پایان نامه رشته روانشناسی درباره : سرمایه فرهنگی

روابط اجتماعی آنان میشود.
کاربرد اینترنت درکاربرانی که خانواده آنان دارای پایگاه اقتصادیاجتماعی پایینی است، موجب کاهش پایبندی به ارزش های خانوادگی میشود.
2-4-3- نظام قدرت درون خانواده
اما در بحث نظریه نظام قدرت باید گفت “مفهوم قدرت در خانواده چندان شفاف نیست. درباره مفهوم سازی ابعاد قدرت در خانواده از سوی نظریه پردازان اجماع کامل وجود ندارد؛ با وجود این اختلافات نظری، بسیاری از محققین در تحقیقات سوای اختلافات لغوی وجه تصمیمگیری را به عنوان مصداق مفهوم قدرت در خانواده به کار میبرند. وقتی سؤال میشود چه کسی اعمال قدرت میکند، این امر به طور اخص متوجه تصمیمگیرها در خانوادهاست” (اولسون547:1969). معنای عام قدرت، توانائی کنترل بر اعمال سایر افراد علیرغم میلشان است (هورتن،1972و برون،1994). ماکس هورکهایمر در مقاله مشهور خود “اقتدار و خانواده در دوران معاصر ” شرحی تاریخی از خانواده ارائه میدهد و در آن اشاره میکند که هر چند در دوران قبل، پدر خانواده به علت مالکیت بر اموال خانواده دارای قدرتی بود، اما در اثر دگرگونیهای اقتصادی جامعه و از میان رفتن واحد تولیدی خانواده، به پدری حقوقبگیر و وابسته به کارفرما تبدیل شده است. به این ترتیب اقتدار پدری که در دوران طولانی شرط بقا جامعه بود، بیمعنا شد. اما در جوامع صنعتی هنوز بر آرمان پدر مقتدر در خانواده تاکید میکردند و او معتقد بود که تاکید بر اقتدار در زمانی که از لحاظ اجتماعی ضرورت آن وجود ندارد، مشکل ساز خواهد بود (اعزازی ،90؛1389).
بوئرمن الگوهای ساختار قدرت خانواده را در سطوح زیر دیده است (بوئرمن،1964).
1-ساختار مستبدانه- پدر یا مادر بر فرزند صرفا دیکته میکنند و فرزند حق اظهار نظر ندارد.
2-ساختار اقتدارگرایانه- پدر یا مادر به حرف فرزندان گوش میدهند، اما خودشان تصمیم میگیرند.
3- ساختار دموکراتیک- به فرزند فرصت کافی برای تصمیمگیری داده میشود، ولی تائید تصمیم با اولیا است.
4- ساختار مبتنی بر برابری- سهم اولیا و فرزندان در تصمیمگیری به صورت مشارکت 50 به 50 می باشد.
5- ساختار مخیرانه- فرزند نسبت به اولیا نفوذ بیشتری در تصمیمگیریها دارد. به عبارتی، تصمیم فرزند مورد تمایل و توجه اولیا قرار میگیرد.
با پذیرش تعاریف و الگوهای فوق به نظر میرسد ساختار نظام قدرت در درون خانواده می تواند در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت اعضای خانواده تاثیر بگذارد. به نظر میرسد، هر چه سطح تحصیلات اعضای خانواده بالاتر و زنان در عرصه های اجتماعی حضور بیشتری داشته باشند، ساختار قدرت افقیتر (دموکراتیک) بوده و افراد آزادی عمل بیشتری در تصمیمات شخصی دارند و در تصمیمات خانوادگی نیز از نظرات آنها استفاده میشود. تجربهی مشارکت در تصمیمگیریهای خانوادگی، منجر به شکلگیری نگرش خاصی در افراد نسبت به حضور در فعالیتهای اجتماعی میشود اما در خانواده های با نظام سنتی، ساختار قدرت عمودی (مستبدانه یا مقتدرانه) بوده و آزادی عمل در تصمیمهای شخصی کمتر میباشد و زنان حضور کمتری در عرصه های اجتماعی دارند و بیشتر نقش خانهداری را ایفا میکنند واضح است که ساختار قدرت در بروز پیامدهای اجتماعی ناشی از کاربرد اینترنت برای کاربران متفاوت است.
محقق در این پژوهش درصدد است این موضوع را بررسی کند بسته به این که نظام قدرت درون خانواده به چه شکلی باشد میزان استفاده از اینترنت و در نتیجه تاثیرات آن متفاوت خواهد بود. خانوادههایی که الگوی نظام قدرت درون آنها دموکراتیک باشد میزان و زمان استفاده از اینترنت برای همهی اعضای خانواده در شرایط برابر قرار دارد و اعضا به اندازه مساوی می توانند از آن بهره ببرند. اما در خانوادههایی که الگوی نظام قدرت درون خانواده مستبدانه است اینترنت به میزان و زمان مساوی در اختیار همگان قرار ندارد چون بسته به جنسیت، سن و الگوی فرهنگی خانواده افراد خاصی می توانند مدت زمان بیشتری از اینترنت استفاده کنند در حالی که زنان در خانواده چنین حقی را ندارند. محقق متصور است در خانواده هایی که الگوی نظام قدرت در آن غیر دموکراتیک است افراد پایبندی کمتری به نظام ارزشهای خانوادگی دارند زیرا فرد حق آزادی و انتخاب ندارد و پذیرش نظام ارزشهای خانوادگی از روی اجبار بوده است اما در خانواده های با الگوی نظام قدرت دموکراتیک به دلیل داشتن حق انتخاب و آزادی عمل بیشتر افراد پایبندی بیشتری به ارزشهای خانوادگی بیشتر می باشد زیرا فرد آزادانه دست به انتخاب زده است.

بدین ترتیب انتظار میرود تاثیرات اینترنت بر خانوادهای دارای نظام قدرتدموکراتیک و غیر دموکراتیک متفاوت بوده و یکسان نباشد. در این پژوهش تنها از دو ساختار مستبدانه و دموکراتیک برای تبیین نظام قدرت استفاده خواهیم کرد و به فرضیات زیر پاسخ می دهیم:
کاربرد اینترنت در کاربرانی که نظام قدرت در خانوادهی آنان غیردموکراتیک است موجب کاهش روابط اجتماعی آنان میشود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که نظام قدرت در خانواده آنان غیردموکراتیک است، موجب کاهش پایبندی آنان به ارزش های خانوادگی میشود.
2-4-4-سرمایه فرهنگی خانواده
سر ادوارد برنت تایلور، انسان شناس انگلیسی، در آغاز کتاب فرهنگ بدوی وی، نه تنها نخستین تعریف علمی از فرهنگ (1871) بلکه غالباً به عنوان تعریفی جامع و مانع بدین شرح ارائه می دهد: فرهنگ، کلیت درهم تافتهای شامل دانش، دین، هنر، اخلاقیات، آداب و رسوم و هرگونه توانایی و عادتی است که آدمی همچون عضوی از جامعه به دست میآورد (آشوری1380:112) اما اصطلاح سرمایه به ثروت انباشته (به خصوص آنچه برای تولیدثروت بیشتر به کار میرود) اطلاق میشود(www.meriam-webster.com) . لیکن سرمایه فرهنگی اصطلاحی جامعه شناختی است که از زمانی که پیربوردیو در سال1973 آن را مطرح ساخت، کاربرد گستردهای پیدا کرد. اصطلاح سرمایه فرهنگی نخستین بار توسط پیربوردیو به ادبیات علوماجتماعی و انسانی وارد شد. به نظر بوردیو، سرمایه هر منبعی است که در عرصه خاصی اثر بگذارد و به فرد امکان دهد که سود خاصی را از طریق مشارکت در رقابت بر سر آن به دست آورد (استونز1998:221). به عقیده بوردیو در هر میدانی، میان بازیگران یا گروه های اجتماعی، چهار نوع سرمایه رد و بدل میشود که عبارتاند از الف: سرمایه اقتصادی ب: سرمایه اجتماعی پ: سرمایه فرهنگی ت: سرمایه نمادین. سرمایه فرهنگی، یعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد و آن در برگیرنده تمایلات پایدار فرد است که در خلال اجتماعی شدن در فرد انباشته میشوند. ( فکوهی،1381:300) از دیدگاه بوردیو، سرمایه آن چیزی است که به عنوان یک رابطه اجتماعی در درون یک سازواره از تعاملات، عمل مینماید و دامنه آن بدون هیچ تمایزی به تمامی کالاها، اشیاء و نشانههایی که خود را به عنوان چیزهای کمیاب و ارزشمند، عرضه میدارند (و در یک ساختار مشخص اجتماعی، مورد تقاضا هستند) کشیده میشود و سرمایه فرهنگی به عنوان یک رابطه اجتماعی درون سازوارهای از تعاملات که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته عمل می کند، منتهی به قدرت و منزلت میگردد (هارکر1990:13به نقل از روحانی:1388).
محقق در این پژوهش درصدد آن است این موضوع را بررسی کند که بسته به اینکه خانواده تا چه اندازه دارای سرمایهفرهنگی باشد میزان استفاده از اینترنت و در نتیجه تاثیرات آن متفاوت خواهد بود. خانوادههایی که دارای سرمایه فرهنگی بالایی هستند استفاده از اینترنت اهمیتی همشان و همطراز سایر فعالیتهای متعدد فرهنگی دارد و قادر به جایگزینی آنها نیست. مثلا رفتن به سینما، کتاب خواندن، ورزش کردن ،گالری رفتن و … . اما در خانوادهای که سرمایه فرهنگی آن پایین است اینترنت جای تمام فعالیتها را میتواند بگیرد. چون هم دانش فرهنگی افراد پایین است و هم رفتارهایی که انجام می دهند با اینترنت قابل جایگزینی است چرا که وقتی سرمایه فرهنگی پایین است مجموعهی وسیعی از فعالیتهایی که در بالا به آنها اشاره شد ضرورتی نمییابند. بنابراین افراد ساعتها پای کامپیوتر و اینترنت می نشینند و اتفاقا به نظر خودشان در حال انجام دادن یک فعالیت فرهنگی مدرن هستند، در حالی که در واقع اینگونه نیست. به طور خلاصه سرمایهفرهنگی بالا منوط به رفتارهای فرهنگی و دانشفرهنگی است که به راحتی با اینترنت قابل جایگزینی نیست. بدین ترتیب انتظار می رود تاثیرات اینترنت بر خانواده های دارای سرمایه فرهنگی متفاوت، یکسان نباشد.
در این پژوهش تنها از دو ساختار بالا و پایین برای تبیین سرمایه فرهنگی استفاده خواهیم کرد و به فرضیات زیر پاسخ می دهیم:
کاربرد اینترنت در کاربرانی که خانواده آنان دارای سرمایهفرهنگی کمی است، موجب کاهش روابط اجتماعی آنان می شود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که خانواده آنان دارای سرمایهفرهنگی پایینی است، موجب کاهش پایبندی آنان به ارزش های خانوادگی می شود.

2-5- فرضیه های پژوهش:
فرضیه اصلی:
پیامدهای اجتماعی اینترنت از طریق مداخله‌ی ساختار و ویژگی‌های خانوادهی کاربران بروز پیدا می کند.
فرضیه فرعی :

کاربرد اینترنت در کاربرانی که الگویفراغت در خانوادهی آنها فرد محور است موجب کاهش روابط اجتماعی آنان می شود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که الگویفراغت در خانوادهی آنها فرد محور است، موجب کاهش پایبندی به ارزشهای خانوادگی آنان می‌شود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که نظامقدرت درخانواده آنان غیردموکراتیک است موجب کاهش روابط اجتماعی آنان میشود.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کاربرد اینترنت در کاربرانی که نظامقدرت درخانواده آنان غیردموکراتیک است، موجب کاهش پایبندی آنان به ارزشهای خانوادگی می شود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که خانواده آنان دارای سرمایه فرهنگی کمی است، موجب کاهش روابط اجتماعی آنان می شود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که خانواده آنان دارای سرمایه فرهنگی پایینی است، موجب کاهش پایبندی آنان به ارزش های خانوادگی میشود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که خانواده آنان دارای پایگاه اقتصادیاجتماعی پایینی است، موجب کاهش روابطاجتماعی آنان میشود.
کاربرد اینترنت در کاربرانی که خانواده آنان دارای پایگاه اقتصادی اجتماعی پایینی است، موجب کاهش پایبندی به ارزشهای خانوادگی میشود.

شکل 2-1) مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم
روششناسی

مقدمه
روش تحقیق یکی از اساسی‌ترین مقوله‌هایی است که در هر پژوهش مورد توجّه است و به معنای استفاده از راه و روش و ابزاری است که محقق سعی میکند تا به جواب برسد. روش تحقیق را منطق تحقیق نیز میگویند؛ یعنی همچنان که منطق قوانینی را برای درست فکرکردن به دست میدهد، روش تحقیق نیز قواعدی را برای درست تحقیق کردن عرضه میکند. در این فصل ابتدا مفاهیم اصلی بهکار رفته در تحقیق از جنبه نظری و عملیاتی تعریف میشوند، سپس جامعه آماری، حجم نمونه، شیوه نمونهگیری، واحد نمونه، واحد تحلیل، اعتبار و پایایی ابزار سنجش، روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها و روش تجزیه و تحلیل داده ها مورد بررسی قرار می‌گیرند.

3-1- روش تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده ها
روش عبارت از مجموعه شیوه ها و تدابیری است که برای شناخت حقیقت و برکناری از خطا به کار میرود. روش خطمشی معقول و منظم برای دستیابی به هدفی معین است (ساروخانی 1380: 106). روش انجام این پژوهش کمی و پیمایشی است. این پژوهش از نوع مقطعی است و با تکنیک پرسشنامه انجام شده است. در واقع داده های مورد نیاز به وسیلهی پرسشنامه و مصاحبه با تمام خانوارهای نمونه که دارای دسترسی به اینترنت در خانه بوده و ساکن در خانوار هستند گردآوری شده است. در نهایت، داده ها با بهره گرفتن از نرمافزار spss و Amos پردازش و تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها در دو سطح توصیف و تحلیل ارائه شدهاند. در سطح توصیف، به تحلیل یک متغیّره پرداخته و در سطح تبیین، از تحلیل همبستگی پیرسون، رگرسیون استفاده می‌شود.

3-2- جامعه آماری
جمعیّت آماری به کلیه‌ی خانوارهای ساکن در منطقه چهار شهر تهران اطلاق می گردد، که دارای قابلیت دسترسی به اینترنت باشند. براساس سرشماری سال 1390 تعداد خانوارهای منطقه چهار شهر تهران برابر با 270948 خانوار است.

3-3- حجم نمونه
در تعیین حجم نمونه نکته مهم معرف بودن جامعه نمونه است. (ساروخانی 1378: 157). در برخی از منابع، حد نصابهایی برای تعیین اندازه نمونه پیشنهاد شده است. بنابراین میتوان در تعیین حجم نمونه به حد نصابهای تعیین شده اکتفا کرد (ازکیا و دربان آراسته 1384: 270) یکی از این روشها استفاده از فرمول عمومی کوکران است.

= N حجم جامعه آماری
= n حجم نمونه
= Z مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان 95 درصد برابر 96/1میباشد
= P مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است.
که بر اساس داده های سایت سامانه مدیریت ضریب نفوذ اینترنت کشور مقدار ضریب نفوذ اینترنت در تهران7855/0 میباشد.
= q درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند p-1q =
= d مقدار اشتباه مجاز (05/0)

258.66= [(2145/0)(7855/0) ²(96/1)*270948]
n =
[(2145/0)(7855/0)2(96/1)+2(05/0)(270948)]

بنابر فرمول کوکران، حجم نمونه معادل 259 خانوار تعیین می گردد و برای جلوگیری از ریزش حجم نمونه از میزان تعیین شده، حجم نمونه به 280 مورد افزایش می یابد.

3-4- شیوه نمونهگیری
شیوه نمونهگیری در این پژوهش نمونهگیری احتمالی چند مرحله ای از نوع خوشهای میباشد. دلیل استفاده از روش نمونهگیری خوشهای این است که فهرست کاملی از کاربران اینترنت در دسترس نیست. لذا در گام نخست، نقشهی منطقه چهار شهر تهران تهیّه گردید. براساس اطّلاعات شهرداری تهران، از کلّ منطقهی مورد بررسی، محله پاسداران واقع در ناحیه ی سه به عنوان منطقه ی مرفه، محله تهرانپارس واقع در ناحیه ی پنج به عنوان منطقه ی متوسط و محله خاک سفید واقع در ناحیه ی شش به عنوان منطقه ی فقیرنشین تقسیم شد. سپس از هر ناحیه از روی پلاک های شهرداری و به روش تصادفی سیستماتیک واحد هایی انتخاب گردید. در مرحلهی بعدی نمونهگیری تعداد بلوکهای منتخب از هر خوشه براساس حجم آنها انتخاب شد؛ یعنی در هر خوشه، متناسب با حجم آن بلوکهایی به طور تصادفی انتخاب گردید. برای انتخاب خانوارها در هر بلوک متناسب با حجم بلوک به روش تصادفی سیستماتیک خانوارهایی از میان آن انتخاب شد.
جدول 3- 1) تعداد بلوکها و خانوارهای انتخابی در هر ناحیه متناسب با حجم ناحیه
نام خوشه/ محله ناحیه تعداد خانوار تعداد نمونه
پاسداران 3 50000 112
تهرانپارس 5 30000 68
خاک سفید 6 45000 100
جمع 14 125000 280

3-5- واحد نمونه
در این بررسی واحد نمونهگیری خانوار است و پرسشنامه ها با مراجعه به درب منازل توسط کاربران اینترنت تکمیل گردید (جمع آوری اطلاعات میدانی) و داده های بدست آمده توسط نرمافزار spss مورد پردازش قرار گرفت و تحلیل آنها متناسب با سطح سنجش متغیرها انجام شد.
3-6- واحد تحلیل
واحد تحلیل عبارتست از فرد، گروه، طبقه یا پدیده اجتماعی و موضوعی که ویژگیهای آن مورد بررسی میگیرد. در تعیین واحدهای تحلیل این سوال مطرح است که متغیر وابسته تحقیق، صفت چه چیز یا چه کسی است. صفت مورد بررسی، صفت فرد است یا صفت گروه یا صفت طبقه و … در واقع، واحد تحلیل همان موصوف است (نجفی 1384:46). واحد تحلیل پژوهش حاضر، فرد استفاده کننده از اینترنت می‌باشد.

3-7- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیّرهای مورد بررسی
در این مرحله از تحقیق، متغیرها شاخصسازی میشوند. در واقع این مرحله به ما کمک میکند که بتوانیم مفاهیم را اندازهگیری کنیم. متغیّرهای این تحقیق شامل سه دسته متغیّرهای مستقل واسط و وابسته است. متغیر وابسته، پیامدهای اجتماعی اینترنت در زندگی فرد کاربر است و متغیر واسط استفاده از اینترنت میباشد. متغیّر مستقل شامل متغیرهای ساختار خانواده یعنی پایگاه اقتصادی-اجتماعی، نظام قدرت، سرمایه فرهنگی و الگوی اوقاتفراغت خانواده میباشد. به منظور سنجش ازپرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید و

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *