پایان نامه ارشد با موضوع اسیدسالیسیلیک، محلولپاشی، هیبرید، بلال

استفاده گردید.

3- 9. صفات مورد مطالعه:
اندازه گیری صفات گیاه طی دو مرحله رسیدگی فنولوژی انجام گرفت:
1- اندازه گیری بعد از برداشت که عبارت بودند از: ارتفاع بوته، قطر ساقه، قطر بلال با پوشش، وزن تر هر بوته، عملکرد علوفه تر در هکتار، وزن خشک تک بوته، عملکرد علوفه خشک در هکتار، نسبت وزن تر بلال به کل، نسبت وزن تر برگ به کل، نسبت وزن تر ساقه به کل، فاصله بلال تا سطح زمین، تعداد بلال در بوته و تعداد بلال در متر مربع.
2- اندازگیری شاخص های رشد که عبارتند از : شاخص سطح برگ (LAI) در مرحله ظهور گل آذین.
3- اندازه گیری های کیفی که عبارتند از: میزان ماده خشک تولیدی، درصد پروتئین، میزان قند، مقدار فیبر و خاکستر در اندام هوایی.

3-10. اندازه گیری شاخص سطح برگ:

در اندازه گیری های شاخص های رشد، تغییرات سطح برگ و ماده خشک در مرحله ظهور تاسل اقدام به نمونه برداری 5 بوته متوالی از ردیف 2 یا 3 هر تیمار پس از حذف اثر حاشیه از سطح خاک برداشت اندام هوایی مختلف شامل برگ ، ساقه، بلال و تاسل تفکیک شد و سطح برگ با دستگاه Leaf Area meter محاسبه شد. آنگاه کلیه اندام ها به تفکیک در درون پاکت های کاغذی قرار گرفته و در آون با درجه حرارت 90 درجه به مدت 48 ساعت خشک شد. اندام های خشک شده در آون با ترازوی حساس با دقت 1/0 گرم توزین می گردید.

شکل1- تصویر دستگاه Leaf Area meter مستقر در آزمایشگاه فیزیولوژی واحد دامغان

3-11. اندازه گیری کیفیت علوفه :
در سالهای اخیر تکنولوژی طیف سنجی مادون قرمز نزدیک (1NIR) توسعه فراوانی یافته و اندازه‌گیری ترکیبات فرآورده‌های زراعی و دامی با این سیستم امکان پذیر شده است. در برنامه‌های اصلاحی که معمولاً تعداد زیادی از افراد جمعیت‌ها بصورت تک بوته ارزیابی می‌شوند و مقدار ماده خشک هر بوته برای اندازه‌گیری به روش‌های شیمیائی کافی نمی‌باشد و از طرف دیگر اندازه‌گیری صفات کیفی به روش شیمیائی بسیار پر‌هزینه می‌باشد. بنابراین، استفاده از تکنولوژی NIR کارایی بیشتری دارد و ضمن کاستن از هزینه‌های آزمایشات باعث سرعت عمل در اندازه‌گیری ها نیز می‌گردد.
تکنولوژیNIR بر اساس جذب و انعکاس اشعه مادون قرمز در طول موجهای بین2500-700 نانومتر استوار است. در این روش اشعه برجسم تابانیده می‌شود و انرژی منعکس شده(R) از نمونه بر اساسLogL/R اندازه گیری می‌شود و بر اساس برازش معادلات خطی رگرسیونی چند متغیره بین انرژی‌های منعکس شده از جسم و داده های شیمیایی دستگاه کالیبره می‌شود (جعفری و همکاران، 2003). دقت NIR بستگی به دقت در کالیبراسیون آن دارد. بنابراین، روش‌های استاندارد آزمایشگاهی باید دقیق و استاندارد باشند و نمونه‌های علوفه مورد استفاده بایستی دامنه کافی برای صفات داشته باشند، به همین جهت نمونه ها از مراحل مختلف رویش گیاه، چین، سال و مکانهای متفاوت جمع‌آوری می‌کنند. در کالیبراسیون NIR ابتدا با استفاده از طول موج‌های مختلف چندین معادله رگرسیونی برازش داده می‌شوند و بر اساس پارامتر‌های آماری هریک از معادلات از قبیل ضرایب همبستگی و اشتباه استاندارد بهترین معادله برای کالیبراسیون NIR انتخاب می‌شود. پس از کالیبراسیون دستگاه NIR ، اندازه گیری صفات کیفی ذیل در آزمایشگاه مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بر اساس روش ارائه شده توسط Jafari و همکاران (2003) و جعفری (1380) انجام شد.
* درصد ماده خشک قابل هضم2 DMD
* درصد قندهای محلول در آب3WSC
* درصد پروتئین خام4 CP
* درصد دیواره سلولی منهای همی سلولز5 ADF
* درصد خاکستر کل6 ASH
* درصد فیبرخام7 CF

