ویژگی­های روابط انسانی مطلوب در مدرسه

Posted on

 

  • درک نیازها و استعدادها.
  • درک تفاوت­های فردی.
  • شناخت و احترام به شخصیت دیگران.
  • توان برقراری ارتباط.
  • گوش دادن.
  • بیان عواطف و احساسات.

تأمین بهداشت روانی (میرکمالی،1379).

  ویژگی­های جمعیت­ شناختی از نظر روانشناسی