی تحصیلی) معناداره (۰۰۱/۰، P<71/0 = R). یعنی، اضطراب اجتماعی ۵۰ درصد واریانس خودکارآمدی تحصیلی رو تبیین کرده.

خلاصه­ی مدل رگرسیون پیش ­بینی خودکارآمدی تحصیلی از راه عامل­های اضطراب اجتماعی در جدول ۴-۶ ارائه شده.

 

جدول ۴-۶٫ یافته های تحلیل رگرسیون پیش ­بینی خودکارآمدی تحصیلی از راه عامل­های اضطراب اجتماعی

متغیر ملاک متغیر پیش­بین R R2 F B β t P
خودکارآمدی تحصیلی ترس از آزمایش منفی ۶۱/۰ ۳۸/۰ ۷۹/۷۲۰۰۱/۰ P< ۱۵/۱- ۵۵/۰- ۰۲/۷- ۰۰۱/۰
دوری اجتماعی و اندوه جدید ۳۴/۰- ۱۴/۰- ۸۵/۱- ۰۶۵/۰
دوری اجتماعی و اندوه عمومی ۳۶/۰- ۱۱/۰- ۰۶/۲- ۰۴/۰

 

همون­گونه که در جدول ۴-۶ مشاهده می­شه، ضریب اتحاد چندگانه­ بین ابعاد اضطراب اجتماعی و متغیر ملاک (خودکارآمدی تحصیلی) معناداره (۰۰۱/۰، P<61/0= R). یعنی، ابعاد اضطراب اجتماعی ۳۸ درصد واریانس خودکارآمدی تحصیلی رو تبیین کرده­ان.

ماتریس اتحاد جو روانی- اجتماعی کلاس و خودکارآمدی تحصیلی

جدول ۴-۷ ماتریس اتحاد جو روانی- اجتماعی کلاس و خودکارآمدی تحصیلی رو نشون میده.

جدول ۴-۷٫ ماتریس اتحاد جو روانی- اجتماعی کلاس و خودکارآمدی تحصیلی

متغیرها ۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۱-  اصطکاک ۱
۲-  انسجام ۰۲/۰- ۱
۳-  انضباط ۱۰/۰- ٭ ٭۳۱/۰ ۱
۴- رقابت ٭ ٭۴۹/۰- ٭۱۲/۰- ٭۱۳/۰- ۱
۵-  خودکارآمدی تحصیلی ٭ ٭۴۱/۰- ٭۱۷/۰ ٭۱۲/۰ ٭۱۳/۰- ۱

 

همونطور که در جدول ۴-۷ مشاهده می­شه،  به ترتیب بعد اصطکاک (۰۰۱/، P<41/0- = r)،  و بعد رقابت (۰۱/، P<13/0- = r) با خودکارآمدی تحصیلی اتحاد منفی و معنی­داری دارن. اینجوری که با افزایش اندازه اصطکاک و رقابت خودکارآمدی تحصیلی کاهش پیدا می­ کنه. هم اینکه بعد انسجام (۰۱/، P<17/0 = r) اتحاد مثبت و معنی­داری با خودکارآمدی تحصیلی نشون می­دهد یعنی با افزایش انسجام و اتحاد بین علم­ آموزان خودکارآمدی تحصیلی هم افزایش پیدا می­ کنه. هم اینکه همونطور که توجه می­شه بعد انضباط هم با خودکارآمدی تحصیلی اتحاد معنی­داری داره.

    تحلیل رگرسیون جو روانی- اجتماعی کلاس بر خودکارآمدی تحصیلی

به خاطر بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جو روانی- اجتماعی کلاس در پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی از راه رگرسیون چندگانه استفاده گردید. یافته های این تحلیل در جدول ۴-۸ ارائه شده.

جدول ۴-۸٫ یافته های تحلیل رگرسیون پیش ­بینی خودکارآمدی تحصیلی از راه عامل­های جو روانی اجتماعی کلاس

متغیر ملاک متغیر پیش­بین R R2 F B β t P
خودکارآمدی تحصیلی اصطکاک ۵۹/۰ ۳۵/۰ ۷۸/۴۷۰۰۱/۰ P< ۶۴/۲- ۶۱/۰- ۵۴/۱۲- ۰۰۰۱/۰
انسجام ۱۲/۱ ۱۶/۰ ۴۸/۳ ۰۰۱/۰
انظباط ۹۵/۰ ۱۶/۰- ۴۱/۳- ۰۰۱/۰
رقابت ۹۷/۱ ۴۰/۰- ۹۰/۷ ۰۰۰۱/۰

 

 

برابر جدول ۴-۸، بعد اصطکاک با ضریب بتای برابر ۶۱/۰- در درجه اول اهمیت از نظر پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی قرار داره و بعد از اون، بعد رقابت با ضریب بتای برابر ۴۰/۰- در درجه دوم اهمیت از نظر پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی و در آخر بعد انسجام با ضریب بتای برابر ۱۶/۰ و بعد انضباط  با ضریب بتای برابر ۱۶/۰-  در درجه سوم اهمیت از نظر پیش بینی خودکارآمدی تحصیلی قرار گرفته­ان برابر جدول فوق، می­توان ۳۵ردرصد واریانس متغیر خودکارآمدی تحصیلی رو از راه جو روانی- اجتماعی کلاس تبیین کرد.