شکل 2- تصویر دستگاه NIR

3-12. محاسبات آماری:
تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SAS انجام و مقایسه میانگین ها نیز با استفاده از آزمون LSD در سطح احتمال 5 درصد انجام شد و رسم نمودار ها با نرم افزار Excell صورت گرفت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل دادهها

4-1 ارتفاع بوته
ارتفاع بوته از نظر آماری تحت تأثیر تاریخ کاشت و اثر متقابل تاریخ کاشت× محلولپاشی اسیدسالیسیلیک به ترتیب در سطح احتمال 1 و 5 درصد اختلاف معنی داری را از خود نشان داد (جدول1). بیشترین ارتفاع بوته به ترتیب در تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک با غلظت 1 میلی مولار برابر با 576/148 و 966/132 سانتیمتر بدست آمد (جدول2). حداکثر اثر متقابل تاریخ کاشت× رقم بر روی ارتفاع بوته در تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) با رقم سینگل کراس 704 برابر با 3/150 سانتی متر بدست آمد (جدول3). براساس جدول 4 بیشترین ارتفاع بوته تحت اثر متقابل تاریخ کاشت× محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) با محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در غلظت صفر میلیمولار برابر با 5/135 حاصل شد. حداقل ارتفاع بوته تحت اثر هیبرید× محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در هیبرید 504 با غلظت 1 میلیمولار اسیدسالیسیلیک برابر با 3/124 سانتیمتر حاصل گردید و همچنین حداکثر ارتفاع بوته تحت محلولپاشی 1 میلیمولار اسیدسالیسیلیک در هیبرید 704 برابر با 6/141 سانتی متر بدست آمد (جدول5). کمترین وبیشترین ارتفاع بوته تحت اثرات سه عاملی تاریخ کاشت× هیبرید× محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در تاریخ کاشت اول (15 تیر ماه) با محلولپاشی صفر میلیمولار اسیدسالیسیلیک بر روی هیبرید 504 برابر با 1/103 سانتی
متر و بیشترین ارتفاع بوته مربوط به تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) با محلولپاشی 1 میلیمولار اسیدسالیسیلیک بر روی هیبرید 504 برابر با 2/159 سانتیمتر بدست آمد (جدول6). Williams and lindquist (2007) از طرفی شاهد عدم تغییر معنیدار بیوماس ذرت در دو تاریخ کاشت میباشیم که عدم تغییر بیوماس نشان دهنده این موضوع است که شاید در تاریخ کاشت دوم گیاه با توجه به گرم شدن هوا توانسته با سرعت بیش تری میزان تجمع حرارتی خود را افزایش دهد. اختلاف ارتفاع مشاهده شده بین دو تاریخ کاشت ممکن است با دما در ارتباط باشد. نتایج آزمایش Williams and lindquis ((2007 نشان داد تأخیر در زمان کاشت موجب افزایش 13 تا 24 سانتی متری ارتفاع ذرت شد. نتایج سایر تحقیقات نیز نشان داده است که ارتفاع بیش تر به عنوان یک برتری در تاریخ کاشت به شمار می رود (Evans et al, 2003). رحمانی و همکاران (1388) گزارش دادند بلند ترین ارتفاع بوته در تاریخ کاشت آخر، سوم مرداد با میانگین 2/162 سانتی متری و کوتاهترین ارتفاع بوته در تاریخ کاشت اول بیست و پنجم خرداد با میانگین 106 سانتی متر بدست آمدکه مطابق با این تحقیق می باشد. احمدزاده (1386) در بین هیبریدهای سینگل کراس 704، سینگل کراس 666 و سینگل کراس 504 بیشترین ارتفاع بوته را مربوط به هیبرید سینگل کراس 704 و مترین آن متعلق به هیبرید سینگل کراس 504 گزارش داد و اعلام کرد هیبریدهای دیررس و هیبریدهای زودرس کمترین ارتفاع بوته را به خود اختصاص میدهند. فیض بخش و همکاران (1389) بیشترین ارتفاع بوته را در تاریخ کاشت تابستانه (2/252 سانتی متر) را در بررسی های خود گزارش نمود درجات حرارت بالا بعد از سبز شدن باعث افزایش رشد ذرت می گردد (نورمحمدی و همکاران، 2001) و در نتیجه در دوره رشد رویشی و زایشی کوتاهترین می شود این در حالی است که مقدار گرمای بیشتری را در مدت زمان کمتری نسبت به کشت بهاره دریافت نموده است. باصفا (1377) نیز گزارش داد ارتفاع بوته با دیرسی و زودرسی هیبریدها تغییر می کند بطوریکه هرچه هیبرید دیرس تر می باشد ارتفاع بوته نیز بیشتر می شود. کریمی (1386) نیز عنوان تأخیر در مراحل فنولوژیکی ذرت با طولانی کردن دوره رشد رویشی هر مرحله باعث افزایش ارتفاع بوته آن مرحله می شود. در بررسی محققان بیان شده است اما احتمال داده می شود که اسیدسالیسیلیک طویل شدن و تقسیم سلولی را به همراه مواد دیگری از قبیل اکسین تنظیم می نماید (Shim et al, 1999). در نتیجه تیمار گیاه با اسیدسالیسیلیک منجر به افزایش رشد طولی می شود به نظر میرسد که افزایش طول ساقه تحت تأثیر سالیسیلیک اسید در شرایط تنش می باشد. زیرا تنشهای محیطی سبب کاهش تقسیم سلولی میشوند (Liu et al, 2003, 2004). نتایج سالها تحقیق نشان میدهد که اسیدسالیسیلیک موجب افزایش رشد اندام هوایی و ریشه و تولید بیوماس در گونههای مختلف گیاهی میشود گزارش شده است که اسیدسالیسیلیک موجب رشد اندام هوایی میگردد (Metwally et al, 2003؛ Khodari, 2004). Khan et al (2003) بیان نمود که اگرچه محلول پاشی اسید سالیسیلیک و استیل سالیسیک اسید (m/l 5-10 و 3-10) بر گیاه ذرت و سویا در میزان ارتفاع گیاه وطول ریشه تأثیری نداشت اما موجب افزایش سطح برگ شد (دولت آبادیان و همکاران، 1387).

