پایان نامه رایگان با موضوع تکرارپذیری

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

منحنی درجه‌بندی ۶۳
۴-۳-۲. فاکتور پیش تغلیظ (PF) ۶۴
۴-۳-۳. تعیین حد تشخیص (LOD) ۶۵
۴-۳-۴. تکرارپذیری روش (RSD) ۶۶
۴-۴. آنالیز نمونه حقیقی ۶۶
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
۵-۱. مقایسه روش استخراجی با روش‌های گزارش شده دیگر مراجع ۷۱
۵-۲. نتیجه‌گیری ۷۳

خلاصه انگلیسی ۷۶
منابع ۷۷
ضمائم ۸۸

فهرست جداول
عنوان