پایان نامه رایگان با موضوع ۶۱، ۵۵، ۴-۲-۲-۶.، ۴-۲-۲-۴.

y8oozita
دسامبر 5, 2018 0 Comment

. بهینه‌سازی شرایط جداسازی ۵۴
۴-۲-۲. بهینه‌سازی شرایط استخراج ۵۵
۴-۲-۲-۱. نوع حلال آلی ۵۵
۴-۲-۲-۲. اثر pH فاز گیرنده و فاز دهنده ۵۶
۴-۲-۲-۳. اثر سرعت همزدن محلول آنالیت ۵۸
۴-۲-۲-۴. اثر قدرت یونی فاز دهنده ۵۹
۴-۲-۲-۵. اثر زمان استخراج ۶۱
۴-۲-۲-۶. اثر دما ۶۱
۴-۳. تعیین پارامترهای تجزیه‌ای روش استخراج ۶۳
۴-۳-۱. تهیه‌ی