پایان نامه رایگان با موضوع میکرواستخراج، (A).، توخالی، مایع-

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

گردد. شکل (A) روش‌های مختلف استخراج و میکرواستخراج را دسته‌بندی می‌کند که راجع به آنها توضیحات مفصلی در مراجع آمده است (۱).
در کلیات به اختصار راجع به میکرواستخراج مایع- مایع با قطره و روش‌های استخراج بر پایه استفاده از فیبرهای توخالی متخلخل بحث خواهد شد.

شکل (A). روش‌های مختلف استخراج و میکرواستخراج

فصل