پایان نامه با کلید واژگان انقلاب مصر

دانلود پایان نامه

اسلامی،انقلاب مصر” تحقیق دیگری است که در سال 1391 چاپ و به فارسی ترجمه شده است.این کتاب با هدف شناخت و تحلیل تحولات جاری در منطقه،گمان زنی و سناریو پردازی در خصوص آینده تحولات منطقه ای و جهانی و بلاخره ارایه ی راهبردها و راه کارهای مناسب برای مدیریت بیداری اسلامی جهت نیل به اهداف عالی آن در آینده نوشته شده است.عماره در این کتاب به مفهوم انقلاب در فقه و اندیشه سیاسی اهل سنت اشاره نموده و نتیجه گرفته است که عموم اهل سنت موافق عزل حاکم ظالم می باشند،به شرطی که این امر مستلزم فتنه، جنگ و آشوب نباشد یعنی با تاکید بر مشی مسالمت آمیز جنبش ها.وی همچنین در این کتاب به بررسی ریشه های وقوع انقلاب اخیر مردم مصر علیه حکومت خودکامه ی حسنی مبارک می پردازد و در این میان بر موضوع اسلام ستیزی حسنی مبارک و حمایت همه جانبه ی او از بی دینانو سرسپردگی شدید وی به غرب و صهیونیستها تاکید می کند.
“فرایندهای متفاوت گذار به دموکراسی و دگرگونی سیاسی و اجتماعی در خاورمیانه” :نام مقاله ای است که به قلم”راث هانا” و “سانتینی”در خصوص وضعیت کنونی انتقال قدرت در کشورهای بهار عربی، به خصوص تونس ومصر نوشته شده است. در خصوص پراهمیت بودن بررسی جریانات اجتماعی شکل گرفته در تونس و مصر و تحولات آنها،ضمن پراهمیت شمردن جریانات و جنبش ها درتونس و مصر اشاره می کنند که،تحولات این دو منطقه دلایل مختلفی دارند و دو نمونه از انقلاب های بزرگ منطقه هستند.تغییرات صورت گرفته در دو کشور هم سطحی بوده اند هم عمیق،هم لحظه ای بوده اند هم ماندگار و هم داخلی بوده اند هم نشان دهنده گرایشات منطقه ای.آنها بیان میدارند که یکی از توده های بااهمیت در این تحولات قشر جوان هستند که در توسعه سیاسی کشورشان نقش مهمی بازی کردند. همچنین در این مقاله به بررسی تفاوتهای تحولات در دو کشور مصر و تونس می پردازند و نیز بیان می دارند که فرآیندهای تغییر،تنش ماندگاری را بجا خواهند گذاشت که اسلام گرایان بایستی در سال های آتی با آنها دست و پنجه نرم کنند.
اف.گرگوری گاز12، محمد العجاتی،احمد محمدابوزید،جاناتان براون،سارا فیلیپس و عبدالرحیم منار سلیمی و افرادی دیگر نیز در این زمینه مقالاتی را به رشته ی تحریر درآورده اند و هرکدام بر زمینه ها،عوامل و روند این تحولات پرداخته و اعتراض های مردمی را در خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی کرده اند.
2-4 چهار چوب نظری
با توجه به مرور نظریه های علمی مطرح پیرامون تحولات و جنبش های اخیر خاورمیانه و مطالعات انجام یافته پیرامون موضوع،چارچوب نظری این تحقیق بر نظریه های آصف بیات مبتنی می باشد.
بیات در دیدگاه های خود از طبقه متوسط فقیری صحبت می کند که از نظر اجتماعی و فرهنگی انتظارات طبقه متوسط را دارند ولی از نظر اقتصادی به دلیل فقر و بیکاری مانند تهی دستان شهری زندگی می کنند.طبق تئوری بیات طبقه متوسط فقیر احساس خشم اخلاقی کرده وخواهان تغییرات اساسی در جامعه می باشند.
بیات به مواردی چون مهاجرت،افزایش شهرنشینی،تحولات جمعیتی و رشد سواد سیاسی پرداخته و معتقد است که همین ها تغییرات سهمگینی در جامعه ایجاد می کنند به همین دلیل است که از این انقلابها با عنوان پسا اسلامی یاد می کند که بر حقوق شهروندی تاکید داشته و در پی ایجاد رویه های دموکراتیک سیاسی در جوامع پرهیزکار و مسلمان اند.
2-5 مدل تحلیلی

نمودار شماره 1 : مدل تحلیلی تحولات تونس و مصر
2-6سوالات و فرضیات پژوهشی
الف – سوالات پژوهشی
1- آیا تفاوتی بین تحولات اجتماعی- سیاسی روی داده در دو کشور تونس و مصر وجود دارد؟
2- چرا تحولات دو کشور تونس و مصرنسبت به سایر کشورهای خاورمیانه که تحت تاثیر این تحولات بوده اند مشهود تر می باشند؟
3- انگیزه های سیاسی مردم در تحولات دو کشور تونس و مصر چه بوده است؟
4- انگیزه های اجتماعی مردم در تحولات دو کشور تونس و مصر چه بوده است؟
ب – فرضیات پژوهشی
1- بر طبق نظریه”طبقه متوسط فقیر”به نظر می رسد، گروه های اجتماعی که به حقاجتماعی- سیاسی خود از حکومتهای اقتدار گرای عرب دست نیافته اند خواهان تغییر اساسی در حکومت می باشند.
2- به نظر میرسد که در تحولات سیاسی- اجتماعی دو کشور تونس و مصرتفاوتی وجود داشته باشد.
3- به نظر میرسد که تحولات دو کشور تونس و مصر نسبت به سایر کشورهای خاورمیانه مشهودتر باشد.
4- به نظر می رسد که انگیزه های سیاسی در شکل گیری تحولات خاورمیانه موثر بوده است.
5- به نظر می رسد که انگیزه های اجتماعی در شکل گیری تحولات خاورمیانه موثر بوده است.

  دانلود مقاله با موضوعارزیابی عملکرد، تابع تولید، تئوری فازی، قابلیت مقایسه

فصلسوم:روش شناسی و تعریف مفاهیم

3
3-1 روش پژوهش
3-2 ابزار گردآوری اطلاعات
3-3 جامعه ی آماری
3-4 نحوه ی جمع آوری داده ها
3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها
3-6 قلمرو زمانی و مکانی پژوهش

در این فصل با توجه به موضوع تحقیق،روش شناسی مورد نظر معرفی شده و سپس به تعریف مفاهیم و متغیرهای تحقیق پرداخته می شود.
3-1 روش پژوهش
انتخاب روش انجام یک تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع تحقیق و امکانات اجرایی آن دارد.از آنجا که هدف پژوهش حاضر مقایسه تحولات دو کشور تونس و مصر می باشد،ریشه ها و دلایل خیزش ها در این دو کشور مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد،روش این تحقیق کیفی بوده و از تکنیک تطبیقی- تاریخی استفاده شده است.
در تحلیل تطبیقی،دو جامعه
با یکدیگر مقایسه می شوند.از دید ریگین13 همه علوم اجتماعی تجربی متضمن مقایسه است.اگرچه در واقع همه علوم اجتماعی در این معنای گسترده،تطبیقی هستند،اما اصطلاح روش تطبیقی در علوم اجتماعی تطبیقی-شاخه ای از علوم اجتماعی که به تفاوت ها و شباهت های بین جوامع علاقمند است- ، تلقی شده است.پژوهشگران تطبیقی به طور کلی به شناخت شباهت ها و تفاوت های واحدهای کلان اجتماعی علاقه دارند.( ریگین،32:1388)
در واقع در علوم اجتماعی،این تحقیق در پی بررسی تفاوت و تشابه در بین کل ها و ترتیبات اجتماعی است.تحلیل روش تطبیقی علاوه بر توصیف و تبیین مشابهت ها و تفاوت ها،شرایط و پیامدهای واحدهای اجتماعی کلان و بزرگ مقیاس همچون ملتها،جوامع و کشورها را مورد بررسی قرار می دهد.تحقیق حاضر با استفاده از روش تطبیقی-تاریخی،تحولات دو کشور تونس و مصر را مورد بررسی قرار می دهد.به این صورت که ابتدا عللو عوامل تحولات و زمینه های بروز آن را در هردو کشور بررسی مینماید و سپس مطالب به دست آمده از هر دو کشور را با یکدیگر مقایسه می کند تا معلوم شود که آیا بروز تحولات در هر دو کشور عربی خاورمیانه به طور یکسان و مشترک بوده است و یا اینکه با یکدیگر متفاوت هستند.
3-2 ابزار گردآوری اطلاعات
ابزاری که برای گردآوری اطلاعات در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است از نوع فیش برداری و نمونه برداری است وهمچنین از رسانه های مجازی(اینترنت)و شبکه های کامپیوتری نیز برای گردآوری این اطلاعات استفاده شده است.در عرصه پژوهش،به ویژه پژوهش های تاریخی مرحله فیش برداری و به خصوص نحوه ی تنظیم و نوشتن فیش ها از اهمیت بالایی برخوردار است.دقت و اهمیت این مرحله از تمامی مرحله های پیشین و پسین بیشتر میباشد.علت این درجه از اهمیت و اعتبار فیش نویسی بخاطر اتصال پژوهشگر در ساعات یا لحظاتی محدود و مشخص از زمان به یک منبع و یا سند است که امکان بازجویی یا دست یابی مجدد بدان شاید دیگر میسر نگردد.بنابراین،فیش نویسی بایستی به عنوان نخستین شکل عملی پژوهش تلقی گردد که مبتنی بر اصول و روشهای علمی است. تحقیق حاضر ضمن بهره گیری از این ابزارهای گردآوری اطلاعات، از طریق اتصال به شبکه های جهانی و اطلاع از یافته های دیگر پژوهشگران جهت مرتفع ساختن نواقص پژوهش، انجام گرفته است.
3-3 جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل یک گروه یا قشر خاصی نمیباشد زیرا این پژوهش در صدد مقایسه تطبیقی تحولات در دو کشور تونس و مصر میباشد. بنابراین، کلیه نیروهایی که به طریقی در این خیزش ها و تحولات تاثیر دارند و یا تاثیر میپذیرند جزو جامعه آماری پژوهش میباشند اما با توجه به این که چهارچوب نظری این تحقیق بر نظریه های بیات استوار میباشد، طبقه متوسط جامعه و خصوصا جوانان تحصیل کرده و دست فروشان شهری جزء گروه های اصلی در جامعه آماری پژوهش می باشند.
3-4 نحوه جمع آوری داده ها
در یک تحقیق، جمع آوری اطلاعات یکی از مهم ترین برهه هاست و در این تحقیق نیز با استفاده از روش کتابخانه ای برای گردآوری اطلاعات و بیان چارچوب نظری استفاده شده است.

  پایان نامه ارشد با موضوعگندم و برنج، عملکرد گندم، استان فارس

3-5 روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش تجزیه و تحلیل در این تحقیق به صورت تطبیقی(مقایسه ای) است که با استفاده از اسناد و مدارک معتبر موجود انجام میشود. یعنی با استفاده از اطلاعات به دست آمده از این اسناد و مدارک، به بررسی واقعیت های موجود در این کشور ها پرداخته میشود. بدین صورت که ضمن بررسی زمینه ها و علل پیدایش خیزش ها در دو کشور تونس و مصر، نوع جنبش ها در هر یک از این کشور ها، نقش گروه ها و احزاب در روند تحولات، نقش متقابل نخبگان حاکم و مردم و سرآمد تحولات در این کشور هاو مسائلی از این قبیل مورد مقایسه قرارگرفته و تفاوت ها و شباهت های تحولات و خیزش ها با هم مقایسه میشوند. همانطور که قبلا نیز اشاره شد در روش تحلیل تطبیقی، هدف مقایسه دو جامعه با یکدیگر در واحد های کلان اجتماعی می باشد.
3-6قلمرو زمانی و مکانی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر بعد مکانی، تحقیق فراملی بوده که کشورهای عربی خاورمیانه را با تاکید بر دو کشور تونس و مصر و مقایسه تحولات در این دو کشور مدنظر قرار می دهد و با توجه به موضوع پژوهش که تحولات سیاسی- اجتماعی و جنبش ها را دراین دو کشور مورد بررسی قرار میدهد، جامعه آماری تحقیق شامل تمامی آحاد مردم از نخبگان حاکم گرفته تا طبقه متوسط و تهی دستان شهری و خصوصاً نقش وتاثیر جوانان را شامل می شود و از نظر بعد زمانی نیز مطالعه ای مقطعی بوده که حوادث سال های 91-90 را مد نظر قرار میدهد.
3-7مراحل اجرای تحقیق
مرحله اول؛
در مرحله نخست موضوع تعیین شده و محدوده آن از بعد مکانی و زمانی مشخص گردیده و عنوان گذاری تحقیق نیز مشخص شده است.

مرحله دوم؛
در این مرحله طرح مقدماتی تحقیق نسبت به موضوع آن انجام گرفته و بیان مسئله، فرضیات و اهداف تحقیق نیز جهت ارائه چهارچوبی مشخص برای نیل به اهداف پژوهش صورت گرفته است.
مرحله سوم؛
در این مرحله دایره منابع و مواد تحقیق مشخص گردیده و به گرد آوری آن منابع اقدام گردیده است.
مرحله چهارم؛
در مرحله بعد که از اهمیت بیشتری نیز برخوردار است به فیش نویسی(استخراج و ثبت اطلاعات)پرداخته شده و نهایتا به چینش فیش ها به گونه ای که ابتدا به علل بروز تحولات،سپس متن حادثه ودر نهایتنتایج و پیامدهای آن، پرداخته شده است(تفکیک و تحلیل یادداشتها صورت گرفته است).
مرحله پنجم؛
درمرحله آخربه نگار
ش اولیه(با تکیه بر مختصات نگارش و ارجاع دهی)و سپس نگارش نهایی پژوهش(مبتنی بر نکات دستوری و ویرایشی)پرداخته شده است.

  منابع پایان نامه ارشد با موضوعاوقات فراغت، عوامل بازدارنده، عرضه کنندگان، سابقه خدمت

فصل چهارم : یافته های پژوهشی

4-1 مقدمه
4-2 خاورمیانه
4-3 پیامدهای بحران اقتصادی
4-4 اختلالات جمعیتی
4-5 حکومت و نقش رهبری
4-6 واکنش ارتش در تحولات
4-7 نقش شبکه های اجتماعی
4-8 نقش آمریکا در تحولات
4-9 قیام مردم تونس
4-10 قیام مردم مصر
4-11 یافته های استنباطی

4-1 مقدمه
هدف هر تحقیقی دادن پاسخ منطقی به سوالات مطرح شده می باشد،این امر در گرو تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات بدست آمده، می باشد.پس یکی از مراحل حساس در امر پژوهش این مرحله است.
تجزیه و تحلیل داده ها به این صورت انجام می گیرد که ابتدا متغیرهای موجود بر جنبش ها را مورد بررسی قرار می دهیم.سپس به ریشه ها و تحولات دو کشور تونس و مصر پرداخته و نهایتاً براساس فرضیه های تحقیق رابطه بین متغیرها و تحولات این دو کشور با هم مورد مقایسه و بحث و بررسی قرار می گیرد.
4-2 خاورمیانه
خاورمیانه را مهمترین منطقه جهان در قرن 21 لقب داده اند.در فرهنگ خاورمیانه،عقیده ضرورت-ضرورت حفظ یک زندگی آبرومندانه- پایه درک مردم از عدالت را تشکیل می دهد.
برای حفظ یک زندگی آبرومندانه،یک خانواده ناچار است تواناییهای مادی و فرهنگی معینی داشته باشد.در این مفهوم عدالت،که به وسیله “ضرورت” تعیین میشود،کسی که دارای نیاز اساسی است باید آنرا برآورده سازد،اگرچه به شکل غیر قانونی،البته تا جایی که این کار باعث آسیب رساندن به افرادی شبیه خودش نشود.وقتی دولت بخواهد با این نوع عقاید در مورد عدالت مبارزه کند،عدالت مورد نظر تهی دستان را زیر پا می گذارد،تهی دستان که از نظر اخلاقی مورد تجاوز قرار گرفته اند،به شورش روی می آورند.(بیات،1379: 35)
در منطقه خاورمیانه،اکثر حکومتهای معاصر سلطه گر،از معدود کشورهای جهان هستند که گذشته و حال برای آنها بیش از آینده اهمیت دارد.هیچ کشور عربی وجود ندارد که استراتژی خود را برای دهه های آینده یا پنجاه سال آینده اعلام و منتشر کرده باشد.تحولات سال 2011جهان عرب،دولت های این منطقه را سخت تحت تاثیر قرار داده است،این تحولات از جنس اجتماعی بوده و گفتمان حاکم بر اینجوامع را متحول ساخته است. در پی این تحولات هویت های جدیدی در حال شکل گیری است که تاثیرات آن در همه حوزه ها و سطوح در حال نمودار شدن است.در کشورهای عربی خاورمیانه،بیگانگی حکومتی از جامعه مدنی حتی پس از دوران استقلال و ایجاد اصلاحات اقتصادی و در پی آن،بهبود وضعیت طبقات فرودست جامعه مشهود بوده است.در این میان،به ویژه اندیشمندان و متفکران ملی گرا روز به روز از دستگاه حکومت فاصله گرفته اند.پایین بودن شاخص آزادی فردی در این کشورها نه تنها حاکی از قدرتحکومتهای آنها نیستبلکه درست برعکس، یعنی تلاش تبلیغاتی حکومتهای عربی برای قدرتمند نشان دادن خود،علت اصلی ضعف و شکننده بودن آنها محسوب می شود.همواره رابطه ای قوی میان ضعف و خشونت برقرار است که نشان می دهد هرچقدر دستگاه سرکوب حکومت قدرتمند و پیشرفته باشد،ساختار سیاسی و بنیان قدرت آن نیز ضعیف و شکننده خواهد بودتا جایی که این کشورها تشکیلات عقل

این نوشته در پایان نامه ها و مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید