پایان نامه ارشد : برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

تکه ای از متن پایان نامه :

  

 

 

       کانت در نقد عقل محض[1] ونقد عقل عملی2 نمی خواهد قوانین  حاکم بر ذهن را توضیح دهد و معتقد می باشد کسی که این کار را می کند کار فلسفی نمی کند. جنس بحثهای فلسفی در نزد کانت  استعلائی3 می باشد و از جائی آغاز میشود که سوژه تجربی در ذیل سوژه متافیزیکی4  قرار بگیرد.

       عقل نظری و عقل عملی تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارند . وقتی عقل به شناسایی اقدام میکند عقل نظری می باشد اما زمانیکه می آفریند و بر می سازد عقل عملی می باشد. اخلاق در کانت برساخته و بر گرفته شده از عقل عملی می باشد و  ارزشها ی اخلاقی در عالم خارج وجود ندارند. به معنای کانتی کلمه اخلاق کاشف از ساحت نومن5 می باشد و سوژه متافیزیکی به این ساحت تعلق دارد.در نتیجه ترکیبی و پیشینی بودن گزاره های اخلاقی  از لوازم اخلاق کانتی می باشد. یعنی احکام اخلاقی متصف به دو وصف کلیت6 و ضرورت7 هستند که هیچکدام درعالم خارج وجود ندارند . پس گزاره های اخلاقی نمی توانند  شان کاشفیت از عالم پدیداری داشته باشند.

      حال کانت میگوید چیزی که اساس امر اخلاقی می باشد و خیر بالذاتی که بایستی دنبال آن باشیم اراده ی خیر8 یا نیک می باشد و اراد ه نیک به صورت اقدام کردن برای ادای تکلیف و وظیفه9 ظاهر میشود ومعنی آن تکریم به قانون اخلاقی10 می باشد.  کانت معتقد می باشد قانون اخلاقی بر ساخته ی خود عقل می باشد بدون آن که عناصر تجربی درآن دخیل باشد و زیرا قانون اخلاقی  ازعقل  صادر میشود  بایستی به صورت فرمان و امر درآید و امر هم الزام آوراست.  اخلاق در کانت از رهگذر متعین ساختن اراده در قالب امر مطلق11 شکل میگیرد. اراده متعین و اصول اخلاقی برآمده ازآن ،       براساس برساخت گرایی کانتی محتواى اصول عدالت7 نتیجه توافق و قرادادى می باشد که میان افرادى خاص در وضعیت ویژه‏اى بدست می آید که  وضعیت اولیه8  ‏نام دارد. بر ساخت گرائی  1  – Critique of Pure Reason     2 – Critique of Practical Reason            3 – transcendental                           4 –  metaphysical subject          5 – noumen                                            6 – necessity                                   7 – universality                          8 – good will                                          9– dtuty                                        10 – moral law                           11 – categorical imperative

 

 

 

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه و نقد برساخت گرایی در فلسفه اخلاق کانت