4-2 قطر ساقه:
این صفت تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت و از نظر آماری در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی داری را از خود نشان داد (جدول1). بیشترین قطر ساقه در تاریخ کاشت دوم ( مرداد ماه) برابر با 958/18 میلی متر بدست آمد (جدول2). در بررسی اثر متقابل تاریخ کاشت× هیبرید بیشترین قطر ساقه در تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) و هیبرید 504 برابر با 02/19 بدست آمد و کمترین قطر ساقه تحت اثر متقابل تاریخ کاشت× هیبرید در تاریخ کاشت اول (15 تیر ماه) با هیبرید 504 برابر با 97/15 بود (جدول3). در جدول 4 حداکثر میزان قطر ساقه تحت اثر متقابل تاریخ کاشت× محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) با محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در غلظت 1 میلیمولار برابر با 77/31میلیمتر مشاهده شد. مطابق جدول 6 بیشترین قطر ساقه تحت اثرات سه عاملی تاریخ کاشت× هیبرید× محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) با محلولپاشی 1 میلیمولار اسیدسالیسیلیک بر روی هیبرید 704 برابر با 10/20 میلیمتر حاصل گردید و کمترین قطر ساقه مربوط به تاریخ کاشت اول (15 تیر ماه) با محلولپاشی صفر میلیمولار اسیدسالیسیلیک بر روی هیبرید 504 برابر با 29/15 میلیمتر بدست آمد.
رحمانی و همکاران (1388) گزارش دادند قطر ساقه تحت تأثیر تاریخ کاشت قرار گرفت که با نتایج طباطبایی و همکاران (1389) مطابقت دارد. در بررسی فیض بخش و همکاران (1389) به این نتیجه رسیدند که بیشترین قطر ساقه از تاریخ کاشت بهاره به میزان 2/24 میلی متر بدست آمد. قطر ساقه به عنوان یکی از مشخصه های رشد است که می تواند تحت تأثیر عوامل مختلف از قبیل تاریخ کاشت قرار گیرد (Ayub et al, 2003).
ایران نژاد و همکاران (1388) بیان نمود اثر تاریخ کاشت بر قطر ساقه معنیدار است و بیشترین قطر ساقه در تاریخ کاشت دوم (از بیست و دوم خرداد تا یازدهم تیر) اختصاص داشت. اثر تاریخ کاشت بر صفات ارتفاع بوته ، قطر ساقه و مدت زمان لازم برای ورود به هر یک از مراحل فنولوژیکی عملکرد دانه معنیدار شد (اکبری و همکاران، 1388). محمدی عیسی آبادی و آقا علی خانی (1388) در جمع بندی نتایج خود دریافتند که عامل تاریخ کاشت صفات فنولوژیک را به طور معنی داری تحت تأثیر قرار میدهد و همچنین تأثیر معنی داری روی قطر ساقه و ارتفاع بوته و تعداد پا جوش ذرت دارد.

4-3 قطر بلال با پو
شش:
در میان منابع تغییرات قطر بلال با پوشش تحت تأثیر تاریخ کاشت، هیبرید و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک به ترتیب در سطح احتمال آماری 1 و 5 درصد قرار گرفت (جدول1). مقایسه میانگینهای اثر متقابل نشان داد که حداکثر قطر بلال با پوشش در تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) برابر با 897/42 میلیمتر بدست آمد، بیشترین قطر بلال با پوشش تحت غلظت 1 میلیمولار اسید سالیسیلیک و هیبرید 504 به ترتیب برابر با 814/29 و 762/29 میلی متر بود. و کمترین قطر بلال در غلظت صفر میلیمولار اسیدسالیسیلیک و هیبرید 704 به ترتیب برابر با 509/27 و 563/27 میلیمتر بدست آمد (جدول2). همچنین حداکثر قطر بلال با پوشش تحت اثر متقابل تاریخ کاشت× هیبرید در تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) و هیبرید 704 برابر با 91/31میلیمتر بدست آمد (جدول3). مطابق با جدول 4 بیشترین و کمترین اثر متقابل تاریخ کاشت× محلولپاشی اسیدسالیسیلیک به ترتیب در تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) با محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در غلظت 1 میلمولار و تاریخ کاشت اول (15 تیر ماه) با محلولپاشی صفر میلیمولار اسیدسالیسیلیک برابر با 77/31 و 62/24 نتیجه شد. همچنین حداقل قطر بلال با پوشش تحت اثر متقابل هیبرید× محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در رقم 504 با غلظت 1 میلیمولار اسیدسالیسیلیک برابر با 10/26 میلیمتر حاصل گردید (جدول5). حداکثر قطر بلال با پوشش تحت اثرات سه عاملی تاریخ کاشت× هیبرید × محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) با محلولپاشی 1 میلی مولار اسیدسالیسیلیک بر روی هیبرید704 برابر با 47/33 میلی متر حاصل گردید (جدول6). Lawson (2006) قطر بلال برای هیبرید های ذرت Temptotion Revelation و Gateway را به ترتیب 94/1، 87/1 و 72/1 اینچ گزارش کرد. در آزمایشی که Oktem et al(2004) در مرکز تحقیقاتی کشاورزی دانشگاه هاران در ترکیه بر روی رقم ذرت شیرین (Zea mays L. var. Succharata sturt) در 8 تاریخ کاشت (6 و 12 May، 5 و 21 July، 5 و 20 June، 4 و 20 Aug) انجام شد مشخص گردید که تاریخ کاشت 5 مرداد ماه از نظر عملکرد بلال، قطر بلال و وزن تک بلال معنی دار بودند.

4-4 فاصله بلال از سطح زمین:
این صفت از نظر آماری تحت تأثیر تاریخ کاشت و اثر متقابل تاریخ کاشت× محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در سطح احتمال 5 درصد اختلاف معنی داری را از خود نشان داد (جدول1). بیشترین فاصله بلال از سطح زمین در تاریخ کاشت دوم ( 5 مرداد ماه) و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک با غلظت 1 میلی مولار به ترتیب برابر با 400/46 و 825/43 سانتیمتر بدست آمد (جدول2). در بررسی اثر متقابل تاریخ کاشت× هیبرید بیشترین فاصله بلال از سطح زمین در تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) و هیبرید 704 و کمترین فاصله بلال از سطح زمین آمد در تاریخ کاشت اول (15 تیر ماه) با هیبرید 504 به ترتیب برابر با 44/47 و 01/38 سانتیمتر بود (جدول3). بیشترین فاصله بلال از سطح زمین اثر متقابل تاریخ کاشت× محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در تاریخ کاشت دوم (5 مرداد ماه) با محلولپاشی اسیدسالیسیلیک در غلظت صفر میلیمولار برابر با 94/47 حاصل شد (جدول4). کمترین فاصله بلال از سطح زمین تحت اثر رقم× محلولپاشی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *