پایان نامه در رابطه با : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

تکه ای از متن پایان نامه :

مجموعه آثار مکتوبی که بازتاب‌های عاطفی زیرا غم و شادی و مانند آن‌ها را اظهار می‌کند و به شیوه‌ای هنری در قالب شعر، داستان، نمایش‌نامه و… ارائه می‌گردد، ادبیات خوانده می‌گردد (انوری، 1382: ج1، 105)

«ادبیات چگونگی تعبیر و بیان احساسات و افکار و عواطف به وسیله‌ی کلمات در اشکال و صورت‌های مختلف یا مجموعه‌ی تظاهرات هنریِ هر قوم در قالب کلام می باشد.» (حجازی، 1382: 16-15) در این تعریف از ادبیات، به نظر می‌رسد که بیان احساسات، افکار و عواطف در زبان ادبی بیشتر از شکل و صورت مورد توجه قرار گرفته می باشد.

ادبیات زبانی می باشد که پرورده شده، سرشت زیبایی شناختی یافته و شورانگیز می باشد. در کتاب «درمورد‌ی‌ ادبیات و نقد ادبی» آمده می باشد: «ادبیات مجموعه آثار مکتوب یک ملت یا مملکت یا یک دوره یا یک زبان می باشد» (فرشیدورد، 1363: ج2، 803) و «ادبیات بخشی از زبان می باشد که در آدمی موجب انفعال می‌گردد.» (همان: 804)

که در این تعریف و تعبیر، آغاز آثار ادبی مکتوب در میان ملل مد‌ّنظر قرار گرفته می باشد و با افزودن بخش دوم جنبه احساسی و عاطفی بودن ادبیات نیز اظهار می‌گردد.

«ادب یا ادبیات، عبارت می باشد از آن‌گونه سخنانی که از حدّ سخنان عادی، برتر و والاتر بوده می باشد و مردم، آن سخنان را در میان خود، ضبط و نقل کرده‌اند و از خواندن و شنیدن آن‌ها دگرگون گشته و احساس غم، شادی یا لذّت کرده‌اند.» (زرین کوب، 1374: 25)

به نظر می‌رسد تعریف ادبیات از دیدگاه دکتر زرین کوب در میان تعاریف ذکر گردیده تعریف کامل‌تری می باشد و ویژگی‌های بیشتری از ادبیات را شامل می‌گردد.

از نظر ژرار ژنت[1]، «بشر‌ها در گذر زمان از زبان برای انتقال پیام‌ها‌، عواطف و اندیشه‌های خویش بهره جسته‌اند و از ادبیات که زبانِ برتر می باشد، به عنوان ابزاری در انتقال بهتر و مؤثرترِ اندیشهِ خود بهره گیری کرده‌اند.» (ژنت،1392: 21-22). وجه فرق این تعریف

[1] Gerard Genette

 

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت

 برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : بینامتنیت قرآن و دفتر اول، دوم و سوم مثنوی از دیدگاه ژرار ژنت