پایان نامه ارشد با موضوع : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

new1 new1
سپتامبر 27, 2016 0 Comment

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

پیرامتن‌های درونی براساس مرجع خلق و کنشگران به سه دسته تقسیم می‌شوند: «ناشری، مؤلفی، شخص دیگر.» (همان: 91)

ژنت خود در تعریف بیش متنیت می‌نویسد: «هر ارتباط‌ای که موجب پیوند میان یک متن (Hypertext) B با متن پیشین  (Ohypotext) Aباشد، چنان که این پیوند از نوع تفسیری نباشد.» (نامور مطلق، 1386: 95)

تفاوت میان بیش‌متنیت و بینامتنیت را می‌توان این‌گونه بیان نمود که «اگر در بینامتنیت حضور بخشی مورد توجه می باشد، در بیش متنیت تأثیر کلی و الهام بخشی کلی مورد نظر می باشد.» (همان: 95)

ژنت این پنج نوع ترامتنیت را به علت ارتباط‌ی متقابل و هم‌پوشانی غیرقابل اجتناب شان کاملاً از یکدیگر جدایی ناپذیر می‌داند.

این پنج نوع روابط اثر را می‌توان به نوبه خود به دو دسته بزرگ تقسیم نمود. ارتباط میان دو اثر ادبی هنری و ارتباط میان یک اثر ادبی هنری با اثری دیگر. بر اساس این تقسیم بندی پیرامتنیت، فرامتنیت و سرمتنیت در یک دسته جای می‌گیرند و بینامتنیت و بیش‌متنیت در دسته دیگر.

با در نظر داشتن موارد ذکر گردیده ترامتنیت در یک نگاه موارد زیر را در بر می‌گیرد:

بهاء الدین خرمشاهی، نویسنده‌ی کتاب «قرآن و مثنوی»، در پیشگفتار کتاب خود، نفوذ الفاظ و معانی آیات و عبارات قرآنی در ابیات مثنوی را محصور و منحصر به پنج شکل می‌داند که آن پنج شکل عبارتند از:

1-تضمین     2- برگرفتن   3- اقتباس     4- الهام گرفتن                5- اشاره داشتن

ایشان هریک از موارد یاد شده را اینگونه توضیح می‌دهند:

«الف) تضمین: عبارت می باشد از آوردن آیه‌ای یا عبارتی قرآنی عیناً و بدون تصرّف و افزود و کاست اگر چه گاهی به اقتضای وزن شعر ممکن می باشد، تلفظ آن کمابیش فرق کند…

ب) برگرفته: عبارت از برگرفتن عبارت یا آیه‌ی قرآنی می باشد، با تصرف یا افزود و کاست…

پ) اقتباس: گاه لفظی می باشد که شبیه برگرفته می‌گردد… گاه معنایش اقتباس.. می باشد.

ت و ث) الهام از یک آیه / عبارت قرآنی و اشاره به آن فی الواقع فرق چندانی ندارد، و اگر این دو را یکی کرده بودیم، فرقی نمی‌نمود. و البته از اقتباس کمتر می باشد، و گاه به لفظی و 

 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت