پایان نامه : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

new1 new1
سپتامبر 27, 2016 0 Comment

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

تکه ای از متن پایان نامه :

 براساس همان داستان ها حافظ آن دختر رابه عقد مزاوجت خود درآورد.

غزل حافظ شعری می باشد لطیف ،صاف ،تراش خورده وجلا یافته که درآن گاهی اوضاع زمانه منعکس می گردد وگاه احوال وسرگذشت شاعر.منبع عمدۀ اندیشه های حافظ غیر از دل حساس وذوق آفریننده شاعر ،مطالعه کتاب می باشد .لطف اظهار وایجاز وایهام را از قرآن وتفاسیر آن آموخته می باشد وباریک اندیشی ودقت نظر را از آثار حکما ومتکلفان .

ازاین روی برتلاش برآمدم تابه توفیق الهی وبامددگرفتن ازاستادارجمندجناب آقای دکتراسفندیارپورموضوع بلاغت درصدغزل حافظ رابرگزینم .پس ازتصویب موضوع وباراهنمایی های استاد بزگوار وبا شوق فراوان به گردآوری مطالب پرداختم .روش وکاراین پژوهش به صورت مطالعات کتابخانه ای می باشد.آغاز دیوان حافظ راتهیه کرده وسپس غزلیات راازشماره صدتادویست انتخاب کرده وصناعات ادبی هریک ازغزلیات رامعرفی کردم .دراین زمینه ازکتابهای اندیشمندانی زیرا:فنون وبلاغت جلال الدین همایی ،معانی وبیان محمدعلوی مقدم،اظهار ومعانی سیروس شمیسا،زیباشناسی سخن ازمیرجلال الدین کزازی ،دیوان حافظ تصحیح قاسم غنی وحافظ نامه بهاالدین خرمشاهی بهره برده ام .

به طورکلی پژوهش حاضردرپنج فصل.تدوین شده می باشد.

فصل اول:این فصل شامل کلیات ،اظهار مسئله،اهمیت پژوهش و اهداف پژوهش می باشد .

فصل دوم: این فصل شامل پیشینه و سوالات و فرضیات مربوط به پایان نامه می باشد.

فصل سوم :این فصل شامل روش پژوهش می باشد.

فصل چهارم:شامل یافته ها می باشد

فصل پنجم:این فصل شامل نتیجه گیری می باشد

درپایان برخود فرض میدانم که مراتب سپاسگزاری خویش راازاستاد بزرگوار سرکار خانم دکتر صدیقه علیپورداشته باشم وهمچنین تشکرفراوان دارم ازجناب1-1)درآمد

1-2)اظهار مسأله

دراین پژوهش به دنبال آن هستیم که مشخص نمائیم تاچه اندازه حافظ درغزلیات خویش به آرایه های ادبی توجه کرده وازآن بهره برده می باشد.

مهمترین پرسش های مطرح شده دراین پژوهش عبارتنداز:

 

 

 

 

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : بلاغت در اشعار حافظ(غزل 101تا200)