پایان نامه رایگان با موضوع گزینش‌پذیری، مزاحمت‌ها، تغلیظ، تجزیه‌ای

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

بافت یک نمونه حقیقی به حالتی است که برای تجزیه با یک تکنیک جداسازی و یا روش‌های دیگر مناسب باشد. می‌توان گفت مرحله آماده‌سازی نمونه برای اهداف زیر طراحی شده است:
۱- حذف مزاحمت‌ها از نمونه به منظور افزایش گزینش‌پذیری روش
۲- پیش تغلیظ آنالیت مورد نظر و افزایش غلظت آن به نحوی که بتوان آنرا با دستگاه‌های تجزیه‌ای اندازه‌گیری